Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của goldengate

Ngày Thắng Người chơi
07/15-hongdagoldengatedeadend
07/15-hongdagoldengatedeadend
07/15-hongdagoldengatedeadend
07/15+goldengatevi0let
07/15+goldengatevi0let
07/15-taithien2008goldengatevi0let
07/15+taithien2008goldengate
07/15-taithien2008goldengate
07/15-taithien2008goldengatengoctruong
07/15-taithien2008goldengatengoctruong
07/15+taithien2008goldengatengoctruong
07/15-taithien2008goldengatengoctruong
07/15-taithien2008goldengatengoctruong
07/15-taithien2008goldengatengoctruong
07/15-taithien2008goldengatengoctruong
07/15+taithien2008goldengatengoctruong
07/15+taithien2008goldengatengoctruong
07/15+taithien2008goldengatengoctruong
07/15-taithien2008goldengatengoctruong
07/15+taithien2008goldengate
07/15-taithien2008goldengate
07/15+taithien2008goldengate
07/12-Tamyragoldengatehongda
07/12+Tamyragoldengatehongda
07/12-Tamyragoldengatehongda
07/12+Tamyragoldengatehongda
07/12-Tamyragoldengatehongda
07/12-Tamyragoldengatehongda
07/12+Tamyragoldengatehongda
07/11-goldengateluudansetnocotukhochiu
07/11-goldengateluudansetnocotukhochiu
07/11-goldengateluudansetnocotukhochiu
07/11-goldengateluudansetnocotukhochiu
07/11+goldengateluudansetnocotukhochiu
07/11-goldengateluudansetnocotukhochiu
07/11+goldengateluudansetnocotukhochiu
07/11+goldengateluudansetnocotukhochiu
07/11-goldengateluudansetnocotukhochiu
07/11+goldengatecotukhochiu
07/11+goldengatecotukhochiu
07/11+goldengateKennyvocotukhochiu
07/11-goldengateKennyvocotukhochiu
07/11+goldengatecotukhochiu
07/11-goldengateMy_Tamhongda
07/11-goldengateMy_Tamhongda
07/11-goldengateMy_Tamhongda
07/11-goldengateMy_Tamhongda
07/11-Tuyet_lanhhongdagoldengate
07/11+Tuyet_lanhhongdagoldengate
07/11-Tuyet_lanhhongdagoldengate
07/11-Tuyet_lanhhongdagoldengate
07/11+hongdagoldengate
07/11+hongdagoldengate
07/11-hongdagoldengate
07/11+hongdagoldengate
07/11+hongdagoldengate
07/11+bien_manhongdagoldengate
07/11=bien_manhongdagoldengate
07/11-bien_manhongdagoldengate
07/11-bien_manhongdagoldengate
07/11+bien_manhongdagoldengate
07/11+bien_manhongdagoldengate
07/11+bien_manhongdagoldengate
07/11+bien_manhongdagoldengate
07/11-bien_manhongdagoldengate
07/11-bien_manhongdagoldengate
07/11-bien_manhongdagoldengate
07/10+bagiaxitengoldengate
07/10-guongem_1983bagiaxitengoldengate
07/10+guongem_1983bagiaxitengoldengate
07/10-guongem_1983bagiaxitengoldengate
07/10-ngoctruonggoldengateKellyvuu
07/10-ngoctruonggoldengate
07/10-bien_mangoldengatehongda
07/10+bien_mangoldengatehongda
07/10=bien_mangoldengatehongda
07/10+bien_mangoldengatehongda
07/10-bien_mangoldengatehongda
07/10-bien_mangoldengatehongda
07/10-bien_mangoldengatehongda
07/10-bien_mangoldengatehongda
07/10+bien_mangoldengatehongda
07/10-ngoctruonggoldengatehongda
07/10+ngoctruonggoldengatehongda
07/10+ngoctruonggoldengatehongda
07/10-ngoctruonggoldengatehongda
07/10+ngoctruonggoldengatehongda
07/10+ngoctruonggoldengatehongda
07/10+ngoctruonggoldengatehongda
07/10+ngoctruonggoldengatehongda
07/10-ngoctruonggoldengatehongda
07/10+ngoctruonggoldengatehongda
07/10-goldengatehongda
07/10-Thientu02goldengatehongda
07/10+Thientu02goldengatehongda
07/10-Thientu02goldengatehongda
07/10+Thientu02goldengatehongda
07/10-quocuonggoldengate
07/10-quocuongONgoldengate
07/10+quocuonggoldengate

Ván Bài Xệp kế tiếp của goldengate...

Vinagames CXQ