Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của hung_son

Ngày Thắng Người chơi
09/23-hung_sonCantho65kimhung
09/23+hung_sonkimhungKho_QuaCantho65
09/23+hung_sonCantho65Kho_Quakimhung
09/23-hung_sonKho_QuaCantho65
09/23+hung_sonCantho65Kho_Qua
09/23+hung_sonKho_Qua
09/22-hung_sonlunglinhmetastockDARKSOUL9999
09/22-hung_sonDARKSOUL9999metastocklunglinh
09/22+hung_sonmetastockDARKSOUL9999
09/22+hung_sonDARKSOUL9999metastock
09/22+hung_sonmetastockDARKSOUL9999
09/22-hung_sonDARKSOUL9999metastockVanHuong22
09/22-hung_sonVanHuong22metastockDARKSOUL9999
09/22-hung_sonDARKSOUL9999metastockVanHuong22
09/22-hung_sonmetastockDARKSOUL9999
09/22+hung_sonDARKSOUL9999metastock
09/22-hung_sonmetastockDARKSOUL9999
09/22+hung_sonDARKSOUL9999metastock
09/22-hung_sonmetastockDARKSOUL9999
09/22-hung_sonDARKSOUL9999metastockmontdep
09/22-hung_sonmontdepmetastockDARKSOUL9999
09/22-hung_sonDARKSOUL9999metastockmontdep
09/22+hung_sonmontdepmetastockDARKSOUL9999
09/22+hung_sonDARKSOUL9999metastockmontdep
09/22-HungHuong29bigegghung_son
09/22-HungHuong29cc3cohung_sonbigegg
09/22+HungHuong29bigegghung_soncc3co
09/21-hung_sonying_yang_vnadkdng
09/21-hung_sonchefkochadkdngying_yang_vn
09/21+hung_sonying_yang_vnadkdngchefkoch
09/21-hung_sonchefkochadkdngying_yang_vn
09/21+hung_sonying_yang_vnadkdngchefkoch
09/21-hung_sonchefkochadkdngying_yang_vn
09/21-hung_sonying_yang_vnadkdngchefkoch
09/21-hung_sonchefkochKho_Qua
09/21+hung_sonKho_Quachefkoch
09/21+hung_sonchefkochDARKSOUL9999
09/21-hung_sonadkdngDARKSOUL9999chefkoch
09/21=hung_sonchefkochDARKSOUL9999adkdng
09/20-hung_sonVOIMAP0912MrHenletrung99
09/20-hung_sonLongtu67MrHenVOIMAP0912
09/20-hung_sonVOIMAP0912MrHenLongtu67
09/20+hung_sonLongtu67VOIMAP0912
09/20+hung_sonVOIMAP0912jeanLongtu67
09/20-hung_sonLongtu67jean
09/20-hung_sonjasminjeanLongtu67
09/20-hung_sonLongtu67jeanjasmin
09/20-hung_sonjasminjeanLongtu67
09/20-hung_sonLongtu67jeanjasmin
09/20-hung_sonjasminjeanLongtu67
09/20-hung_sonLongtu67jeanjasmin
09/20-hung_sonjasminLongtu67
Vinagames CXQ