Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của jennifer_181

Ngày Thắng Người chơi
05/23-ong_thoanjennifer_181sivyhaJohnnyvan
05/23+ong_thoanJohnnyvansivyhajennifer_181
05/23-ong_thoanjennifer_181sivyhaJohnnyvan
05/23-ong_thoanJohnnyvanjennifer_181
05/23-ong_thoanjennifer_181Johnnyvan
05/23-ong_thoanJohnnyvanjennifer_181
05/23-ong_thoanjennifer_181Johnnyvan
05/23+ong_thoanJohnnyvanCat_320Ujennifer_181
05/23=ong_thoanjennifer_181Cat_320UJohnnyvan
05/23-henxuijennifer_181
05/23+henxuijennifer_181
05/23-henxuijennifer_181
05/23+henxuijennifer_181
05/23-henxuijennifer_181
05/23+henxuijennifer_181
05/23-henxuijennifer_181
05/23-henxuijennifer_181
05/23-henxuijennifer_181
05/23-TRACI_BASIAYenNhi_2020jennifer_181son3333
05/23+TRACI_BASIAson3333jennifer_181YenNhi_2020
05/23-TRACI_BASIAYenNhi_2020jennifer_181son3333
05/23+TRACI_BASIAson3333jennifer_181YenNhi_2020
05/23-TRACI_BASIAYenNhi_2020jennifer_181son3333
05/23+TRACI_BASIAson3333jennifer_181
05/23-TRACI_BASIAjennifer_181son3333
05/23-TRACI_BASIAson3333jennifer_181
05/23-TRACI_BASIAjennifer_181son3333
05/23-TRACI_BASIAson3333jennifer_181
05/23-TRACI_BASIAjennifer_181son3333
05/23-TRACI_BASIAjennifer_181ku
05/23-TRACI_BASIAkujennifer_181
05/23+TRACI_BASIAjennifer_181ku
05/23+TRACI_BASIAkujennifer_181
05/23+TRACI_BASIAjennifer_181ku
05/23-TRACI_BASIAkujennifer_181
05/23+TRACI_BASIAjennifer_181ku
05/23-TRACI_BASIAkujennifer_181
05/23-TRACI_BASIAjennifer_181ku
05/23-TRACI_BASIAkujennifer_181
05/23-TRACI_BASIAjennifer_181ku
05/23+TRACI_BASIAkujennifer_181
05/23-TRACI_BASIAjennifer_181ku
05/23-TRACI_BASIAkujennifer_181
05/23+TRACI_BASIAjennifer_181ku
05/23-TRACI_BASIAkujennifer_181
05/23+TRACI_BASIAjennifer_181ku
05/23-TRACI_BASIAkujennifer_181
05/23-TRACI_BASIAducquynh1jennifer_181ku
05/23+TRACI_BASIAkujennifer_181ducquynh1
05/23+TRACI_BASIAducquynh1jennifer_181ku
05/23-ong_thoanjennifer_181Thanbaiso99Johnnyvan
05/23-ong_thoanThanbaiso99jennifer_181
05/20-SauTatCabe_baCamlyjennifer_181
05/20+SauTatCajennifer_181Camlybe_ba
05/20-SauTatCabe_baCamlyjennifer_181
05/20-SauTatCajennifer_181Camlybe_ba
05/20-SauTatCabe_baCamlyjennifer_181
05/20-SauTatCajennifer_181Camlybe_ba
05/20-SauTatCabe_baCamlyjennifer_181
05/20+SauTatCajennifer_181Camlybe_ba
05/20+SauTatCabe_baCamlyjennifer_181
05/20+SauTatCajennifer_181Camlybe_ba
05/20-Shinobe_baCamlyjennifer_181
05/20+Shinojennifer_181Camlybe_ba
05/20+Shinobe_baCamlyjennifer_181
05/20+Shinojennifer_181Camlybe_ba
05/20-ShinoCamlyjennifer_181
05/20-Shinojennifer_181Camly
05/20-ShinoCamlyjennifer_181
05/20-Shinojennifer_181
05/20+xekhongphanhjennifer_181
05/20-jennifer_181xekhongphanh
05/20+xekhongphanhjennifer_181
05/20+julieeeb0othuy_andyjennifer_181xekhongphanh
05/20+julieeeb0oxekhongphanhjennifer_181thuy_andy
05/20-julieeeb0othuy_andyjennifer_181xekhongphanh
05/20+julieeeb0oxekhongphanhjennifer_181thuy_andy
05/20=julieeeb0othuy_andyjennifer_181xekhongphanh
05/19-HaoKietsuptactomphung1jennifer_181
05/19-HaoKietjennifer_181tomphung1suptac
05/19-HaoKietsuptactomphung1jennifer_181
05/19-HaoKietjennifer_181tomphung1suptac
05/19-HaoKietVuot_Bien_89YenTuKyjennifer_181
05/19-HaoKietjennifer_181Vuot_Bien_89
05/19+HaoKietjennifer_181
05/19+HaoKietjennifer_181
05/19-Bien___Hatjennifer_181
05/19-Bien___Hatjennifer_181
05/19+Bien___Hatjennifer_181
05/19+Bien___Hatjennifer_181
05/19+Bien___Hatjennifer_181
05/19-Bien___Hatjennifer_181
05/19-Bien___Hatjennifer_181
05/19-Bien___Hatjennifer_181
05/19+Bien___Hatjennifer_181
05/19+Bien___Hatjennifer_181
05/19+Bien___Hatjennifer_181
05/19-Bien___Hatjennifer_181
05/19-Bien___Hatjennifer_181
05/17+Noibuonviaijennifer_181Bien___HatLovely

Ván Tiến Lên kế tiếp của jennifer_181...

Vinagames CXQ