Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của johnnyQLD

Ngày Thắng Người chơi
09/23-johnnyQLDThuthaoComel
09/23-johnnyQLDComellongtong1234Thuthao
09/23-johnnyQLDThuthaolongtong1234Comel
09/23-johnnyQLDComellongtong1234Thuthao
09/23-johnnyQLDThuthaolongtong1234Comel
09/23-johnnyQLDComellongtong1234Thuthao
09/23-johnnyQLDThuthaolongtong1234Comel
09/23+johnnyQLDComelThuthao
09/23-johnnyQLDThuthaox_mineComel
09/23+johnnyQLDComelx_mineThuthao
09/23-johnnyQLDThuthaox_mine
09/23-johnnyQLDx_mineThuthao
09/22-bibo2477UceKiepAnChoijohnnyQLD
09/22-bibo2477johnnyQLDKiepAnChoiUce
09/22+UceKiepAnChoijohnnyQLD
09/22-dinosaur_rexjohnnyQLDKiepAnChoiUce
09/22+dinosaur_rexUceKiepAnChoijohnnyQLD
09/22+dinosaur_rexjohnnyQLDKiepAnChoiUce
09/22-RoseTranjohnnyQLDNguyenK_67Kvg617
09/22+RoseTranKvg617NguyenK_67johnnyQLD
09/22+RoseTranjohnnyQLDNguyenK_67Kvg617
09/22-RoseTranKvg617NguyenK_67johnnyQLD
09/22-RoseTranjohnnyQLDNguyenK_67Kvg617
09/22+RoseTranKvg617NguyenK_67johnnyQLD
09/22-RoseTranjohnnyQLDNguyenK_67Kvg617
09/22-RoseTranKvg617NguyenK_67johnnyQLD
09/22-RoseTranjohnnyQLDNguyenK_67Kvg617
09/22-RoseTranKvg617NguyenK_67johnnyQLD
09/17+OceanwavePhuckhang16johnnyQLDcaothutanh
09/17-OceanwavecaothutanhjohnnyQLDPhuckhang16
09/17-OceanwavePhuckhang16johnnyQLDcaothutanh
09/17-OceanwavecaothutanhjohnnyQLDPhuckhang16
09/17-OceanwavePhuckhang16johnnyQLDcaothutanh
09/17-OceanwavecaothutanhjohnnyQLDPhuckhang16
09/17+OceanwavePhuckhang16johnnyQLDcaothutanh
09/17-OceanwavecaothutanhjohnnyQLDPhuckhang16
09/17-OceanwavePhuckhang16johnnyQLDcaothutanh
09/17+OceanwavecaothutanhjohnnyQLDPhuckhang16
09/17-OceanwavePhuckhang16johnnyQLDcaothutanh
09/17-OceanwavecaothutanhjohnnyQLDPhuckhang16
09/17-OceanwavePhuckhang16johnnyQLDcaothutanh
09/17-OceanwavecaothutanhjohnnyQLDPhuckhang16
09/17-OceanwavePhuckhang16johnnyQLDcaothutanh
09/17-OceanwavecaothutanhjohnnyQLDPhuckhang16
09/17-OceanwavePhuckhang16johnnyQLDcaothutanh
09/15-pro_killerjohnnyQLDjohnnynguyendungh
09/15-pro_killerdunghjohnnynguyenjohnnyQLD
09/15+pro_killerjohnnyQLDjohnnynguyendungh
09/15-pro_killerdunghjohnnynguyenjohnnyQLD
09/15+pro_killerjohnnyQLDjohnnynguyendungh
09/15-pro_killerdunghjohnnynguyenjohnnyQLD
09/15-caribejohnnyQLD
09/15-caribejohnnyQLDtralaiemyeu5chuotcong
09/15+caribechuotcongtralaiemyeu5johnnyQLD
09/15-caribejohnnyQLDtralaiemyeu5chuotcong
09/15-caribechuotcongtralaiemyeu5johnnyQLD
09/15+caribejohnnyQLDPuckuuchuotcong
09/15-caribechuotcongPuckuujohnnyQLD
09/15-caribejohnnyQLDPuckuuchuotcong
09/15-caribechuotcongPuckuujohnnyQLD
09/15-johnnyQLDPuckuuchuotcong
09/15+chuotcongPuckuujohnnyQLD
09/15+johnnyQLDPuckuuchuotcong
09/15-vntigerchuotcongPuckuujohnnyQLD
09/15-vntigerjohnnyQLDPuckuuchuotcong
09/15-vntigerchuotcongPuckuujohnnyQLD
09/15-vntigerjohnnyQLDPuckuuchuotcong
09/15-vntigerchuotcongPuckuujohnnyQLD
09/15-huyen_trang2johnnyQLDnunu9nhieunguyen
09/15-huyen_trang2nhieunguyennunu9johnnyQLD
09/15-huyen_trang2johnnyQLDnunu9
09/15-huyen_trang2nunu9johnnyQLD
Vinagames CXQ