Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của juventusfc

Ngày Thắng Người chơi
02/19-nguoiyeucodojuventusfcying_yang_vnKhongbiet
02/19-nguoiyeucodoying_yang_vnjuventusfc
02/19-nguoiyeucodojuventusfcying_yang_vnkienchua
02/19-nguoiyeucodokienchuaying_yang_vnjuventusfc
02/19-nguoiyeucodojuventusfcying_yang_vnkienchua
02/19=nguoiyeucododaicamaxying_yang_vnjuventusfc
02/19-nguoiyeucodojuventusfcying_yang_vndaicamax
02/19-nguoiyeucododaicamaxying_yang_vnjuventusfc
02/19+nguoiyeucodojuventusfcying_yang_vndaicamax
02/19-nguoiyeucododaicamaxying_yang_vnjuventusfc
02/19-nguoiyeucodojuventusfcying_yang_vndaicamax
02/17-juventusfcnhun123456Jessica5
02/17+juventusfcCachon_03Jessica5nhun123456
02/17-juventusfcnhun123456khanhdkCachon_03
02/17-juventusfcCachon_03khanhdk
02/17-juventusfcrabbit8888khanhdkCachon_03
02/17-juventusfckhanhdkrabbit8888
02/17-juventusfcbagiaqnkhanhdkKhanhTran09
02/15-juventusfcchuotcongseattleguy5caothutl
02/15-juventusfccaothutlseattleguy5chuotcong
02/15+juventusfcchuotcongseattleguy5caothutl
02/15-juventusfcseattleguy5chuotcong
02/15+juventusfcchuotcong
02/15-juventusfcchuotcong
02/14-juventusfcTinhBietLyDeathmansalamani
02/14-juventusfcsalamaniDeathmanTinhBietLy
02/14-juventusfcTinhBietLyDeathmansalamani
02/14-juventusfcsalamaniDeathmanTinhBietLy
02/14-juventusfcDeathmansalamani
02/14-juventusfcsalamaniDeathman
02/14+juventusfcGhost62Deathmansalamani
02/14-juventusfcsalamaniDeathmanGhost62
02/14+juventusfcGhost62Deathmansalamani
02/14-juventusfcDeathmanGhost62
02/13-juventusfcdakaoBigmoneyd
02/13+juventusfcBigmoneydchoihettiendakao
02/13-juventusfcdakaochoihettienBigmoneyd
02/13-juventusfcBigmoneyddakao
02/12+ruirojuventusfcleventphianh1968
02/12+ruirophianh1968leventjuventusfc
02/12-Sonsonxuongrongdenjuventusfcncongtam
02/12-Sonsonncongtamjuventusfcxuongrongden
02/12+Sonsonxuongrongdenjuventusfcncongtam
02/11-khaihlejuventusfcNoble3DanTheMan
02/10-Athanhthanhuncledung88VanLyDocHanhjuventusfc
02/10-AthanhthanhjuventusfcVanLyDocHanhuncledung88
02/10+Athanhthanhuncledung88VanLyDocHanhjuventusfc
02/10+AthanhthanhjuventusfcVanLyDocHanhuncledung88
02/10+Athanhthanhuncledung88VanLyDocHanhjuventusfc
02/10-AthanhthanhjuventusfcVanLyDocHanhuncledung88
02/10-AthanhthanhSoledadjuventusfc
02/10+AthanhthanhjuventusfckienchuaSoledad
02/10-AthanhthanhSoledadkienchuajuventusfc
02/10-AthanhthanhjuventusfckienchuaSoledad
02/10-AthanhthanhSoledadkienchuajuventusfc
02/10-AthanhthanhjuventusfckienchuaSoledad
02/09-KhanhTran09tramlangjuventusfctianh
02/09+KhanhTran09tianhjuventusfctramlang
02/09+KhanhTran09tramlangjuventusfctianh
02/09-KhanhTran09tianhjuventusfctramlang
02/09-KhanhTran09tramlangjuventusfctianh
02/09+KhanhTran09tianhjuventusfctramlang
02/09-KhanhTran09tramlangjuventusfctianh
02/09-caothuvolamncongtamjuventusfcbumbum_ttp
02/09-caothuvolambumbum_ttpjuventusfcncongtam
02/09=caothuvolamncongtamjuventusfcbumbum_ttp
02/09-caothuvolambumbum_ttpjuventusfcncongtam
02/09-caothuvolamncongtamjuventusfcbumbum_ttp
02/09+caothuvolambumbum_ttpjuventusfcncongtam
02/09+caothuvolamncongtamjuventusfcCuopvo_11
02/09+caothuvolamCuopvo_11juventusfcncongtam
02/08-KhanhTran09juventusfcAA1234Lewis0704
02/08+KhanhTran09Lewis0704AA1234juventusfc
02/08-KhanhTran09juventusfcAA1234Lewis0704
02/08+KhanhTran09Lewis0704AA1234juventusfc
02/08-KhanhTran09juventusfcAA1234Lewis0704
02/08+KhanhTran09Lewis0704AA1234juventusfc
02/08-KhanhTran09juventusfcAA1234Lewis0704
02/08-KhanhTran09Lewis0704AA1234juventusfc
02/08-KhanhTran09juventusfcAA1234Lewis0704
02/07-thanhxa43keditimchiemNoble3juventusfc
02/07+thanhxa43juventusfcNoble3keditimchiem
02/06-chinitolocojuventusfc
02/06+chinitolocokienchuajuventusfc
02/06-chinitolocojuventusfckienchua
02/06-chinitolocokienchuajuventusfc
02/06-chinitolocojuventusfckienchua
02/06+chinitolocojuventusfc
Vinagames CXQ