Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của juventusfc

Ngày Thắng Người chơi
07/10+AAA007juventusfcmk2013
07/10+juventusfcmk2013
07/10-juventusfcmk2013
07/10-juventusfcmk2013
07/10+NguoiTriKy2juventusfcmk2013
07/10+NguoiTriKy2juventusfcmk2013
07/10-NguoiTriKy2juventusfcmk2013
07/10+juventusfcmk2013
07/10+juventusfcmk2013
07/10+Hoanlinh1juventusfc
07/10+Hoanlinh1juventusfcXa_xa
07/09-juventusfcHoanlinh1TrajTjmBangg
07/09+juventusfcHoanlinh1TrajTjmBangg
07/09-juventusfcTrajTjmBangg
07/09+Hoanlinh4juventusfc
07/09-Hoanlinh4juventusfc
07/04-kmcocojuventusfcEm_Tap_Choi9
07/04+kmcocojuventusfcEm_Tap_Choi9
07/04+kmcocojuventusfc
07/02-juventusfcAlextranPhuong1986
07/02-juventusfcAlextranPhuong1986
Vinagames CXQ