Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của kill_to_kill

Ngày Thắng Người chơi
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgtrung_satthu
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgGiotSuongDEm
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgGiotSuongDEm
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgGiotSuongDEm
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgGiotSuongDEm
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgGiotSuongDEm
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgGiotSuongDEm
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgGiotSuongDEm
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgGiotSuongDEm
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgGiotSuongDEm
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgGiotSuongDEm
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgGiotSuongDEm
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgGiotSuongDEm
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgGiotSuongDEm
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNg
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29=kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgNguoiVoHinh_
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgO_GiaBuiDoi
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgO_GiaBuiDoi
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgO_GiaBuiDoi
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgO_GiaBuiDoi
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgO_GiaBuiDoi
01/29+kill_to_killThuy_lunKentNgO_GiaBuiDoi
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgO_GiaBuiDoi
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgO_GiaBuiDoi
01/29-kill_to_killThuy_lunKentNgO_GiaBuiDoi
01/29-kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29+kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29-kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29=kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29+kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29-kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29-kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29+kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29+kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29-kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29+kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29+kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29=kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29+kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29-kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29=kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29-kill_to_killThuy_lunO_GiaBuiDoi
01/29+kill_to_killThuy_lun
01/29-kill_to_killThuy_lun
01/29-kill_to_killThuy_lun
01/29-kill_to_killThuy_lun
01/29+kill_to_killThuy_lun
01/29+kill_to_killThuy_lun
01/29+kill_to_killThuy_lun
01/29-kill_to_killThuy_lun
01/29+kill_to_killThuy_lun
01/29+kill_to_killThuy_lun
01/29-kill_to_killThuy_lun
01/29-kill_to_killThuy_lun
01/29+kill_to_killThuy_lun
01/29-kill_to_killmuchubeau

Ván Xập Xám kế tiếp của kill_to_kill...

Vinagames CXQ