Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của kqtx

Ngày Thắng Người chơi
01/25-qua_dentatonxaokqtxhenekiepsau
01/25-qua_denhenekiepsaukqtxtatonxao
01/25-qua_dentatonxaokqtxhenekiepsau
01/25-qua_denhenekiepsaukqtxtatonxao
01/25-qua_dentatonxaokqtxhenekiepsau
01/25-qua_denhenekiepsaukqtxtatonxao
01/25-qua_dentatonxaokqtxhenekiepsau
01/25+TheKy20_henekiepsaukqtxtatonxao
01/25-TheKy20_tatonxaokqtxhenekiepsau
01/25-TheKy20_henekiepsaukqtxtatonxao
01/25-TheKy20_tatonxaokqtxhenekiepsau
01/25-TheKy20_henekiepsaukqtxtatonxao
01/25-TheKy20_tatonxaokqtxhenekiepsau
01/25-TheKy20_tmvkqtxtatonxao
01/25-TheKy20_tatonxaokqtxtmv
01/25-TheKy20_tmvkqtxtatonxao
01/25-TheKy20_tatonxaokqtxtmv
01/25-TheKy20_tmvkqtxtatonxao
01/25-TheKy20_tatonxaokqtxtmv
01/25-TheKy20_tmvkqtxtatonxao
01/25+TheKy20_tatonxaokqtxtmv
01/25-TheKy20_tmvkqtxtatonxao
01/25+TheKy20_tatonxaokqtxtmv
01/25-TheKy20_tmvkqtxtatonxao
01/25-TheKy20_tatonxaokqtxtmv
01/25-kqtxStarS
01/25-StarSkqtx
01/25-kqtxStarS
01/25-StarSkqtx
01/25-kqtxStarS
01/25+StarSkqtx
01/25+kqtxStarS
01/25+qua_denStarSkqtx
01/25-kqtxqua_den
01/25+qua_denStarSkqtx
01/25-kqtxStarSqua_den
01/25+qua_denStarSkqtx
01/25+kqtxStarSqua_den
01/25-qua_denStarSkqtx
01/25-kqtxStarSqua_den
01/25-EndL3ss_L0v3qua_denkqtx
01/25+EndL3ss_L0v3kqtxqua_den
01/25-EndL3ss_L0v3qua_denkqtx
01/25-EndL3ss_L0v3kqtxqua_den
01/25-EndL3ss_L0v3qua_denkqtx
01/25+EndL3ss_L0v3kqtxqua_den
01/25-EndL3ss_L0v3qua_denkqtx
01/25-EndL3ss_L0v3kqtxqua_den
01/25-EndL3ss_L0v3qua_denkqtx
01/25-EndL3ss_L0v3kqtxThaoquynh124qua_den
01/25+EndL3ss_L0v3qua_denThaoquynh124kqtx
01/25-EndL3ss_L0v3kqtxThaoquynh124qua_den
01/25-EndL3ss_L0v3qua_denThaoquynh124kqtx
01/25-EndL3ss_L0v3kqtxThaoquynh124qua_den
01/25-EndL3ss_L0v3qua_denThaoquynh124kqtx
01/25-kqtxSO_NICEAtlanta123
01/25-kqtxAtlanta123SO_NICE
01/25-kqtxSO_NICEmaimelhnAtlanta123
01/25-kqtxAtlanta123maimelhn
01/25+kqtxAtlanta123maimelhn
01/25+kqtxdragongerlmaimelhnAtlanta123
01/25-kqtxmaimelhndragongerl
01/25-kqtxdragongerlmaimelhnx7_Bi_Long
01/25-kqtxx7_Bi_Longmaimelhndragongerl
01/25-kqtxdragongerlmaimelhnx7_Bi_Long
01/25-kqtxx7_Bi_Longmaimelhn
01/25+TRACI_BASIAPhuHuynhkqtx
01/25+TRACI_BASIAkqtxPhuHuynhNGOKYPHUONG
01/25-TRACI_BASIANGOKYPHUONGPhuHuynhkqtx
01/25+TRACI_BASIAkqtxPhuHuynhNGOKYPHUONG
01/25-TRACI_BASIANGOKYPHUONGPhuHuynhkqtx
01/25-TRACI_BASIAkqtxPhuHuynhNGOKYPHUONG
01/25-TRACI_BASIANGOKYPHUONGPhuHuynhkqtx
01/25-TRACI_BASIAkqtxPhuHuynhNGOKYPHUONG
01/25-A_A_A_AAnhbalanhuynh88sgkqtx
01/25-A_A_A_Akqtxlanhuynh88sgAnhba
01/25-A_A_A_AAnhbalanhuynh88sgkqtx
01/25-A_A_A_Akqtxlanhuynh88sgAnhba
01/25+A_A_A_AAnhbalanhuynh88sgkqtx
01/25=A_A_A_Akqtxlanhuynh88sgAnhba
01/25+A_A_A_AAnhbalanhuynh88sgkqtx
01/25-A_A_A_Akqtxlanhuynh88sgAnhba
01/25-A_A_A_AAnhbalanhuynh88sgkqtx
01/25-A_A_A_Akqtxlanhuynh88sgAnhba
01/25-A_A_A_AAnhbalanhuynh88sgkqtx
01/25-A_A_A_AAnhbalanhuynh88sgkqtx
01/25+A_A_A_Akqtxlanhuynh88sgAnhba
01/25=A_A_A_AAnhbalanhuynh88sgkqtx
01/25-A_A_A_Akqtxlanhuynh88sgAnhba
01/25+ca_chonAnhbalanhuynh88sgkqtx
01/25-ca_chonkqtxlanhuynh88sgAnhba
01/25-ca_chonAnhbalanhuynh88sgkqtx
01/25-ca_chonkqtxlanhuynh88sgAnhba
01/25+ca_chonAnhbalanhuynh88sgkqtx
01/25+ca_chonkqtxlanhuynh88sgAnhba
01/25-XaopacoAnhbalanhuynh88sgkqtx
01/25+Xaopacokqtxlanhuynh88sgAnhba
01/25-XaopacoAnhbalanhuynh88sgkqtx
01/25-Xaopacokqtxlanhuynh88sgAnhba
01/25+Anhbalanhuynh88sgkqtx

Ván Tiến Lên kế tiếp của kqtx...

Vinagames CXQ