Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của ky_phuong

Ngày Thắng Người chơi
02/01-AA1234blacknickky_phuongcnoanh
02/01-AA1234cnoanhky_phuongblacknick
02/01-AA1234blacknickky_phuongcnoanh
02/01-AA1234cnoanhky_phuongblacknick
02/01+AA1234blacknickky_phuongcnoanh
02/01-AA1234cnoanhky_phuongblacknick
02/01-AA1234blacknickky_phuongcnoanh
02/01+AA1234cnoanhky_phuongblacknick
02/01=blacknickky_phuongcnoanh
02/01+thitbocnoanhky_phuongblacknick
02/01+thitboblacknickky_phuongcnoanh
02/01+thitbocnoanhky_phuong
02/01-thitboky_phuongcnoanh
02/01-thitbocnoanhky_phuongcuccuc__ku
02/01-thitbocuccuc__kuky_phuongcnoanh
02/01+thitbocnoanhky_phuongcuccuc__ku
02/01+thitbocuccuc__kuky_phuongcnoanh
02/01+thitbocnoanhky_phuongcuccuc__ku
02/01-thitbocuccuc__kuky_phuongcnoanh
02/01+thitbocnoanhky_phuongcuccuc__ku
02/01-thitbocuccuc__kuky_phuongcnoanh
02/01-thitbocnoanhky_phuong
02/01+thitboky_phuongcnoanh
02/01+thitbocnoanhky_phuongruiro
01/31-MoonshineBINBINky_phuongOmaime
01/31-MoonshineOmaimeky_phuongBINBIN
01/31+MoonshineBINBINky_phuongOmaime
01/31-MoonshineOmaimeky_phuongBINBIN
01/31+MoonshineSaigonUsaaky_phuongOmaime
01/31+MoonshineOmaimeky_phuongSaigonUsaa
01/31-MoonshineSaigonUsaaky_phuongOmaime
01/31-MoonshineOmaimeky_phuong
01/31-Moonshineky_phuong
01/31+ky_phuongchoichovuiAlextran
01/31+ky_phuongAlextranchoichovui
01/31+ky_phuongdinh6464choichovuiAlextran
01/31+ky_phuongAlextrandinh6464
01/31-ky_phuongdinh6464anh9_SuPhuAlextran
01/31-ky_phuongAlextrananh9_SuPhudinh6464
01/31-ky_phuongdinh6464anh9_SuPhuAlextran
01/31-ky_phuongAlextrananh9_SuPhudinh6464
01/31-ky_phuongdinh6464anh9_SuPhuAlextran
01/31-ky_phuongAlextrananh9_SuPhudinh6464
01/31+ky_phuongdinh6464anh9_SuPhuAlextran
01/31-ky_phuongAlextrananh9_SuPhudinh6464
01/31-ky_phuongdinh6464anh9_SuPhuAlextran
01/31-ky_phuongAlextrananh9_SuPhudinh6464
01/31-ky_phuongdinh6464anh9_SuPhuAlextran
01/31-ky_phuongAlextrananh9_SuPhudinh6464
01/31-ky_phuongdinh6464anh9_SuPhuAlextran
01/31-ky_phuongAlextrananh9_SuPhudinh6464
01/31-ky_phuongdinh6464anh9_SuPhuAlextran
01/31+ky_phuongAlextrananh9_SuPhudinh6464
01/31-ky_phuongdinh6464anh9_SuPhuAlextran
01/31-ky_phuongAlextrananh9_SuPhudinh6464
01/31-ky_phuongdinh6464anh9_SuPhuAlextran
01/31-ky_phuongAlextrananh9_SuPhudinh6464
01/31-ky_phuongdinh6464anh9_SuPhuAlextran
01/31-ky_phuongoppadapchaianh9_SuPhudinh6464
01/31-bagiaqnky_phuongjayronkimtruong
01/31+bagiaqnkimtruongjayronky_phuong
01/31-ky_phuongjayronkimtruong
01/31-bagiaqnkimtruongjayronky_phuong
01/31-bagiaqnky_phuongjayronkimtruong
01/31+bagiaqnkimtruongky_phuong
01/31-bagiaqnky_phuongKhangKakimtruong
01/31-bagiaqnkimtruongKhangKaky_phuong
01/31-bagiaqnky_phuongKhangKakimtruong
01/31-bagiaqnkimtruongKhangKaky_phuong
01/31-bagiaqnky_phuongKhangKakimtruong
01/31-bagiaqnkimtruongKhangKaky_phuong
01/31-bagiaqnky_phuongKhangKakimtruong
01/31-bagiaqnkimtruongKhangKaky_phuong
01/31-bagiaqnky_phuongKhangKakimtruong
01/31-bagiaqnkimtruongKhangKaky_phuong
01/31-bagiaqnky_phuongKhangKakimtruong
01/31-bagiaqnkimtruongKhangKaky_phuong
01/31-bagiaqnky_phuongKhangKakimtruong
01/31-bagiaqnkimtruongKhangKaky_phuong
01/31-bagiaqnky_phuongKhangKakimtruong
01/31-bagiaqnkimtruongKhangKaky_phuong
01/31-bagiaqnky_phuongKhangKakimtruong
01/31-bagiaqnkimtruongKhangKaky_phuong
01/30-lakers_1ky_phuongXuCaNa321Myhanhlovely
01/30+lakers_1MyhanhlovelyXuCaNa321ky_phuong
01/30+ky_phuongXuCaNa321Myhanhlovely
01/30+xekhongphanhMyhanhlovelyXuCaNa321ky_phuong
01/30+xekhongphanhky_phuongMyhanhlovely
01/30-xekhongphanhMyhanhlovelyTrenTayEm123ky_phuong
01/30-xekhongphanhky_phuongTrenTayEm123
01/30-xekhongphanhTrenTayEm123ky_phuong
01/30+xekhongphanhky_phuongTrenTayEm123Myhanhlovely
01/30=xekhongphanhMyhanhlovelyTrenTayEm123ky_phuong
01/30+xekhongphanhky_phuongTrenTayEm123Myhanhlovely
01/30+xekhongphanhMyhanhlovelyTrenTayEm123ky_phuong
01/30+xekhongphanhky_phuongTrenTayEm123Myhanhlovely
01/30+xekhongphanhMyhanhlovelyTrenTayEm123ky_phuong
01/30-xekhongphanhky_phuongTrenTayEm123Myhanhlovely
01/30-ky_phuongMyhanhlovelyTrenTayEm123xekhongphanh
01/30-ky_phuongxekhongphanhTrenTayEm123Myhanhlovely

Ván Tiến Lên kế tiếp của ky_phuong...

Vinagames CXQ