Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của langtu78

Ngày Thắng Người chơi
09/22-langtu78Q_draculaNhatMinNg
09/22-langtu78NhatMinNgdraculaQ_
09/22-langtu78Q_draculaNhatMinNg
09/22-langtu78NhatMinNgdraculaQ_
09/22-langtu78Q_draculaNhatMinNg
09/22+langtu78NhatMinNgdraculaQ_
09/22-langtu78Q_draculaNhatMinNg
09/22+langtu78NhatMinNgdraculaQ_
09/22-langtu78Q_draculaNhatMinNg
09/22-dinhkimEmGai_NamCamlangtu78
09/22-dinhkimlangtu78quy123EmGai_NamCam
09/22-dinhkimEmGai_NamCamquy123langtu78
09/22-dinhkimlangtu78quy123EmGai_NamCam
09/22+dinhkimEmGai_NamCamquy123langtu78
09/22-dinhkimlangtu78quy123EmGai_NamCam
09/22-langtu78NhatMinNgQ_
09/22-langtu78Q_NhatMinNg
09/22-KaitsteRlangtu78
09/22-KaitsteRlangtu78
09/22+langtu78wins_21
09/22-langtu78wins_21
09/22+langtu78dinh6464wins_21
09/22+langtu78wins_21dinh6464
09/22+langtu78wins_21
09/22+langtu78wins_21
09/22-langtu78wins_21
09/22-langtu78wins_21
09/22-langtu78wins_21
09/22-caribeQ_langtu78Boeing787
09/22-caribeBoeing787langtu78Q_
09/22-caribeQ_langtu78Boeing787
09/22-caribeBoeing787langtu78Q_
09/22-caribeQ_langtu78Boeing787
09/22-caribeBoeing787langtu78
09/22-caribeDaddy_Kutilangtu78Boeing787
09/22=caribelangtu78Daddy_Kuti
09/22+caribeDaddy_Kutilangtu78
09/22-caribelangtu78Daddy_Kuti
09/22-Daddy_Kutilangtu78
09/22+langtu78Daddy_Kuti
09/22-Daddy_Kutilangtu78
09/22-AOAnhVoTinhlangtu78Daddy_Kuti
09/22-O_GiaBuiDoiDaddy_Kutilangtu78AOAnhVoTinh
09/22-O_GiaBuiDoiAOAnhVoTinhlangtu78
09/22+O_GiaBuiDoiBoeing787langtu78AOAnhVoTinh
09/22-O_GiaBuiDoiAOAnhVoTinhlangtu78Boeing787
09/22-O_GiaBuiDoiBoeing787langtu78AOAnhVoTinh
09/22+O_GiaBuiDoiAOAnhVoTinhlangtu78Boeing787
09/22+Yeuemamthamlangtu78Chau_NguyenDaddy_Kuti
09/22+YeuemamthamDaddy_KutiChau_Nguyenlangtu78
09/22-Yeuemamthamlangtu78Chau_NguyenDaddy_Kuti
09/22+YeuemamthamDaddy_KutiChau_Nguyenlangtu78
09/22-Yeuemamthamlangtu78Chau_NguyenDaddy_Kuti
09/22-YeuemamthamDaddy_KutiChau_Nguyenlangtu78
09/22-Yeuemamthamlangtu78Chau_NguyenDaddy_Kuti
09/22+YeuemamthamChau_Nguyenlangtu78
09/22+Yeuemamthamlangtu78Chau_NguyenGBP
09/22-YeuemamthamGBPChau_Nguyenlangtu78
09/22-Yeuemamthamlangtu78Chau_NguyenGBP
09/22-YeuemamthamGBPChau_Nguyenlangtu78
09/22-Yeuemamthamlangtu78Chau_NguyenGBP
09/22+YeuemamthamGBPChau_Nguyenlangtu78
09/22-Yeuemamthamlangtu78Chau_NguyenGBP
09/22+langtu78bluhoahongAOAnhVoTinh
09/22-langtu78AOAnhVoTinhbluhoahong
09/22-langtu78bluhoahongAOAnhVoTinh
09/22-langtu78AOAnhVoTinhbluhoahong
09/22+langtu78AOAnhVoTinh
09/22-langtu78Midnite_MoonAndywin09
09/22-langtu78Andywin09Midnite_Moon
09/22-langtu78Midnite_MoonAndywin09
09/22-langtu78Andywin09Midnite_Moon
09/22-langtu78Midnite_MoonAndywin09
09/22-langtu78Andywin09Midnite_Moon
09/22-langtu78Midnite_MooncogaiparisAndywin09
09/22-langtu78Andywin09cogaiparisMidnite_Moon
09/22+langtu78cogaiparisAndywin09
09/22+langtu78Andywin09cogaiparis
09/22+langtu78cogaiparis
09/22-langtu78draculaHaoKietsuptac
09/22-langtu78suptacHaoKietdracula
09/22-langtu78draculaHaoKietsuptac
09/22-langtu78suptacHaoKietdracula
09/22-langtu78draculaHaoKietsuptac
09/22-langtu78suptacHaoKietdracula
09/22-langtu78draculaHaoKietsuptac
09/22+langtu78suptacHaoKietdracula
09/22+langtu78draculaHaoKietsuptac
09/22-langtu78suptacHaoKietdracula
09/22-langtu78draculaHaoKietsuptac
09/22-langtu78suptacHaoKiet
09/22-langtu78HaoKietsuptac
09/22-langtu78suptacHaoKietVuot_Bien_89
09/22+langtu78Vuot_Bien_89HaoKietsuptac
09/22-langtu78suptacHaoKietVuot_Bien_89
09/22-langtu78Vuot_Bien_89HaoKietsuptac
09/22-langtu78suptacHaoKiet
09/22-langtu78HaoKietsuptac
09/22-langtu78suptac
09/22+langtu78suptac

Ván Tiến Lên kế tiếp của langtu78...

Vinagames CXQ