Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của letrung99

Ngày Thắng Người chơi
09/26+letrung99chausanMy
09/26+shumingkimhungchausanMyletrung99
09/26+shumingletrung99chausanMykimhung
09/26+shumingkimhungchausanMyletrung99
09/26+shumingletrung99chausanMykimhung
09/26+shumingkimhungletrung99
09/26-shumingletrung99kimhung
09/26+shumingletrung99
09/26-shumingletrung99
09/26-shumingletrung99
09/26-Kyleeletrung99minh_62diti
09/26-Kyleeditiminh_62letrung99
09/26+Kyleeletrung99minh_62diti
09/26-Kyleeditiminh_62letrung99
09/26-Kyleeletrung99minh_62diti
09/26-Kyleeditiminh_62letrung99
09/26+Sophialetrung99minh_62diti
09/25-letrung99lap001_phuquoc76Thu_Phong
09/25+letrung99Thu_Phongphuquoc76just10
09/25-letrung99just10phuquoc76Thu_Phong
09/25+letrung99phuquoc76just10
09/25-letrung99just10
09/25+letrung99just10
09/25+letrung99chuotconganh53
09/25+letrung99anh53lap001_chuotcong
09/25+letrung99chuotconglap001_anh53
09/25-TruongSuletrung99ak74ruiro
09/25-TruongSuruiroak74letrung99
09/25-TruongSuletrung99MaiHuong22ruiro
09/25-TruongSuruiroletrung99
09/25-TruongSuletrung99caochanchayruiro
09/25-TruongSuruirocaochanchayletrung99
09/25-TruongSuletrung99caochanchayruiro
09/25-TruongSuruiroletrung99
09/25-TruongSuletrung99ruiro
09/25-TruongSuletrung99
09/25-tamcasinoThitKhoTrungletrung99ruiro
09/25-tamcasinoruiroletrung99ThitKhoTrung
09/25+ThitKhoTrungletrung99ruiro
09/25-cuoptinhruiroletrung99ThitKhoTrung
09/25-cuoptinhThitKhoTrungletrung99ruiro
09/25+cuoptinhruiroletrung99ThitKhoTrung
09/25+cuoptinhThitKhoTrungletrung99ruiro
09/25-cuoptinhruiroletrung99ThitKhoTrung
09/25+cuoptinhThitKhoTrungletrung99ruiro
09/25+cuoptinhruiroletrung99ThitKhoTrung
09/25-cuoptinhletrung99ruiro
09/25-cuoptinhruiroletrung99heoconheo
09/25+letrung99ruiro
09/25-letrung99ruiro
09/25-letrung99ruiro
09/25-letrung99ruiro
09/25-letrung99ying_yang_vnruirondoan
09/25-letrung99ndoanruiroying_yang_vn
09/25+letrung99ying_yang_vnruirondoan
09/25-letrung99ndoanruiroying_yang_vn
09/25+letrung99ying_yang_vnFairfeldno5ndoan
09/25+letrung99ndoanFairfeldno5ying_yang_vn
09/25-letrung99ying_yang_vnFairfeldno5ndoan
09/25-hieumeoletrung99Fairfeldno5kienchua
09/24-hieumeokienchuaFairfeldno5letrung99
09/24-hieumeoletrung99Fairfeldno5
09/24-hieumeoKyleeFairfeldno5letrung99
09/24-letrung99Fairfeldno5Kylee
09/24+KyleeFairfeldno5letrung99
09/24+letrung99Fairfeldno5Kylee
09/24-KyleeFairfeldno5letrung99
09/24-letrung99Fairfeldno5Kylee
09/24-bacbanLAKyleeFairfeldno5letrung99
09/24-bacbanLAletrung99Fairfeldno5Kylee
09/24-bacbanLAKyleeFairfeldno5letrung99
09/24+letrung99Fairfeldno5Kylee
09/24-KyleeFairfeldno5letrung99
09/24-letrung99Fairfeldno5Kylee
09/24-khongthua11KyleeFairfeldno5letrung99
09/24-khongthua11letrung99Fairfeldno5Kylee
09/24+khongthua11Fairfeldno5letrung99
09/24-khongthua11letrung99Fairfeldno5lambada999
09/24-khongthua11lambada999Fairfeldno5letrung99
09/24+letrung99Fairfeldno5lambada999
09/24-minhthoailambada999Fairfeldno5letrung99
09/24-minhthoailetrung99Fairfeldno5lambada999
09/24-minhthoailambada999Fairfeldno5letrung99
09/24-minhthoailetrung99Fairfeldno5lambada999
09/24-minhthoailambada999Fairfeldno5letrung99
09/24+minhthoailetrung99Fairfeldno5lambada999
09/24-minhthoailambada999Fairfeldno5letrung99
09/24+minhthoailetrung99Fairfeldno5lambada999
09/24-minhthoailambada999Fairfeldno5letrung99
09/24-minhthoailetrung99Fairfeldno5lambada999
09/24-minhthoailambada999Fairfeldno5letrung99
09/24-minhthoailetrung99Fairfeldno5lambada999
09/24-minhthoailambada999Fairfeldno5letrung99
09/24-minhthoailetrung99lambada999
09/24-minhthoailambada999letrung99
09/24+minhthoailetrung99tianhlambada999
09/24-minhthoailambada999tianhletrung99
09/24-minhthoailetrung99tianhlambada999
09/24-minhthoailambada999tianhletrung99
09/24-minhthoailetrung99tianhlambada999

Ván Tiến Lên kế tiếp của letrung99...

Vinagames CXQ