Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của lusubu12

Ngày Thắng Người chơi
02/20+xulanh2lNgOclusubu12MacKeDi
02/20-xulanh2MacKeDilusubu12lNgOc
02/20+xulanh2lNgOclusubu12MacKeDi
02/20-DaddieBlusubu12Amanda_22VanLe0101
02/20-DaddieBVanLe0101Amanda_22lusubu12
02/20-DaddieBlusubu12Amanda_22VanLe0101
02/20+DaddieBVanLe0101Amanda_22lusubu12
02/20-ooooOVOooooVanLe0101lusubu12titeo2007
02/20-ooooOVOooootiteo2007lusubu12VanLe0101
02/20-ooooOVOooooVanLe0101lusubu12titeo2007
02/20-ooooOVOooootiteo2007lusubu12VanLe0101
02/20+ooooOVOooooVanLe0101lusubu12titeo2007
02/20-ooooOVOooootiteo2007lusubu12VanLe0101
02/20-ooooOVOooooVanLe0101lusubu12titeo2007
02/20+ooooOVOoooolusubu12VanLe0101
02/20+ooooOVOooooVanLe0101lusubu12
02/20+ooooOVOoooolusubu12VanLe0101
02/20-thuytrang87sandifinestKho_Qualusubu12
02/20-dltbcuvn19xaque2014lusubu12
02/20-dltbclusubu12xaque2014uvn19
02/20-dltbcuvn19xaque2014lusubu12
02/20-dltbclusubu12xaque2014uvn19
02/20+dltbcuvn19xaque2014lusubu12
02/20-dltbclusubu12xaque2014uvn19
02/18-lambada999lusubu12thandoanuttv123
02/18-uttv123thandoanlusubu12
02/18-Imtheonelusubu12thandoanuttv123
02/18+Imtheoneuttv123thandoanlusubu12
02/18-Imtheonelusubu12thandoanuttv123
02/18-Imtheonethandoanlusubu12
02/18-Imtheonelusubu12thandoan
02/18-Imtheonethandoanlusubu12
02/18-Imtheonelusubu12thandoansandifinest
02/18-anhhuostonlusubu12painted_wingQuocNhan
02/18-anhhuostonQuocNhanpainted_winglusubu12
02/18+sinsakordanotromlusubu12
02/18-sinsakorlusubu12danotrom
02/18-sinsakordanotromlusubu12cravenDEMI
02/18-sinsakorcravenDEMIlusubu12danotrom
02/18-sinsakordanotromlusubu12
02/18-sinsakortralaiemyeu5lusubu12danotrom
02/18-sinsakorlusubu12tralaiemyeu5
02/18+sinsakortralaiemyeu5lusubu12
02/18+danotromlusubu12choihettien
02/18-KevBoMusicchoihettienlusubu12danotrom
02/18+KevBoMusicdanotromlusubu12choihettien
02/18-KevBoMusicchoihettienlusubu12danotrom
02/18-KevBoMusicdanotromlusubu12
02/18-KevBoMusiclusubu12danotrom
02/18-KevBoMusicdanotromlusubu12
02/18-KevBoMusiclusubu12danotrom
02/18-KevBoMusicdanotromlusubu12
02/18-KevBoMusiclusubu12danotrom
02/18+KevBoMusicdanotromlusubu12
02/18-Audientommy_vanlusubu12
02/18-Amanda_22PhucThienhuyusalusubu12
02/18+Amanda_22lusubu12huyusaPhucThien
02/18-Amanda_22PhucThienhuyusalusubu12
02/18+Amanda_22lusubu12huyusaPhucThien
02/18-Amanda_22PhucThienhuyusalusubu12
02/18-Amanda_22lusubu12huyusaPhucThien
02/18-Amanda_22PhucThienhuyusalusubu12
02/18-Amanda_22lusubu12huyusaPhucThien
02/18-Amanda_22PhucThienhuyusalusubu12
02/18+Amanda_22lusubu12huyusaPhucThien
02/18-Amanda_22PhucThienhuyusalusubu12
02/18-Amanda_22lusubu12huyusaPhucThien
02/18-Amanda_22PhucThienhuyusalusubu12
02/18-Amanda_22lusubu12huyusaPhucThien
02/18+Amanda_22PhucThienhuyusalusubu12
02/18-congminh8lusubu12modestoDTSea7
02/18+congminh8DTSea7modestolusubu12
02/18-congminh8lusubu12modestoDTSea7
02/18-congminh8DTSea7modestolusubu12
02/17+choitienlenuttv123lusubu12mechua243
02/17+choitienlenmechua243lusubu12uttv123
02/17+choitienlenuttv123lusubu12mechua243
02/17-choitienlenmechua243lusubu12uttv123
02/17-choitienlenuttv123lusubu12mechua243
02/17-kienchualusubu12QueenDiamonD
02/17+kienchuaQueenDiamonDlusubu12
02/17-lusubu12QueenDiamonD
02/17-binhminh3704lusubu12QueenDiamonD
02/17-binhminh3704QueenDiamonDlusubu12mechua243
02/17-binhminh3704mechua243lusubu12QueenDiamonD
02/17-binhminh3704QueenDiamonDlusubu12mechua243
02/17-binhminh3704mechua243lusubu12
02/17+binhminh3704lusubu12mechua243
02/17-mechua243lusubu12
02/17+wwelusubu12
02/17+wwelusubu12choiroichaysophi
02/17-wwesophichoiroichaylusubu12
02/17-wwelusubu12choiroichaysophi
02/17-wwesophichoiroichaylusubu12
02/17+wwelusubu12choiroichaysophi
02/17+wwesophichoiroichaylusubu12
02/17+tycholusubu12choiroichaysophi
02/17-tychosophichoiroichaylusubu12
02/17+tycholusubu12choiroichaysophi
02/17-Chettoilusubu12conkhi

Ván Tiến Lên kế tiếp của lusubu12...

Vinagames CXQ