Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của lusubu12

Ngày Thắng Người chơi
09/28+Bitesizelusubu12vuichoibaby_girlmax
09/28+Bitesizebaby_girlmaxvuichoilusubu12
09/28+Bitesizelusubu12vuichoibaby_girlmax
09/28-Bitesizebaby_girlmaxvuichoilusubu12
09/28-Bitesizelusubu12baby_girlmax
09/28+Bitesizebaby_girlmaxAsaalusubu12
09/28+Bitesizelusubu12Asaababy_girlmax
09/28-Bitesizebaby_girlmaxAsaalusubu12
09/28-Bitcoinlusubu12Asaababy_girlmax
09/28+Bitcoinbaby_girlmaxAsaalusubu12
09/28+Bitcoinlusubu12Asaababy_girlmax
09/28+Bitcoinbaby_girlmaxAsaalusubu12
09/28-Jessica5lusubu12Lilien2016MaiHuong22
09/28+Jessica5MaiHuong22Lilien2016lusubu12
09/28-Jessica5lusubu12Lilien2016MaiHuong22
09/28+Jessica5MaiHuong22Lilien2016lusubu12
09/28-Jessica5lusubu12Lilien2016MaiHuong22
09/28+Jessica5MaiHuong22Lilien2016lusubu12
09/28-MaiHuong22lusubu12
09/28+blacknicklusubu12sayamtham
09/28-Raptorsayamthamlusubu12blacknick
09/28+Raptorblacknicklusubu12sayamtham
09/28-Raptorsayamthamlusubu12blacknick
09/28-Raptorblacknicklusubu12sayamtham
09/28-Raptorsayamthamlusubu12blacknick
09/28-RaptorNamnhilusubu12sayamtham
09/28-Raptorsayamthamlusubu12Namnhi
09/28+RaptorNamnhilusubu12sayamtham
09/28-Raptorsayamthamlusubu12Namnhi
09/28-RaptorNamnhilusubu12sayamtham
09/28-Raptorsayamthamlusubu12Namnhi
09/28+Raptorlusubu12sayamtham
09/28+Raptorsayamthamlusubu12blacknick
09/28+Raptorblacknicklusubu12sayamtham
09/28-Raptorsayamthamlusubu12blacknick
09/28-Andromeda101Asd44lusubu12Saigon71
09/28=Andromeda101Saigon71lusubu12Asd44
09/28-Andromeda101Asd44lusubu12Saigon71
09/28-Andromeda101Saigon71lusubu12Asd44
09/28-Andromeda101Asd44lusubu12Saigon71
09/28-Andromeda101Saigon71lusubu12Asd44
09/28-Andromeda101Asd44lusubu12Saigon71
09/27+lusubu12masterOCloverkeditimchiem
09/27-lusubu12keditimchiemClovermasterO
09/27-honganhKyleeAlan03lusubu12
09/27-Timeupkimtruongphianh1968lusubu12
09/27-Timeuplusubu12phianh1968kimtruong
09/27-Timeupkimtruongphianh1968lusubu12
09/27+Timeuplusubu12phianh1968kimtruong
09/27+Timeupkimtruongphianh1968lusubu12
09/27-dallaswwelusubu12LamVien
09/27-dallasLamVienlusubu12wwe
09/27-dallaslusubu12LamVien
09/27+dallaslusubu12SuriTran
09/27-dragon2025huyetmaJoeNguyen1lusubu12
09/27-dragon2025lusubu12JoeNguyen1huyetma
09/27-dragon2025huyetmaJoeNguyen1lusubu12
09/27+dragon2025lusubu12JoeNguyen1huyetma
09/27-dragon2025huyetmaJoeNguyen1lusubu12
09/27-dragon2025lusubu12huyetma
09/27-lusubu12uttv123vietgirl92doicobac888
09/27-lusubu12doicobac888vietgirl92uttv123
09/27-lusubu12uttv123vietgirl92doicobac888
09/27-lusubu12doicobac888vietgirl92uttv123
09/27+lusubu12uttv123vietgirl92doicobac888
09/27+lusubu12doicobac888vietgirl92uttv123
09/27-lusubu12uttv123vietgirl92doicobac888
09/27-Tina1001dallaslusubu12doicobac888
09/27+Tina1001doicobac888lusubu12dallas
09/27+Tina1001dallaslusubu12doicobac888
09/27+Tina1001doicobac888lusubu12dallas
09/27-Tina1001dallaslusubu12doicobac888
09/27-Tina1001lusubu12dallas
09/27-lusubu12ChemHeoMayJessica5xanhua
09/27-lusubu12xanhuaJessica5ChemHeoMay
09/27+lusubu12ChemHeoMayJessica5xanhua
09/27-lusubu12xanhuaJessica5ChemHeoMay
09/27+lusubu12ChemHeoMayJessica5xanhua
09/27+lusubu12xanhuaJessica5ChemHeoMay
09/27+lusubu12ChemHeoMayJessica5xanhua
09/27-lusubu12xanhuaJessica5ChemHeoMay
09/27-tomynguyen72lusubu12Jessica5Eagle_VN
09/27-tomynguyen72Eagle_VNJessica5lusubu12
09/27-tomynguyen72lusubu12Jessica5Eagle_VN
09/27+tomynguyen72Eagle_VNJessica5lusubu12
09/27-tomynguyen72lusubu12Jessica5Eagle_VN
09/27-tomynguyen72Eagle_VNJessica5lusubu12
09/27+tomynguyen72lusubu12Jessica5Eagle_VN
09/27+tomynguyen72Eagle_VNJessica5lusubu12
09/27-lusubu12Jessica5Eagle_VN
09/27-pro_killerEagle_VNJessica5lusubu12
09/27=pro_killerlusubu12Jessica5Eagle_VN
09/27+UtXin15Eagle_VNJessica5lusubu12
09/27+UtXin15lusubu12Jessica5Eagle_VN
09/27+UtXin15Eagle_VNJessica5lusubu12
09/27-UtXin15lusubu12Jessica5Eagle_VN
09/27-UtXin15Eagle_VNJessica5lusubu12
09/27-UtXin15lusubu12Jessica5Eagle_VN
09/27+lusubu12ThanThuaBaiCanhsat_113
09/27+oliviannoahCanhsat_113ThanThuaBailusubu12

Ván Tiến Lên kế tiếp của lusubu12...

Vinagames CXQ