Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của lusubu12

Ngày Thắng Người chơi
06/08-congtien90Vinfastlusubu12thangban
06/08-congtien90thangbanlusubu12Vinfast
06/08=congtien90Vinfastlusubu12thangban
06/07-Imtheonetaituphomcongminh8lusubu12
06/07-Imtheonelusubu12congminh8taituphom
06/07-taituphomcongminh8lusubu12
06/07-ryry34lusubu12congminh8taituphom
06/07-ryry34congminh8lusubu12
06/07-ryry34lusubu12congminh8
06/07+ryry34CS89lusubu12
06/07+lusubu12honganhCS89
06/07-minhthoaiCS89honganhlusubu12
06/07-xauxi_liho_nhu_thuylusubu12lambada999
06/07-xauxi_lilambada999lusubu12ho_nhu_thuy
06/07-xauxi_liho_nhu_thuylusubu12lambada999
06/07-xauxi_lilambada999lusubu12ho_nhu_thuy
06/07-xauxi_liho_nhu_thuylusubu12lambada999
06/07-xauxi_lilambada999lusubu12ho_nhu_thuy
06/07-xauxi_liho_nhu_thuylusubu12lambada999
06/07-xauxi_lilambada999lusubu12ho_nhu_thuy
06/07=xauxi_lilusubu12
06/07-xauxi_lilusubu12
06/07-xauxi_lilusubu12
06/07-KiepAnChoilusubu12longtong1234
06/07-KiepAnChoilongtong1234lusubu12
06/07-KiepAnChoilusubu12longtong1234
06/07-KiepAnChoilongtong1234lusubu12anh53
06/07-KiepAnChoilusubu12longtong1234
06/07-KiepAnChoilongtong1234lusubu12Lone_Wolf
06/07-KiepAnChoiLone_Wolflusubu12longtong1234
06/07-KiepAnChoilongtong1234lusubu12Lone_Wolf
06/07+Lone_Wolflusubu12longtong1234
06/07-BidenLulongtong1234lusubu12Lone_Wolf
06/07-BidenLuLone_Wolflusubu12longtong1234
06/07-Qua_Con_MeLeo_Tomlusubu12
06/07-Qua_Con_Melusubu12Leo_Tom
06/07+Qua_Con_MeLeo_Tomlusubu12long1234
06/07-Qua_Con_Melong1234lusubu12Leo_Tom
06/07-Leo_Tomlusubu12long1234
06/07-BINBINlong1234lusubu12Leo_Tom
06/07-BINBINLeo_Tomlusubu12long1234
06/07+BINBINlong1234lusubu12Leo_Tom
06/07-BINBINLeo_Tomlusubu12long1234
06/07-BINBINlong1234lusubu12Leo_Tom
06/07-BINBINLeo_Tomlusubu12long1234
06/07-BINBINlong1234lusubu12Leo_Tom
06/07-BINBINLeo_Tomlusubu12long1234
06/07-BINBINlong1234lusubu12Leo_Tom
06/07-BINBINLeo_Tomlusubu12long1234
06/07-BINBINlong1234lusubu12Leo_Tom
06/07-bagiaqnx_minelusubu12CCP_Killer
06/07-bagiaqnCCP_Killerlusubu12x_mine
06/07-bagiaqnx_minelusubu12CCP_Killer
06/07-bagiaqnCCP_Killerlusubu12x_mine
06/06-Asd44michaeldolby2629lusubu12
06/06-Asd44lusubu12dolby2629michael
06/06-Asd44michaeldolby2629lusubu12
06/06-Asd44lusubu12dolby2629michael
06/06+Stonecolddoicoluudolby2629lusubu12
06/06+Stonecoldlusubu12dolby2629doicoluu
06/06-Stonecolddoicoluudolby2629lusubu12
06/06+Stonecoldlusubu12dolby2629
06/06-StonecoldCS89dolby2629lusubu12
06/06-StonecoldKimElv123lusubu12
06/06+StonecoldHj4870lusubu12KimElv123
06/06+StonecoldKimElv123lusubu12Hj4870
06/06-StonecoldHj4870lusubu12KimElv123
06/06-StonecoldKimElv123lusubu12Hj4870
06/06-StonecoldHj4870lusubu12KimElv123
06/06-xsonnyxchitrung2809phuong416lusubu12
06/06+xsonnyxlusubu12phuong416chitrung2809
06/06-xsonnyxchitrung2809phuong416lusubu12
06/06+xsonnyxlusubu12phuong416chitrung2809
06/06+xsonnyxchitrung2809phuong416lusubu12
06/06-xsonnyxlusubu12phuong416chitrung2809
06/06-xsonnyxchitrung2809phuong416lusubu12
06/06-xsonnyxlusubu12phuong416chitrung2809
06/06-xsonnyxchitrung2809phuong416lusubu12
06/06-xsonnyxlusubu12phuong416chitrung2809
06/06-Tina1001lusubu12
06/06+Tina1001bapranglusubu12
06/06-Tina1001Nguoimechoi2lusubu12baprang
06/06-Tina1001bapranglusubu12Nguoimechoi2
06/06+Tina1001Nguoimechoi2lusubu12baprang
06/06-Tina1001bapranglusubu12Nguoimechoi2
06/06-Tina1001Nguoimechoi2lusubu12
06/06+Tina1001HandManlusubu12Nguoimechoi2
06/06-Tina1001Nguoimechoi2lusubu12HandMan
06/06+Tina1001HandManlusubu12Nguoimechoi2
06/06-Tina1001Nguoimechoi2lusubu12HandMan
06/06+nancylusubu12anhngoc15
06/06-c2c_CheT_c2clusubu12HandManStonecold
06/06+c2c_CheT_c2cStonecoldHandManlusubu12
06/06-lusubu12HandManStonecold
06/06+anhngoc15StonecoldHandManlusubu12
06/06-anhngoc15lusubu12HandManStonecold
06/06-hientrandolby2629lusubu12HandMan
06/06-HandManlusubu12dolby2629
06/06-dolby2629lusubu12HandMan
06/06+Tinh_doi0222HandManlusubu12dolby2629

Ván Tiến Lên kế tiếp của lusubu12...

Vinagames CXQ