Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của lusubu12

Ngày Thắng Người chơi
01/30+Ngocpham72lusubu12phuonglehanhphuc1017
01/30+Ngocpham72hanhphuc1017phuonglelusubu12
01/30-Ngocpham72lusubu12phuonglehanhphuc1017
01/30-Ngocpham72hanhphuc1017phuonglelusubu12
01/30-Ngocpham72lusubu12phuonglehanhphuc1017
01/30-Ngocpham72hanhphuc1017phuonglelusubu12
01/30+lusubu12Ngocpham72
01/30+culiNgocpham72UtXin15lusubu12
01/30+culilusubu12UtXin15
01/30+culiuttv123lusubu12
01/30+culilusubu12summer1111uttv123
01/30+culiuttv123summer1111lusubu12
01/30-culilusubu12summer1111uttv123
01/30+culiuttv123summer1111lusubu12
01/30-culilusubu12Tiger22uttv123
01/30-shuminguttv123Tiger22lusubu12
01/30+shuminglusubu12uttv123
01/30-shuminguttv123Nua_trai_Timlusubu12
01/30+shuminglusubu12Nua_trai_Timuttv123
01/30-shuminguttv123Nua_trai_Timlusubu12
01/30-shuminglusubu12Nua_trai_Timuttv123
01/30-shuminguttv123Nua_trai_Timlusubu12
01/30+shuminglusubu12Nua_trai_Timuttv123
01/30+shuminguttv123Nua_trai_Timlusubu12
01/30+shuminglusubu12Nua_trai_Timuttv123
01/30-shuminguttv123lusubu12
01/30-shuminglusubu12Thuthaouttv123
01/30-shuminguttv123Thuthaolusubu12
01/30-shuminglusubu12Thuthaouttv123
01/30-CanucksDulusubu12uttv123Ha_Thu
01/30-CanucksDuHa_Thuuttv123lusubu12
01/30+CanucksDulusubu12uttv123Ha_Thu
01/30-CanucksDuHa_Thuuttv123lusubu12
01/30+CanucksDulusubu12uttv123Ha_Thu
01/30-CanucksDuHa_Thuuttv123lusubu12
01/30-CanucksDulusubu12uttv123
01/30+CanucksDuuttv123lusubu12
01/30+lusubu12uttv123
01/30-hai_le2005tinhhongcanlusubu12QuocNhan
01/30-hai_le2005QuocNhanlusubu12tinhhongcan
01/30-hai_le2005tinhhongcanlusubu12QuocNhan
01/30+hai_le2005QuocNhanlusubu12tinhhongcan
01/30-hai_le2005tinhhongcanlusubu12QuocNhan
01/30-hai_le2005QuocNhanlusubu12tinhhongcan
01/30-hai_le2005tinhhongcanlusubu12QuocNhan
01/30-hai_le2005QuocNhanlusubu12tinhhongcan
01/30-hai_le2005Duyen_Thienlusubu12QuocNhan
01/30-hai_le2005hung_sonlusubu12Duyen_Thien
01/30-ben_do_chieuwweKamylusubu12
01/30+ben_do_chieulusubu12Kamywwe
01/30-tapchoi0007thohonghoangkimlusubu12
01/30-tapchoi0007lusubu12hoangkimthohong
01/30-tapchoi0007thohonghoangkimlusubu12
01/30+tapchoi0007lusubu12hoangkimthohong
01/30+tapchoi0007thohonghoangkimlusubu12
01/30+tapchoi0007lusubu12hoangkimthohong
01/30+tapchoi0007thohonglusubu12
01/30-tapchoi0007lusubu12wwethohong
01/30-tapchoi0007thohongwwelusubu12
01/30-tapchoi0007lusubu12wwethohong
01/30+tapchoi0007thohongwwelusubu12
01/30+tapchoi0007lusubu12wwethohong
01/30+tapchoi0007thohongwwelusubu12
01/30-tapchoi0007lusubu12wwethohong
01/30+JJying_yang_vnnam1956lusubu12
01/30-JJlusubu12nam1956ying_yang_vn
01/30-JJying_yang_vnnam1956lusubu12
01/30+JJlusubu12nam1956ying_yang_vn
01/30-JJying_yang_vnnam1956lusubu12
01/30-bongsenlusubu12heo_mapdamtran
01/30-bongsendamtranheo_maplusubu12
01/30+bongsenlusubu12heo_map
01/30-bongsendamtranheo_maplusubu12
01/30-bongsenlusubu12heo_mapdamtran
01/30-bongsendamtranheo_maplusubu12
01/30-bongsenlusubu12heo_mapdamtran
01/30+bongsendamtranheo_maplusubu12
01/30+lusubu12heo_mapdamtran
01/30+damtranheo_maplusubu12
01/30-Tinh_doi0222lusubu12heo_mapdamtran
01/30+Tinh_doi0222damtranheo_maplusubu12
01/30-lusubu12heo_mapdamtran
01/30+Vtn10waterdamtranheo_maplusubu12
01/30+lusubu12heo_mapdamtran
01/30-aulosangdamtranheo_maplusubu12
01/30+aulosanglusubu12heo_map
01/30+aulosanggaucon12heo_maplusubu12
01/30+aulosanglusubu12heo_mapgaucon12
01/30+aulosanggaucon12heo_maplusubu12
01/30-aulosanglusubu12heo_mapgaucon12
01/30-aulosanggaucon12heo_maplusubu12
01/30+lusubu12heo_mapgaucon12
01/30+gaucon12heo_maplusubu12
01/30+aulosanglusubu12heo_mapgaucon12
01/30+aulosanglusubu12
01/29-tiensuchamaycaothutien01lusubu12king2222
01/29-tiensuchamayking2222lusubu12caothutien01
01/29+tiensuchamaycaothutien01lusubu12king2222
01/29+tiensuchamayking2222lusubu12caothutien01
01/29-tiensuchamaycaothutien01lusubu12king2222

Ván Tiến Lên kế tiếp của lusubu12...

Vinagames CXQ