Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của montdep

Ngày Thắng Người chơi
04/19-montdepmuchu
04/19+montdepmuchu
04/19-montdepmuchu
04/19-montdepmuchu
04/19-montdepmuchu
04/19+on_che_daumontdepmuchu
04/19+on_che_daumontdepmuchu
04/19+on_che_daumontdepmuchu
04/19+on_che_daumontdepmuchu
04/19-on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19+on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19+on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19+on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19+on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19-on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19+on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19+on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19+on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19-on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19-on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19+on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19+on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19+on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19-on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19-on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19+on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19+on_che_daumontdepmuchuChualua
04/19+on_che_daumontdepmuchu
04/19-on_che_daumontdepmuchu
04/19-montdepmuchuon_che_dau
04/19-montdepmuchuon_che_dau
04/19+montdepmuchuon_che_dau
04/19=montdepmuchuon_che_dau
04/19-montdepmuchuon_che_dau
04/19+montdepmuchuon_che_dau
04/19+montdepmuchuon_che_dau
04/19-montdepmuchuon_che_dau
04/19-montdepmuchuon_che_dau
04/19=montdepmuchuon_che_dau
04/19+montdepmuchuon_che_dau
04/19-montdepmuchuon_che_dau
04/19+montdepmuchuon_che_dau
04/19-montdepmuchuon_che_dau
04/19-montdepmuchuon_che_dau
04/19-montdepmuchuon_che_dau
04/19+montdepmuchuon_che_dau
04/19+montdepmuchuon_che_dau
04/19-montdepmuchuon_che_dau
04/19-KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19+KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19-KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19-KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19+KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19-KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19+KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19+KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19+KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19-KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19-KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19-KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19+KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19-KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19-KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19+KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19+KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19+KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19+KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19-KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19-KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19=KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19-KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19+KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19-KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19-KiepToTammontdepmuchuon_che_dau
04/19-montdepmuchuon_che_dau
04/19=montdepmuchuon_che_dau
04/19+montdepmuchuon_che_dau
04/19+montdepmuchuon_che_dau
04/19+Q_montdepmuchuon_che_dau
04/19-Q_montdepmuchuon_che_dau
04/19-Q_montdepmuchuon_che_dau
04/19-Q_montdepmuchuon_che_dau
04/19+Q_montdepmuchu
04/19-Q_montdepmuchu
04/19+Q_montdepmuchu
04/19=Q_montdepmuchu
04/19-Q_montdepmuchu
04/19-Q_montdepmuchu
04/19+ntmanhmontdep
04/19=ntmanhmontdepDeathman
04/19+ntmanhmontdepDeathmanmuchu
04/19-ntmanhmontdepDeathmanmuchu
04/19+ntmanhmontdepDeathmanmuchu
04/19+ntmanhmontdepDeathmanmuchu
04/19-montdepDeathmanmuchu
04/19-montdepDeathmanmuchu
04/19=montdepDeathmanmuchu
04/19+ntmanhmontdepDeathmanmuchu
04/19+ntmanhmontdepDeathmanmuchu
04/19-ntmanhmontdepmuchu

Ván Xập Xám kế tiếp của montdep...

Vinagames CXQ