Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của nat2000

Ngày Thắng Người chơi
03/23-eo_bien_xanhnat2000tasay
03/23-eo_bien_xanhtasaynat2000
03/23+eo_bien_xanhnat2000tasay
03/23+HaoKiettasayeo_bien_xanhnat2000
03/23+HaoKietnat2000tasay
03/23+HaoKiettasaynat2000
03/23-HaoKietnat2000tasay
03/23-HaoKiettasayConsaitlnat2000
03/23-HaoKietnat2000Consaitltasay
03/23+HaoKiettasayConsaitlnat2000
03/23+HaoKietnat2000Consaitltasay
03/23-HaoKiettasaynat2000
03/23-HaoKietnat2000RoseTrantasay
03/23+HaoKiettasayRoseTrannat2000
03/23-HaoKietnat2000RoseTrantasay
03/23-HaoKiettasayRoseTrannat2000
03/23-HaoKietnat2000RoseTrantasay
03/23-HaoKiettasayRoseTrannat2000
03/23-HaoKietnat2000RoseTrantasay
03/23-HaoKiettasayRoseTrannat2000
03/23-HaoKietnat2000RoseTrantasay
03/23-HaoKiettasayRoseTrannat2000
03/23-HaoKietnat2000RoseTrantasay
03/23=HaoKiettasayRoseTrannat2000
03/23+HaoKietnat2000RoseTrantasay
03/23-HaoKiettasayRoseTrannat2000
03/23=HaoKietnat2000RoseTrantasay
03/23+HaoKiettasayRoseTrannat2000
03/23-HaoKietnat2000RoseTrantasay
03/23-HaoKiettasayRoseTrannat2000
03/23-HaoKietnat2000RoseTrantasay
03/23-HaoKiettasayRoseTrannat2000
03/23-HaoKietnat2000RoseTrantasay
03/23-HaoKiettasayRoseTrannat2000
03/23-nat2000RoseTrantasay
03/23-hongminhanhtasayRoseTrannat2000
03/23=hongminhanhnat2000RoseTrantasay
03/19-tomphung1xxxmanxxxAnhbanat2000
03/19-nat2000Anhbaxxxmanxxx
03/19-xxxmanxxxAnhbanat2000
03/19-nat2000Anhbaxxxmanxxx
03/19+O_GiaBuiDoixxxmanxxxAnhbanat2000
03/19+O_GiaBuiDoinat2000Anhbaxxxmanxxx
03/19-O_GiaBuiDoiAnhbanat2000
03/19+O_GiaBuiDoinat2000Anhba
03/19+O_GiaBuiDoiAnhbanat2000
03/19+O_GiaBuiDoinat2000Anhbacc3co
03/19+O_GiaBuiDoicc3coAnhbanat2000
03/19+O_GiaBuiDoinat2000Anhbacc3co
03/19+O_GiaBuiDoiAnhbanat2000
03/19-O_GiaBuiDoinat2000Anhba
03/19-O_GiaBuiDoinat2000Anhbaxxxmanxxx
03/19-O_GiaBuiDoixxxmanxxxAnhbanat2000
03/19-O_GiaBuiDoinat2000Anhbaxxxmanxxx
03/19-O_GiaBuiDoixxxmanxxxAnhbanat2000
03/19-O_GiaBuiDoinat2000xxxmanxxx
03/19-O_GiaBuiDoixxxmanxxxZuizuinat2000
03/19-O_GiaBuiDoinat2000Zuizuixxxmanxxx
03/19-O_GiaBuiDoixxxmanxxxZuizuinat2000
03/19-O_GiaBuiDoinat2000Zuizuixxxmanxxx
03/19-O_GiaBuiDoiZuizuinat2000
03/19+O_GiaBuiDoinat2000Zuizui
03/19+O_GiaBuiDoingoclong4Zuizuinat2000
03/19+twoheadsnat2000Zuizuingoclong4
03/19-twoheadsngoclong4Zuizuinat2000
03/19+twoheadsnat2000Zuizuingoclong4
03/19-oppadapchaingoclong4Zuizuinat2000
03/19+oppadapchainat2000Zuizuingoclong4
03/19-oppadapchaingoclong4Zuizuinat2000
03/19-nat2000Zuizuingoclong4
03/19-ca_chonngoclong4Zuizuinat2000
03/19-nat2000Zuizuingoclong4
03/19-ngoclong4Zuizuinat2000
03/19-tomphung1nat2000Zuizuingoclong4
03/19-tomphung1Zuizuinat2000
03/19+tomphung1nat2000Zuizui
03/19+tomphung1Zuizuinat2000
03/19+tomphung1nat2000Zuizui
03/19+tomphung1dinhkimZuizuinat2000
03/19-tomphung1nat2000Zuizuidinhkim
03/19-tomphung1dinhkimZuizuinat2000
03/19-tomphung1nat2000Zuizuidinhkim
03/19-tomphung1dinhkimZuizuinat2000
03/19-tomphung1nat2000Zuizuidinhkim
03/19-tomphung1dinhkimZuizuinat2000
03/19+tomphung1nat2000dinhkim
03/19+dinhkimnat2000
03/19+nat2000dinhkim
03/19+dinhkimiphone7rednat2000
03/19-toanlenat2000iphone7reddinhkim
03/19+toanledinhkimiphone7rednat2000
03/19-toanlenat2000dinhkim
03/19-toanledinhkimnat2000
03/19+toanlenat2000dinhkim
03/19=toanledinhkimnat2000
03/19+toanlenat2000dinhkim
03/19-toanledinhkimnat2000
03/19-toanlenat2000Suamebongcondinhkim
03/19-toanledinhkimSuamebongconnat2000
03/19+toanlenat2000Suamebongcondinhkim

Ván Tiến Lên kế tiếp của nat2000...

Vinagames CXQ