Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của ngocdung

Ngày Thắng Người chơi
04/06-timmyle66YakyoMeatBallsngocdung
04/06-timmyle66ngocdungYakyo
04/06-timmyle66Yakyorocketmanngocdung
04/06-timmyle66ngocdungrocketmanYakyo
04/06+timmyle66Yakyongocdung
04/06-timmyle66ngocdungYakyo
04/06+timmyle66Yakyongocdung
04/05+toanlengocdung
04/05-toanlengocdung
04/05-toanlengocdung
04/05+toanlengocdung
04/05-toanlengocdung
04/05+toanlengocdung
Vinagames CXQ