Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của old_man

Ngày Thắng Người chơi
05/19-kieu762000Wychboldold_manbighead
05/19+kieu762000bigheadold_manWychbold
05/19-kieu762000Wychboldold_manbighead
05/19-bigheadold_manWychbold
05/19-congtien90Wychboldold_manbighead
05/19-congtien90bigheadold_manWychbold
05/19+congtien90old_manbighead
05/18-linh1234old_mantapchoi0007canhco554
05/18-linh1234canhco554tapchoi0007old_man
05/18-linh1234old_mantapchoi0007canhco554
05/18+linh1234canhco554tapchoi0007old_man
05/17-m2mold_manSatthuCoDon1
05/17-m2mSatthuCoDon1old_manque_lam
05/17-m2mque_lamold_manSatthuCoDon1
05/17+m2mSatthuCoDon1old_manque_lam
05/17-m2mque_lamold_manSatthuCoDon1
05/17-m2mSatthuCoDon1old_manque_lam
05/15-Thao79old_manSoledadSami99
05/15-Thao79Sami99Soledadold_man
05/15+Thao79old_manSoledadSami99
05/15-Thao79Sami99Soledadold_man
05/15-Thao79old_manSoledadSami99
05/15-Thao79Sami99Soledadold_man
05/15-Thao79old_manSoledadSami99
05/14-XI_XON_KETUIFairfeldno5old_manphuong_loan
05/14-XI_XON_KETUIphuong_loanold_manFairfeldno5
05/14-XI_XON_KETUIFairfeldno5old_manphuong_loan
05/14+XI_XON_KETUIphuong_loanold_manFairfeldno5
05/14-XI_XON_KETUIFairfeldno5old_manphuong_loan
05/14-XI_XON_KETUIphuong_loanold_manFairfeldno5
05/14-XI_XON_KETUIFairfeldno5old_manphuong_loan
05/13-hoaloitonyythehung031old_man
05/13-hoaloiold_manthehung031tonyy
05/13-hoaloitonyythehung031old_man
05/13+hoaloiold_manthehung031tonyy
05/13-hoaloitonyythehung031old_man
05/13+hoaloiold_manthehung031tonyy
05/13-hoaloitonyythehung031old_man
05/13-hoaloiold_manthehung031tonyy
05/13+hoaloitonyythehung031old_man
05/13-hoaloiold_manthehung031tonyy
05/13-hoaloitonyythehung031old_man
05/13-hoaloiold_manthehung031tonyy
05/13+hoaloitonyythehung031old_man
05/13-hoaloiold_manthehung031tonyy
05/13-hoaloitonyythehung031old_man
05/13+hoaloiold_manthehung031tonyy
05/13-hoaloitonyyold_man
05/13-bibo2477old_manwwe
05/13-bibo2477wweold_mangiolanhpk
05/13-bibo2477giolanhpkold_manwwe
05/13-bibo2477old_mangiolanhpk
05/12-yoyo68old_manphilip2001
05/12+yoyo68philip2001old_manHuVo
05/12-yoyo68HuVoold_manphilip2001
05/12+yoyo68philip2001old_manHuVo
05/12-yoyo68HuVoold_manphilip2001
05/12-yoyo68philip2001old_manHuVo
05/12+yoyo68HuVoold_manphilip2001
05/12-yoyo68philip2001old_manHuVo
05/12+yoyo68HuVoold_manphilip2001
05/12+yoyo68philip2001old_manHuVo
05/12-yoyo68old_manphilip2001
05/12-yoyo68philip2001old_man
05/12-old_mantindoculi
05/12+old_manTripheo145culitindo
05/12-old_mantindoculiTripheo145
05/12+old_manWychboldben_do_chieu
05/12+onithanhben_do_chieuWychboldold_man
05/12+onithanhold_manWychboldben_do_chieu
05/12-onithanhben_do_chieuWychboldold_man
05/12+onithanhold_manWychboldben_do_chieu
05/12-onithanhben_do_chieuWychboldold_man
05/12-onithanhold_manWychboldben_do_chieu
05/12-ncongtamAvalon823diem_phucold_man
05/12-ncongtamold_mandiem_phucAvalon823
05/12-ncongtamAvalon823diem_phucold_man
05/12-ncongtamold_mandiem_phucAvalon823
05/12-ncongtamAvalon823diem_phucold_man
05/12-old_mandiem_phucAvalon823
05/12-cc3coAvalon823diem_phucold_man
05/12+cc3coold_mandiem_phucAvalon823
05/12-cc3coAvalon823diem_phucold_man
05/12-cc3coold_mandiem_phucAvalon823
05/12+cc3coAvalon823diem_phucold_man
05/12-cc3coold_mandiem_phucAvalon823
05/12-cc3coAvalon823diem_phucold_man
05/12-cc3coold_mandiem_phucAvalon823
05/12-cc3coAvalon823diem_phucold_man
05/12-cc3coold_mandiem_phuckokie
05/12-cc3cokokiediem_phucold_man
05/12+cc3coold_man
05/12-cc3coold_man
05/12-cc3coold_man
05/12+cc3coold_man
05/12-que_lamold_manThao79haitang
05/12+que_lamhaitangThao79old_man
05/12-que_lamold_manThao79haitang
05/12-que_lamhaitangThao79old_man
05/12=que_lamold_manThao79haitang

Ván Tiến Lên kế tiếp của old_man...

Vinagames CXQ