Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của ongnoi_

Ngày Thắng Người chơi
05/07-ongnoi_maimelhnVydiep86
05/07+ongnoi_Vydiep86maimelhn
05/07-ongnoi_maimelhnVydiep86
05/07-ongnoi_Vydiep86maimelhn
05/07-ongnoi_maimelhnVydiep86
05/07+ongnoi_A_A_A_AVydiep86maimelhn
05/07+ongnoi_maimelhnA_A_A_A
05/07+ongnoi_A_A_A_Amaimelhn
05/07-ongnoi_maimelhnA_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_Amaimelhn
05/07-ongnoi_maimelhnA_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_APhonglan22maimelhn
05/07-ongnoi_maimelhnA_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_APhonglan22maimelhn
05/07+ongnoi_Phonglan22A_A_A_A
05/07+ongnoi_A_A_A_APhonglan22kill_to_kill
05/07+ongnoi_kill_to_killPhonglan22A_A_A_A
05/07+ongnoi_A_A_A_APhonglan22kill_to_kill
05/07-ongnoi_kill_to_killPhonglan22A_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_APhonglan22kill_to_kill
05/07+ongnoi_kill_to_killPhonglan22A_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_APhonglan22kill_to_kill
05/07+ongnoi_kill_to_killA_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_AAlextrankill_to_kill
05/07+ongnoi_kill_to_killAlextranA_A_A_A
05/07+ongnoi_A_A_A_AAlextrankill_to_kill
05/07-ongnoi_kill_to_killAlextranA_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_AAlextrankill_to_kill
05/07-ongnoi_kill_to_killAlextranA_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_AAlextrankill_to_kill
05/07-ongnoi_kill_to_killAlextranA_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_AAlextrankill_to_kill
05/07-ongnoi_kill_to_killAlextranA_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_AAlextrankill_to_kill
05/07+ongnoi_AlextranA_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_AAlextran
05/07-ongnoi_AlextranA_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_AAlextranRong76
05/07-ongnoi_AlextranA_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_AAlextran
05/07+ongnoi_AlextranA_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_AAlextran
05/07-ongnoi_AlextranA_A_A_A
05/07+ongnoi_A_A_A_AAlextran
05/07+ongnoi_AlextranA_A_A_A
05/07+ongnoi_A_A_A_AAlextran
05/07+ongnoi_AlextranA_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_Akill_to_kill
05/07-ongnoi_A_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_A
05/07+ongnoi_A_A_A_A
05/07+ongnoi_A_A_A_A
05/07=ongnoi_A_A_A_A
05/07-ongnoi_A_A_A_A
05/07+ongnoi_A_A_A_A
05/06-Dsongnoi_Md2022
05/06+DsMd2022ongnoi_
05/06+Dsongnoi_
05/06-Dsongnoi_
Vinagames CXQ