Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của phianh1968

Ngày Thắng Người chơi
05/20-phianh1968ngulucmuchu
05/20=phianh1968ngulucmuchu
05/20=phianh1968ngulucmuchu
05/20+phianh1968muchu
05/20-phianh1968muchu
05/20-phianh1968muchu
05/20-phianh1968muchu
05/20-phianh1968muchu
05/20+phianh1968muchu
05/20+phianh1968muchu
05/20-phianh1968muchu
05/20+phianh1968muchu
05/20-phianh1968muchu
05/20-phianh1968muchu
05/20+phianh1968muchu
05/20-phianh1968muchu
05/20+ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20-ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20-ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20-ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20+ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20-ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20-ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20-ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20-ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20+ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20-ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20-ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20+ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20-ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20-ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20+ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20+ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20-ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20+ntmanhphianh1968fighting2016muchu
05/20-ntmanhphianh1968muchu
05/20+ntmanhphianh1968muchu
05/20-ntmanhphianh1968muchu
05/20+cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20=cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20=cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+cho_tui_choiphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+fighting2016phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20=phianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20-andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20=andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20+andynguyentxphianh1968TrajTjmBanggmuchu
05/20=andynguyentxphianh1968muchu

Ván Xập Xám kế tiếp của phianh1968...

Vinagames CXQ