Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của pro_killer

Ngày Thắng Người chơi
11/26+muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26+muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26-muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26+muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26+muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26+muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26-muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26+muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26-muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26+muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26-muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26+muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26-muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26+muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26+muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26+muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26+muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26+muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26+muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26-muchupro_killerCheDauDokhongthua11
11/26-muchuon_che_daupro_killerKobietchoi
11/26-muchuon_che_daupro_killerKobietchoi
11/26-muchuon_che_daupro_killerKobietchoi
11/26+muchuon_che_daupro_killerKobietchoi
11/26+muchuon_che_daupro_killerKobietchoi
11/26+muchuon_che_daupro_killerKobietchoi
11/26+muchuon_che_daupro_killerKobietchoi
11/26+muchuon_che_daupro_killerKobietchoi
11/26-muchuon_che_daupro_killerKobietchoi
11/26+muchupro_killerKobietchoi
11/26-muchupro_killerKobietchoi
11/26+muchuAcuRa_MDXpro_killerKobietchoi
11/26+muchuAcuRa_MDXpro_killerKobietchoi
11/26-muchuAcuRa_MDXpro_killerKobietchoi
11/26+muchuAcuRa_MDXpro_killerKobietchoi
11/26+muchuAcuRa_MDXpro_killerKobietchoi
11/26+muchuAcuRa_MDXpro_killerKobietchoi
11/26-muchuAcuRa_MDXpro_killerKobietchoi
11/26+muchuAcuRa_MDXpro_killerKobietchoi
11/26+muchuAcuRa_MDXpro_killerKobietchoi
11/26=muchuAcuRa_MDXpro_killerKobietchoi
11/26+muchuAcuRa_MDXpro_killerKobietchoi
11/26-muchuAcuRa_MDXpro_killerKobietchoi
11/26-muchuAcuRa_MDXpro_killerKobietchoi
11/26-muchuYakyopro_killerKobietchoi
11/26+muchuYakyopro_killerKobietchoi
11/26+muchuYakyopro_killerKobietchoi
11/26-muchuYakyopro_killerKobietchoi
11/26-muchuYakyopro_killerKobietchoi
11/26-muchuYakyopro_killerKobietchoi
11/26+muchuYakyopro_killerKobietchoi
11/26+muchuYakyopro_killerKobietchoi
11/26=muchuYakyopro_killerKobietchoi
11/26+muchuYakyopro_killerKobietchoi
11/26-pro_killermuchuon_che_dau
11/26-pro_killermuchuon_che_dau
11/26-pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26+pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26+pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26-pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26+pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26-pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26+pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26-pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26-pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26+pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26-pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26+pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26+pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26-pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26-pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26+pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26-pro_killermuchuvuisophanon_che_dau
11/26-pro_killermuchuon_che_dau
11/25+pro_killerKdtnddbd
11/25+Kobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25-Kobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25-ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25-ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25=ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25-ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25-ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25-ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25+ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25+ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25-ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25+ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25+ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25+ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25+ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25+ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25-ngulucKobietchoipro_killerKdtnddbd
11/25-ngulucKobietchoipro_killer
11/25+ngulucKobietchoipro_killer
11/25-ngulucKobietchoipro_killer
11/25+ngulucKobietchoipro_killer
11/25=ngulucKobietchoipro_killer
11/25-ngulucKobietchoipro_killerCovid19
11/25-ngulucKobietchoipro_killerCovid19
11/25+ngulucKobietchoipro_killerCovid19

Ván Xập Xám kế tiếp của pro_killer...

Vinagames CXQ