Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của ruiro

Ngày Thắng Người chơi
07/15-SoledadKhongbietbigheadruiro
07/15-SoledadruirobigheadKhongbiet
07/15-SoledadKhongbietbigheadruiro
07/15+SoledadruirobigheadKhongbiet
07/15-ruiroPistachioNguoimechoi2culi
07/15+ruiroNguoimechoi2Pistachio
07/15+ruiroPistachioNguoimechoi2
07/15+ruiroTinhkynu1975Nguoimechoi2Pistachio
07/15+ruiroPistachioNguoimechoi2Tinhkynu1975
07/15+ruiroTinhkynu1975Nguoimechoi2Pistachio
07/15+ruiroPistachioNguoimechoi2Tinhkynu1975
07/15-ruiroTinhkynu1975Nguoimechoi2Pistachio
07/15+ruiroPistachioNguoimechoi2Tinhkynu1975
07/15-ruiroTinhkynu1975Nguoimechoi2Pistachio
07/15-ruiroPistachioNguoimechoi2Tinhkynu1975
07/15-ruiroTinhkynu1975Nguoimechoi2
07/15-ruiroNguoimechoi2Tinhkynu1975
07/15-Dragon88Tinhkynu1975ruiro
07/15-Dragon88ruiroCanhsat_113
07/15-Dragon88NhuNhuruiroNathan1975
07/15-Dragon88Nathan1975ruiroNhuNhu
07/15-Dragon88NhuNhuruiroCanhsat_113
07/15-Dragon88Canhsat_113ruiroNhuNhu
07/15-Dragon88NhuNhuruiroCanhsat_113
07/15-Dragon88Canhsat_113ruiroNhuNhu
07/15-Dragon88NhuNhuruiroCanhsat_113
07/15-ruiroletrung99qui2305
07/15+ruiroqui2305quoinguyen
07/15+ruiroquoinguyenminhthoaiqui2305
07/15-ruiroqui2305minhthoaiquoinguyen
07/15-ruiroquoinguyenminhthoaiqui2305
07/15+ruiroqui2305minhthoaiquoinguyen
07/15-ruiroquoinguyenminhthoaiqui2305
07/14-muonyeumruiro
07/14+muonyeumruirophianh1968culi
07/14+muonyeumculiphianh1968ruiro
07/14-muonyeumruirophianh1968culi
07/14-muonyeumculiphianh1968ruiro
07/14-muonyeumruirophianh1968culi
07/14-muonyeumculiphianh1968ruiro
07/14+muonyeumruirophianh1968culi
07/14+muonyeumculiphianh1968ruiro
07/14+muonyeumruirophianh1968ncongtam
07/14+muonyeumncongtamphianh1968ruiro
07/14+muonyeumruirophianh1968ncongtam
07/14-muonyeumncongtamphianh1968ruiro
07/14=muonyeumruirophianh1968ncongtam
07/14-muonyeumncongtamphianh1968ruiro
07/14+muonyeumruirophianh1968ncongtam
07/14-muonyeumncongtamphianh1968ruiro
07/14-muonyeumruirophianh1968
07/14-muonyeumphianh1968ruiro
07/14+muonyeumruiro
07/14-muonyeumruiro
07/14-muonyeumruiro
07/14-muonyeumruiro
07/14-ruiroMyLove456letrung99emilie
07/14-ruiroletrung99MyLove456
07/14-ruiroMyLove456letrung99
07/14-Secretruiroletrung99MyLove456
07/14-SecretMyLove456letrung99ruiro
07/14+SecretruiroMyLove456
07/14-SecretMyLove456congminh8ruiro
07/14=Secretruirocongminh8MyLove456
07/14-SecretMyLove456congminh8ruiro
07/14-Secretruirocongminh8MyLove456
07/14-hoamattroiPistachiotinhyeuxuaruiro
07/14=hoamattroiruirotinhyeuxuaPistachio
07/14-hoamattroiPistachioPhuckhang16ruiro
07/14+hoamattroiruiroPhuckhang16Pistachio
07/14-hoamattroiPistachioPhuckhang16ruiro
07/14-hoamattroiruiroPhuckhang16Pistachio
07/14+hoamattroiPhuckhang16ruiro
07/14+hoamattroiruiroPhuckhang16Deathman
07/14-hoamattroiDeathmanPhuckhang16ruiro
07/14+hoamattroiruiroPhuckhang16Deathman
07/14+hoamattroiDeathmanPhuckhang16ruiro
07/14+ruiroPhuckhang16Deathman
07/14+tiktakDeathmanPhuckhang16ruiro
07/14-tiktakruiroPhuckhang16Deathman
07/14+tiktakDeathmanPhuckhang16ruiro
07/13+jennypham95luuhung80ruiro
07/13+jennypham95ruiroluuhung80
07/13+hoaloiLangBiangtuylangruiro
07/13+hoaloiruirotuylangLangBiang
07/13+hoaloiLangBiangtuylangruiro
07/13+hoaloiruirotuylangKiepAnChoi
07/13-hoaloiKiepAnChoituylangruiro
07/13-hoaloiruirotuylangKiepAnChoi
07/13-hoaloituylangruiro
07/13-ncongtamkimthanh123ruiro
07/13-ncongtamsinsakorruirokimthanh123
07/13-ncongtamkimthanh123ruirosinsakor
07/13-ncongtamsinsakorruirokimthanh123
07/13-kimthanh123ruirosinsakor
07/13-sinsakorruirokimthanh123
07/13+jennypham95kimthanh123ruirosinsakor
07/13+jennypham95sinsakorruirokimthanh123
07/13-jennypham95kimthanh123ruirosinsakor
07/13-jennypham95ruirokimthanh123

Ván Tiến Lên kế tiếp của ruiro...

Vinagames CXQ