Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của taituphom

Ngày Thắng Người chơi
02/03-chaydidautaituphommojitokhanhdk
02/03-chaydidaukhanhdkmojitotaituphom
02/03+chaydidautaituphommojitokhanhdk
02/03-khanhdkmojitotaituphom
02/03-taituphommojitokhanhdk
02/03+khanhdkmojitotaituphom
02/03-taituphommojitokhanhdk
02/03-tinhhongcanchaydidaumojitotaituphom
02/03-tinhhongcantaituphommojitochaydidau
02/03+tinhhongcanchaydidaumojitotaituphom
02/03+tinhhongcantaituphommojitochaydidau
02/03+tinhhongcanchaydidaumojitotaituphom
02/03-tinhhongcantaituphommojitochaydidau
02/03+taituphomkhanhdkx_mine
02/03+taituphomx_minekhanhdk
02/03+taituphomkhanhdkx_minehoang_jp
02/03+taituphomhoang_jpx_minekhanhdk
02/03+taituphomkhanhdkx_minehoang_jp
02/03-taituphomhoang_jpx_minekhanhdk
02/03-taituphomkhanhdkx_minehoang_jp
02/03-taituphomhoang_jpx_minekhanhdk
02/03-taituphomkhanhdkx_minehoang_jp
02/03+taituphomhoang_jpx_minekhanhdk
01/31-wweQuat61taituphomqa2sw
01/31-wweqa2swtaituphomQuat61
01/31-wweQuat61taituphom
01/31-wwelongnguyen57taituphomQuat61
01/31+wweQuat61taituphomlongnguyen57
01/31+wwelongnguyen57taituphomQuat61
01/31-wweQuat61taituphomlongnguyen57
01/31+tonyynunu9taituphom
01/31+tuantk1taituphomnunu9tonyy
01/31-tuantk1tonyynunu9taituphom
01/31-tuantk1taituphomnunu9tonyy
01/31-tuantk1tonyynunu9taituphom
01/31-tuantk1taituphomnunu9tonyy
01/31-tuantk1tonyynguyen3416taituphom
01/31-tuantk1taituphomnguyen3416tonyy
01/31-tuantk1tonyynguyen3416taituphom
01/31-tuantk1taituphomnguyen3416tonyy
01/31-tuantk1tonyynguyen3416taituphom
01/31-GilmoretaituphomMinhan
01/31-GilmoreMinhantaituphom
01/31-Gilmoretaituphomheo_map
01/31-Gilmoreheo_mapttran58taituphom
01/31-Gilmoretaituphomttran58heo_map
01/31-Gilmoreheo_mapttran58taituphom
01/31-Gilmoretaituphomttran58heo_map
01/31+Gilmorettran58taituphom
01/31+Gilmoretaituphomttran58MuaDong2023
01/31-GilmoreMuaDong2023ttran58taituphom
01/31-Gilmoretaituphom
01/31=Gilmoretaituphom
01/31-ruiroTinh_doi0222taituphomhaitang
01/31-ruirohaitangtaituphomTinh_doi0222
01/31-ruiroTinh_doi0222taituphomhaitang
01/31-ruirohaitangtaituphomTinh_doi0222
01/31-ruiroTinh_doi0222taituphomhaitang
01/31-ruirohaitangtaituphomTinh_doi0222
01/31-ruiroTinh_doi0222taituphomhaitang
01/31+ruirohaitangtaituphomTinh_doi0222
01/31-ruirotaituphomhaitang
01/31-ruirohaitangtaituphom
01/31+ruiroKyleetaituphomhaitang
01/31-ruirohaitangtaituphomKylee
01/31+ruiroKyleetaituphomhaitang
01/31-ruirohaitangtaituphom
01/31+ruirosayvasaytaituphomhaitang
01/30-cc3cotaituphom
01/30-cc3cobacthangban2taituphombuikim
01/30-cc3cobuikimtaituphombacthangban2
01/30+cc3cobacthangban2taituphombuikim
01/30-cc3cobuikimtaituphombacthangban2
01/30+cc3cobacthangban2taituphombuikim
01/30-cc3cobuikimtaituphombacthangban2
01/30+cc3cobacthangban2taituphombuikim
01/30-cc3cobuikimtaituphombacthangban2
01/30-cc3cobacthangban2taituphombuikim
01/30-cc3cobuikimtaituphombacthangban2
01/30-cc3cobacthangban2taituphombuikim
01/30-cc3cobuikimtaituphombacthangban2
01/30+cc3cobacthangban2taituphombuikim
01/30-cc3cobuikimtaituphombacthangban2
01/30+cc3cobacthangban2taituphombuikim
01/30+cc3cobuikimtaituphombacthangban2
01/30-cc3cobacthangban2taituphombuikim
01/30-cc3cobuikimtaituphombacthangban2
01/30-cc3cobacthangban2taituphombuikim
01/30-cc3cobuikimtaituphombacthangban2
01/30+cc3cobacthangban2taituphombuikim
01/30+cc3cobuikimtaituphombacthangban2
01/29+kt_nguyentaituphom
01/29-buikimtaituphomkt_nguyenhanuman
01/29+buikimhanumankt_nguyentaituphom
01/29-buikimtaituphomkt_nguyenhanuman
01/29-buikimhanumankt_nguyentaituphom
01/29+taituphomkt_nguyenhanuman
01/29+hanumankt_nguyentaituphom
01/29-taituphomkt_nguyenhanuman
01/29-hanumankt_nguyentaituphom

Ván Tiến Lên kế tiếp của taituphom...

Vinagames CXQ