Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của tandimh

Ngày Thắng Người chơi
05/28-Q_tandimhchoibai01bongsen
05/28-Q_bongsenchoibai01tandimh
05/28-Q_tandimhchoibai01bongsen
05/28+Q_bongsenchoibai01tandimh
05/28-tandimhTriUcYenPhAsd44
05/28-tandimhAsd44YenPhTriUc
05/28-tandimhTriUcYenPhAsd44
05/28+tandimhAsd44Pepsi_puppyTriUc
05/28-tandimhTriUcPepsi_puppyAsd44
05/28=tandimhAsd44Pepsi_puppyTriUc
05/28-tandimhTriUcPepsi_puppyAsd44
05/28-tandimhAsd44Pepsi_puppyTriUc
05/28+tandimhTriUcPepsi_puppyAsd44
05/28-tandimhAsd44Pepsi_puppy
05/28-tandimhQuangThinhPepsi_puppyAsd44
05/28-tandimhAsd44Pepsi_puppyQuangThinh
05/28+tandimhQuangThinhPepsi_puppyAsd44
05/28-tandimhAsd44Pepsi_puppyQuangThinh
05/28+tandimhQuangThinhPepsi_puppyAsd44
05/28+tandimhAsd44Pepsi_puppyQuangThinh
05/28+tandimhQuangThinhPepsi_puppyAsd44
05/28-tandimhAsd44QuangThinh
05/28+tandimhAsd44
05/28+tandimhNgoc_Ha
05/27-Ngoc_HaAsaatpgtandimh
05/27-Ngoc_HatandimhtpgAsaa
05/27-Ngoc_HaAsaatpgtandimh
05/27-tandimhtpgthanbai_44doangiahan
05/27+tandimhdoangiahanthanbai_44
05/27-tandimhchoihettienthanbai_44doangiahan
05/27-tandimhdoangiahanthanbai_44choihettien
05/27+tandimhchoihettienthanbai_44doangiahan
05/27-tandimhdoangiahanthanbai_44choihettien
05/26-LangBiangtandimhKiepAnChoi
05/26-LangBiangKiepAnChoitandimhKirbston
05/26-LangBiangKirbstontandimhKiepAnChoi
05/26-LangBiangKiepAnChoitandimhKirbston
05/26+LangBiangKirbstontandimhKiepAnChoi
05/26-LangBiangKiepAnChoitandimhKirbston
05/26-LangBiangKirbstontandimhKiepAnChoi
05/26-LangBiangKiepAnChoitandimhKirbston
05/26-LangBiangtandimhKiepAnChoi
05/26-que_lamtandimhtonnynghia66longtong1234
05/26-longtong1234tonnynghia66tandimh
05/26-choibai01tandimhtonnynghia66longtong1234
05/26-choibai01longtong1234tonnynghia66tandimh
05/26-choibai01tandimhtonnynghia66longtong1234
05/26-choibai01longtong1234tonnynghia66tandimh
05/26+choibai01tandimhtonnynghia66longtong1234
05/26-Jessica5VienNgoThtandimhdoangiahan
05/26+Jessica5doangiahantandimhVienNgoTh
05/26+Jessica5VienNgoThtandimhdoangiahan
05/26+Jessica5doangiahantandimhVienNgoTh
05/26-Jessica5VienNgoThtandimhdoangiahan
05/26-Jessica5doangiahantandimhVienNgoTh
05/26-Jessica5VienNgoThtandimhdoangiahan
05/25-tandimhchuotcongmotherfaxMaiHuong22
05/25-tandimhMaiHuong22motherfaxchuotcong
05/25+tandimhchuotcongmotherfaxMaiHuong22
05/25+tandimhchuotcong
05/25-cuoptinhcamnguyen36tandimhSoledad
05/25-cuoptinhSoledadtandimhcamnguyen36
05/25+nhuanqui2305ruirotandimh
05/25-nhuantandimhruiroqui2305
05/25-nhuanqui2305ruirotandimh
05/25+nhuantandimhruiroqui2305
05/25-nhuanqui2305ruirotandimh
05/25-nhuantandimhruiroqui2305
05/25+nhuanqui2305ruirotandimh
05/23-coldman1021tandimhlaoton
05/23-coldman1021laotontandimh
05/23=coldman1021talamatandimhlaoton
05/23+coldman1021laotontandimhtalama
05/23+coldman1021talamatandimhlaoton
05/23-coldman1021laotontandimhtalama
05/23+tandimhtuantu581sanjoseca
05/23+tandimhtindosanjosecatuantu581
05/23-tandimhtuantu581sanjosecatindo
05/23-CanadaCayhuongnuitandimhkhetlet10
05/23+Canadakhetlet10tandimhCayhuongnui
05/23-CanadaCayhuongnuitandimhkhetlet10
05/23-Canadakhetlet10tandimhCayhuongnui
05/23+CanadaCayhuongnuitandimhkhetlet10
05/23+Canadakhetlet10tandimhCayhuongnui
05/23+CanadaCayhuongnuitandimhkhetlet10
05/23-Canadakhetlet10tandimhCayhuongnui
05/23-CanadaCayhuongnuitandimh
05/23+CanadatandimhCayhuongnui
05/23-CanadaCayhuongnuitandimh
05/23+CanadaAiTruongtandimhCayhuongnui
05/23-CanadaUsa1tandimhAiTruong
05/23-lienyeuvinhnv66tandimhCayhuongnui
05/23-lienyeuCayhuongnuitandimhvinhnv66
05/23-lienyeuvinhnv66tandimhCayhuongnui
05/23-lienyeuCayhuongnuitandimhvinhnv66
05/23-vinhnv66tandimhCayhuongnui
05/23-Cayhuongnuitandimhvinhnv66
05/23-vinhnv66tandimhCayhuongnui
05/23-tinhconhu0Cayhuongnuitandimhvinhnv66
05/23-tinhconhu0vinhnv66tandimhCayhuongnui

Ván Tiến Lên kế tiếp của tandimh...

Vinagames CXQ