Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của tasay

Ngày Thắng Người chơi
05/24-tasayxekhongphanhdaitrumsoAlextran
05/24+tasayAlextrandaitrumsoxekhongphanh
05/24+tasayxekhongphanhdaitrumso
05/24-tasayNoLovedaitrumsoxekhongphanh
05/24-tasayxekhongphanhdaitrumsoNoLove
05/24-tasaydaitrumsoxekhongphanh
05/24-tasaydaitrumso
05/24-tasaydaitrumso
05/24+tasaydaitrumso
05/24+tasaydaitrumso
05/24+tasaydaitrumso
05/24+tasaydaitrumso
05/24+tasaydaitrumso
05/24-tasaydaitrumso
05/24-tasaydaitrumso
05/24-tasaydaitrumso
05/24+tasaydaitrumso
05/24+tasaydaitrumso
05/24-Jimmy_phamtasaydaitrumso
05/24+Jimmy_phamdaitrumsotasay
05/24-Jimmy_phamtasaydaitrumsoBachCotTinh_
05/24-Jimmy_phamBachCotTinh_daitrumsotasay
05/24-Jimmy_phamtasaydaitrumsoBachCotTinh_
05/24-Jimmy_phamBachCotTinh_daitrumsotasay
05/24-Jimmy_phamtasaydaitrumsoBachCotTinh_
05/24-Jimmy_phamBachCotTinh_daitrumsotasay
05/24-Jimmy_phamtasaydaitrumsoBachCotTinh_
05/24-Jimmy_phamBachCotTinh_daitrumsotasay
05/24+Jimmy_phamtasaydaitrumsoBachCotTinh_
05/24-phutanlanhthuquynhTungHoanhtasay
05/24-phutanlanhtasayTungHoanhthuquynh
05/24+phutanlanhthuquynhTungHoanhtasay
05/24+phutanlanhtasayTungHoanhthuquynh
05/24+phutanlanhthuquynhTungHoanhtasay
05/24-phutanlanhtasayTungHoanhthuquynh
05/24-phutanlanhthuquynhTungHoanhtasay
05/24-phutanlanhtasayTungHoanhthuquynh
05/24+phutanlanhthuquynhTungHoanhtasay
05/24+phutanlanhtasayTungHoanhthuquynh
05/24-phutanlanhthuquynhTungHoanhtasay
05/24-phutanlanhtasayTungHoanhthuquynh
05/24+phutanlanhthuquynhTungHoanhtasay
05/24-phutanlanhtasayTungHoanhthuquynh
05/24-phutanlanhthuquynhTungHoanhtasay
05/24-phutanlanhtasayTungHoanhthuquynh
05/24-phutanlanhthuquynhTungHoanhtasay
05/24+phutanlanhtasayTungHoanhthuquynh
05/24-phutanlanhthuquynhTungHoanhtasay
05/24-phutanlanhtasayTungHoanhthuquynh
05/24-phutanlanhthuquynhTungHoanhtasay
05/24-phutanlanhtasayTungHoanhthuquynh
05/24-phutanlanhthuquynhTungHoanhtasay
05/24-tasaycaothangvan
05/24-tasayuttv123vancaothang
05/24+tasaycaothangvanuttv123
05/24+tasayuttv123vandarkcarl
05/24-tasaydarkcarlvanuttv123
05/24-tasayuttv123vandarkcarl
05/24-tasaydarkcarlvanuttv123
05/23+tasayuttv123vandarkcarl
05/23+tasaydarkcarlvanuttv123
05/23-tasayuttv123van
05/23-tasaylong_4thuquynhJulie_mup
05/23-tasayJulie_mupthuquynhlong_4
05/23+tasaylong_4thuquynhJulie_mup
05/23-tasayJulie_mupthuquynhlong_4
05/23-tasayJulie_mup
05/23+tasayredhoahong_thanhtrangvn
05/23+tasaythanhtrangvnredhoahong_
05/23-tasayredhoahong_HoaBangLangthanhtrangvn
05/23-tasaythanhtrangvnHoaBangLangredhoahong_
05/23-tasayHoaBangLangthanhtrangvn
05/23-tasaythanhtrangvnSmuccLeeTrenTayEm123
05/23+tasayTrenTayEm123SmuccLee
05/23+tasaySmuccLeeTrenTayEm123
05/23+tasayTrenTayEm123SmuccLeephong3si
05/23-tasayphong3siSmuccLeeTrenTayEm123
05/23+tasayTrenTayEm123
05/23+tasayTrenTayEm123
05/23-tasayTrenTayEm123
05/23-NhatMinNgSophiePhtasayTrenTayEm123
05/23-NhatMinNgtasaySophiePh
05/23-NhatMinNgSophiePhtasay
05/23+NhatMinNgNiNiThaotasaySophiePh
05/23-NhatMinNgSophiePhtasayNiNiThao
05/23-NhatMinNgNiNiThaotasaySophiePh
05/23-NhatMinNgSophiePhtasayNiNiThao
05/23-NhatMinNgNiNiThaotasaySophiePh
05/23-NhatMinNgSophiePhtasayNiNiThao
05/23+NhatMinNgNiNiThaotasaySophiePh
05/23+NhatMinNgSophiePhtasay
05/23-NhatMinNgTThuongLantasayMoor
05/23-NhatMinNgMoortasayTThuongLan
05/23-NhatMinNgSophiePhtasayMoor
05/23-NhatMinNgMoortasaySophiePh
05/23+NhatMinNgSophiePhtasayMoor
05/23+NhatMinNgMoortasaySophiePh
05/23-NhatMinNgSophiePhtasayMoor
05/23-NhatMinNgMoortasaySophiePh
05/23+NhatMinNgSophiePhtasayMoor

Ván Tiến Lên kế tiếp của tasay...

Vinagames CXQ