Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của thedo12

Ngày Thắng Người chơi
06/03-ngauhungvuithedo12pro_killer
06/03-ngauhungvuipro_killerthedo12
06/03-ngauhungvuithedo12pro_killer
06/03-ngauhungvuimuonyeumpro_killerthedo12
06/03-ngauhungvuithedo12pro_killermuonyeum
06/02-lamdzuyenuttv123SocBomBo123Athedo12
06/02-thedo12SocBomBo123Auttv123
06/02+mdmuttv123SocBomBo123Athedo12
06/02+mdmthedo12SocBomBo123Auttv123
06/02-mdmuttv123thedo12
06/02-mdmthedo12uttv123
06/02-mdmuttv123thedo12
06/02-mdmthedo12uttv123
06/02-mdmuttv123thedo12
06/02-CS89VienNgoThvalentinthedo12
06/02+thedo12valentinVienNgoTh
06/02-qa2swVienNgoThvalentinthedo12
06/02-qa2swthedo12valentinVienNgoTh
06/02+qa2swVienNgoThvalentinthedo12
06/02+qa2swthedo12valentinVienNgoTh
06/02-qa2swVienNgoThvalentinthedo12
06/02-qa2swthedo12valentinVienNgoTh
06/02-qa2swVienNgoThvalentinthedo12
05/22-thedo12TommyvuleventStonecold
05/22+thedo12StonecoldleventTommyvu
05/22+thedo12TommyvuleventStonecold
05/22-thedo12Tommyvu
05/22+thedo12Tommyvu
05/22+thedo12Tommyvu
05/22+thedo12yoyo68NguyenK_67UtXin15
05/22+thedo12UtXin15NguyenK_67yoyo68
05/22-thedo12yoyo68NguyenK_67UtXin15
05/22-thedo12UtXin15NguyenK_67yoyo68
05/22-thedo12yoyo68NguyenK_67UtXin15
05/22-thedo12UtXin15NguyenK_67yoyo68
05/22-thedo12yoyo68NguyenK_67UtXin15
05/22+thedo12UtXin15NguyenK_67yoyo68
05/22-thedo12yoyo68NguyenK_67UtXin15
05/20-topUso_do999thedo12keditimchiem
05/20-topUkeditimchiemthedo12so_do999
05/20-topUthedo12keditimchiem
05/20-topUkeditimchiemthedo12chefkoch
05/20-topUchefkochthedo12keditimchiem
05/20+topUkeditimchiemthedo12chefkoch
05/20-topUchefkochthedo12keditimchiem
05/20+topUkeditimchiemthedo12chefkoch
05/20+topUchefkochthedo12keditimchiem
05/20+topUkeditimchiemthedo12chefkoch
05/20+topUchefkochthedo12keditimchiem
05/20-topUkeditimchiemthedo12chefkoch
05/20+topUchefkochthedo12keditimchiem
05/20-topUsteve_tttthedo12chefkoch
05/20-topUchefkochthedo12steve_ttt
05/20-topUsteve_tttthedo12chefkoch
05/20+topUchefkochthedo12steve_ttt
05/20-topUsteve_tttthedo12chefkoch
05/20+topUchefkochthedo12steve_ttt
05/20+topUsteve_tttthedo12
05/20+topUthedo12steve_ttt
05/20-topUsteve_tttthedo12
05/20-topUthedo12steve_ttt
05/20+topUsteve_tttthedo12khanhdk
05/20-topUkhanhdkthedo12steve_ttt
05/20-topUsteve_tttthedo12khanhdk
05/20+topUkhanhdkthedo12steve_ttt
05/20+topUsteve_tttthedo12khanhdk
05/20-topUkhanhdkthedo12steve_ttt
05/20+topUsteve_tttthedo12khanhdk
05/20+topUkhanhdkthedo12steve_ttt
05/20-topUsteve_tttthedo12khanhdk
05/20-topUkhanhdkthedo12steve_ttt
05/20-topUsteve_tttthedo12khanhdk
05/20+topUkhanhdkthedo12steve_ttt
05/20-topUsteve_tttthedo12khanhdk
05/20-topUkhanhdkthedo12steve_ttt
05/20-topUsteve_tttthedo12khanhdk
05/20-topUkhanhdkthedo12steve_ttt
05/20-topUsteve_tttthedo12khanhdk
05/20+topUkhanhdkthedo12steve_ttt
05/20-topUsteve_tttthedo12khanhdk
05/20-topUkhanhdkthedo12steve_ttt
05/20-topUsteve_tttthedo12khanhdk
05/20-topUkhanhdkthedo12steve_ttt
05/20-vietgirl92cuccuc__kuTai_Duongthedo12
05/20+vietgirl92thedo12Tai_Duongcuccuc__ku
05/20+vietgirl92cuccuc__kuTai_Duongthedo12
05/20-vietgirl92thedo12Tai_Duong
05/20+vietgirl92mdmTai_Duongthedo12
05/20+vietgirl92thedo12Tai_Duongmdm
Vinagames CXQ