Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của tiktak

Ngày Thắng Người chơi
03/28-nicolaschuotcongmojitotiktak
03/28+nicolastiktakmojitochuotcong
03/28-nicolaschuotcongmojitotiktak
03/28=luientiktak
03/28-thuaroi1234tiktakbye_101Yomama68
03/28-richard57tiktakcaochanchay
03/28-richard57caochanchaytiktak
03/28-richard57tiktakcaochanchay
03/28-richard57caochanchaytiktakmoibietchoi1
03/27-nicolastiktakuttv123
03/27+nicolasuttv123tiktak
03/27-nicolastiktakuttv123
03/27-nicolasuttv123tiktak
03/27-nicolastiktakuttv123
03/27-nicolasuttv123tiktak
03/27+nicolastiktakuttv123
03/27-nicolasuttv123tiktak
03/27+nicolastiktakuttv123
03/27-nicolasuttv123tiktak
03/27-nicolasuttv123tindotiktak
03/27+nicolastiktaktindouttv123
03/27-nicolasuttv123tindotiktak
03/27-nicolastiktakuttv123
03/27+muathu94tiktakLinh_chau_tu
03/27+muathu94daicamaxtiktakhai_le2005
03/27=tindotiktakchung777hai_le2005
03/27+tindotiktak
03/27-tiktaknam_no08bena1977vuonchuoi
03/27-tiktakvuonchuoibena1977nam_no08
03/27+tiktaknam_no08bena1977vuonchuoi
03/27-tiktakvuonchuoibena1977nam_no08
03/27-tiktakRosebena1977vuonchuoi
03/27-tiktakNhavodichrabbit8888longtong1234
03/27+tiktaklongtong1234rabbit8888Nhavodich
03/27-tiktakNhavodichrabbit8888
03/27-tiktakLamHoangrabbit8888Nhavodich
03/27+tiktakNhavodichrabbit8888LamHoang
03/27+tiktakLamHoangrabbit8888Nhavodich
03/27-andynguyentxtomynguyen72tiktaktritai1603
03/27+andynguyentxtritai1603tiktak
03/27-Linh_chau_tuandynguyentxtiktaktritai1603
03/26-Scoreuptonyxtonymtiktaktiensuchamay
03/26-chuotcomtiktakNhavodich
03/26-chuotcomNhavodichtiktak
03/26-chuotcomtiktakRadoNhavodich
03/26-chuotcomRadotiktak
03/26+chuotcomtiktak
03/26-chuotcomtiktak
03/26-AA1234tiktakanh53Nhoveem
03/26-AA1234Nhoveemtiktak
03/26-AA1234tiktakthuaroi1234Nhoveem
03/26+AA1234Nhoveemthuaroi1234tiktak
03/26+AA1234tiktakthuaroi1234Nhoveem
03/26+AA1234Nhoveemthuaroi1234tiktak
03/26-AA1234tiktakthuaroi1234Nhoveem
03/26-AA1234Nhoveemthuaroi1234tiktak
03/26-AA1234tiktakthuaroi1234Nhoveem
03/26-AA1234Nhoveemthuaroi1234tiktak
03/26+AA1234tiktakthuaroi1234phianh1968
03/26-tiktakletrung99m2mHungNg5
03/26-tiktakHungNg5m2mletrung99
03/26-tiktakletrung99m2m
03/26+tiktakDienvanbuim2mletrung99
03/26+tiktakm2mDienvanbui
03/26-tiktakDienvanbuim2m
03/26=tiktakm2mDienvanbui
03/26-tiktakDienvanbuim2m
03/26-tiktakm2mDienvanbui
03/26-tiktakDienvanbuim2m
03/26+tiktakm2mDienvanbui
03/26-tiktakDienvanbuim2m
03/26-tiktakm2mDienvanbui
03/26-tiktakDienvanbuim2mTheHoa2020
03/26-tiktakTheHoa2020m2mDienvanbui
03/26-tiktakDienvanbuim2mTheHoa2020
03/26-flashman199anhyeu2019tiktakphiltran916
03/26=luientiktak
03/26=luientiktak
03/26-Q_tiktakthuakhongkho
03/26-tony1961thuakhongkhotiktakQ_
03/26-tony1961Q_tiktakthuakhongkho
03/26=luientiktak
03/26-tiktakThuthaobept76Cayhuongnui
03/26-tiktakCayhuongnuibept76Thuthao
03/26-tiktakThuthaobept76Cayhuongnui
03/26-tiktakCayhuongnuibept76Thuthao
03/26-tiktakThuthaobept76Cayhuongnui
03/26+tiktakCayhuongnuibept76Thuthao
03/26+tiktakThuthaobept76Cayhuongnui
03/26+tiktakCayhuongnuiThuthao
03/26+tiktakThuthaochoibai01Cayhuongnui
03/26=tiktaktinhhongcan
03/26-tiktaktinhhongcan
03/26-tiktaktinhhongcan
03/26-tiktakThanThuaBaiconkhitinhhongcan
03/26-Q_x_minetiktak
03/26-Q_tiktakx_mineuttv123
03/26-Q_uttv123x_minetiktak
03/25-Q_tiktakx_mineuttv123
03/25-Q_uttv123x_minetiktak

Ván Tiến Lên kế tiếp của tiktak...

Vinagames CXQ