Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của tintintin

Ngày Thắng Người chơi
12/08-MrHenXI_XON_KETUItintintingoiom202
12/08+MrHengoiom202tintintinXI_XON_KETUI
12/08-MrHenXI_XON_KETUItintintingoiom202
12/08-goiom202tintintinXI_XON_KETUI
12/08+hung_sonXI_XON_KETUItintintingoiom202
12/08-hung_sontintintinXI_XON_KETUI
12/08-hung_sonXI_XON_KETUItintintinDeathman
12/08+hung_sonDeathmantintintinXI_XON_KETUI
12/08-hung_sonXI_XON_KETUItintintinDeathman
12/08-hung_sonDeathmantintintinXI_XON_KETUI
12/08-hung_sonXI_XON_KETUItintintinDeathman
12/08+hung_sonDeathmantintintinXI_XON_KETUI
12/08+hung_sonXI_XON_KETUItintintinDeathman
12/08-hung_sonDeathmantintintinXI_XON_KETUI
12/08-hung_sonXI_XON_KETUItintintinDeathman
12/08-hung_sontintintinXI_XON_KETUI
12/08+hung_sonXI_XON_KETUItintintin
12/08-hung_sontintintinXI_XON_KETUI
12/08-XI_XON_KETUItintintincc3co
12/08-cc3cotintintinXI_XON_KETUI
12/08-XI_XON_KETUItintintincc3co
12/08+kill_to_killcc3cotintintinXI_XON_KETUI
12/08-kill_to_killXI_XON_KETUItintintincc3co
12/08-tintintinmr_haiXukaMonemiliep
12/08-tintintinemiliepXukaMonmr_hai
12/08-tintintinmr_haiXukaMonemiliep
12/08-tintintinemiliepXukaMon
12/08+tintintinXukaMonemiliep
12/08+tintintinemiliepXukaMonthienthien
12/08+tintintinthienthienXukaMon
12/08+tintintinXukaMonthienthien
12/08+tintintinthienthien
12/08+tintintinthienthien
12/06+votiinhtintintinXI_XON_KETUI
12/06+votiinhtintintin
12/06+votiinhtintintin
12/06+votiinhtintintin
12/06+votiinhtintintin
12/06-votiinhtintintin
12/06+votiinhtintintin
12/06-votiinhtintintin
12/06-votiinhtintintinKhongbiet
12/06-votiinhKhongbiettintintin
12/06+votiinhtintintinKhongbiet
12/06-votiinhKhongbiettintintin
12/06-votiinhtintintinmojitoKhongbiet
12/06-votiinhKhongbietmojitotintintin
12/06+votiinhtintintinmojitoKhongbiet
12/06+votiinhKhongbietmojitotintintin
12/06-votiinhtintintinmojitoKhongbiet
12/06+votiinhKhongbietmojitotintintin
12/06+votiinhtintintinmojito
12/06-votiinhmojitotintintin
12/06+votiinhtintintinmojito
12/06-votiinhmojitotintintin
12/06-votiinhtintintinmojito
12/06-votiinhmojitotintintin
12/06-votiinhtintintinmojito
12/06+votiinhmojitotintintin
12/06-votiinhtintintinmojito
12/06+votiinhncongtammojitotintintin
12/06+votiinhtintintinmojitoncongtam
12/06+votiinhncongtammojitotintintin
12/06-votiinhtintintinmojitoncongtam
12/06-votiinhncongtammojitotintintin
12/06+votiinhtintintinmojitoncongtam
12/06-votiinhncongtammojitotintintin
12/06-votiinhtintintinmojitoncongtam
12/06-votiinhncongtammojitotintintin
12/06-votiinhtintintinmojitoKevBoMusic
12/06+votiinhKevBoMusicmojitotintintin
12/01-tintintinanhgvcdQuybachbongsen
12/01+tintintinbongsenQuybachanhgvcd
12/01-tintintinanhgvcdQuybach
12/01+tintintinQuybachanhgvcd
12/01+tintintinanhgvcdQuybachnguyen77
12/01-tintintinnguyen77Quybachanhgvcd
12/01-tintintinanhgvcdQuybachnguyen77
12/01-tintintinnguyen77Quybachanhgvcd
12/01+tintintinanhgvcdQuybachnguyen77
12/01-tintintinnguyen77Quybachanhgvcd
12/01-tintintinanhgvcdnguyen77
12/01-tintintinnguyen77anhgvcd
12/01-tintintinanhgvcdseattleguy5nguyen77
12/01+tintintinnguyen77seattleguy5anhgvcd
12/01-tintintinanhgvcdseattleguy5MOTNGAYVUI99
12/01-tintintinMOTNGAYVUI99seattleguy5anhgvcd
11/25-QuocNhantintintinNhuNhu
11/25=NoiKhongChoiNhuNhutintintinQuocNhan
11/25-cc3coQuocNhantintintinNhuNhu
11/25-cc3coNhuNhutintintinQuocNhan
Vinagames CXQ