Ngôn ngữ

Ván Phỏm của trungcan

Ngày Thắng Người chơi
09/22-trungcanthuarietrepairetoido20
09/22-trungcantoido20thuariet
09/22+trungcanthuarietYenphutoido20
09/22-trungcanxuanthuYenphuthuariet
09/22-trungcanthuarietYenphuxuanthu
09/22+trungcanthuariet
09/22-trungcanoppof9hoaihuu2002vietkieu
09/22-trungcanvietkieuhoaihuu2002oppof9
09/22-trungcanoppof9hoaihuu2002vietkieu
09/22-trungcanvietkieuhoaihuu2002
09/22-trungcanxemhoaihuu2002vietkieu
09/22+trungcanvietkieuhoaihuu2002xem
09/22-trungcanhoaihuu2002vietkieu
09/22+trungcanvietkieuhoaihuu2002
09/22-trungcanhoaihuu2002vietkieu
09/22-trungcantiktakhoaihuu2002vietkieu
09/22+trungcanvietkieuhoaihuu2002tiktak
09/22-trungcantiktakhoaihuu2002vietkieu
09/22-trungcanvietkieuhoaihuu2002tiktak
09/22-trungcantiktakhoaihuu2002vietkieu
09/22-trungcanvietkieuhoaihuu2002tiktak
09/21-johnnyhuyentrungcanBobuucuong
09/21-johnnyhuyenBobuucuongtrungcanmobi69
09/21=johnnyhuyenmobi69trungcanBobuucuong
09/21-johnnyhuyenBobuucuongtrungcanmobi69
09/21=johnnyhuyenmobi69trungcanBobuucuong
09/21-chickzpimpKingcrabs5CX8trungcan
09/21-chickzpimptrungcanCX8Kingcrabs5
09/18-kimnguyentrungcanttl2020cobacrach
09/18-kimnguyencobacrachttl2020trungcan
09/18-kimnguyentrungcanttl2020cobacrach
09/18-kimnguyencobacrachttl2020trungcan
09/18-kimnguyentrungcantiencongcobacrach
09/18+kimnguyencobacrachtiencongtrungcan
09/18-kimnguyentrungcantiencong
09/18-kimnguyendrawingtiencongtrungcan
09/18-oppof9trungcanSophia81
09/17-thuhoangthangcuoitrungcanschutters
09/17-thuhoangschutterstrungcanthangcuoi
09/16-npvthanbai_89TXuanGioitrungcan
09/16-npvtrungcanTXuanGioithanbai_89
09/16-npvthanbai_89TXuanGioitrungcan
09/16-npvtrungcanTXuanGioitranhieu
09/16-npvtranhieuTXuanGioitrungcan
09/16-npvtrungcanTXuanGioitranhieu
09/16-npvtranhieuTXuanGioitrungcan
09/16-npvtrungcanTXuanGioitranhieu
09/16=npvtranhieuTXuanGioitrungcan
09/16-npvtrungcanTXuanGioitranhieu
09/16+npvtranhieuTXuanGioitrungcan
09/16-npvtrungcantranhieu
09/14+thuy_andytrungcancobacrach
09/14-thuy_andycobacrachtuannguyentrungcan
09/14+thuy_andytrungcantuannguyencobacrach
09/14-thuy_andycobacrachtuannguyentrungcan
09/14-thuy_andytrungcantuannguyencobacrach
09/14+thuy_andycobacrachtuannguyentrungcan
09/14+thuy_andytrungcantuannguyencobacrach
09/14-thuy_andycobacrachtuannguyentrungcan
09/14-Thuy_luntrungcantuannguyencobacrach
09/14-Thuy_luncobacrachtuannguyentrungcan
09/14-Thuy_luntrungcantuannguyencobacrach
09/14-Thuy_luncobacrachtuannguyentrungcan
09/14-Thuy_luntrungcantuannguyencobacrach
09/14-Minhkhaitrungcan
09/13-hameotrungcanandynguyentxHeo_rung
09/13-xekhongphanhHeo_rungandynguyentxtrungcan
09/13+xekhongphanhtrungcanandynguyentxHeo_rung
09/13=xekhongphanhHeo_rungandynguyentxtrungcan
09/13-xekhongphanhtrungcanandynguyentxHeo_rung
09/13-xekhongphanhHeo_rungtrungcan
Vinagames CXQ