Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của tuantu581

Ngày Thắng Người chơi
05/27-yokdoanh53Nguoimechoi2tuantu581
05/27-tuantu581Nguoimechoi2anh53
05/27+paulhoanh53Nguoimechoi2tuantu581
05/27-paulhotuantu581Nguoimechoi2anh53
05/27-paulhoanh53Nguoimechoi2tuantu581
05/27+paulhotuantu581Nguoimechoi2
05/27-paulhohamchoiNguoimechoi2tuantu581
05/27-paulhotuantu581Nguoimechoi2hamchoi
05/27-paulhohamchoiNguoimechoi2tuantu581
05/27+paulhotuantu581Nguoimechoi2hamchoi
05/27-paulhohamchoiNguoimechoi2tuantu581
05/27-paulhotuantu581Nguoimechoi2hamchoi
05/27+paulhohamchoiNguoimechoi2tuantu581
05/27-paulhotuantu581Nguoimechoi2hamchoi
05/26-vulinh77MaiHuong22Vanvan1977dltuantu581
05/26-tuantu581Vanvan1977dlMaiHuong22
05/26-PHOSAIGONMaiHuong22Vanvan1977dltuantu581
05/26-PHOSAIGONtuantu581Vanvan1977dlMaiHuong22
05/26-PHOSAIGONMaiHuong22Vanvan1977dltuantu581
05/26-PHOSAIGONtuantu581Vanvan1977dlMaiHuong22
05/23-tandimhtuantu581sanjoseca
05/23-tandimhtindosanjosecatuantu581
05/23+tandimhtuantu581sanjosecatindo
05/23-tindosanjosecatuantu581
05/23-choibai01tuantu581sanjosecatindo
05/23-choibai01tindosanjosecatuantu581
05/23+choibai01tuantu581sanjosecatindo
05/23-choibai01tindotuantu581
05/23-choibai01tuantu581Noble3tindo
05/23-choibai01tindoNoble3tuantu581
05/23-choibai01tuantu581Noble3tindo
05/23-choibai01tindoNoble3tuantu581
05/23-choibai01tuantu581Noble3
05/23-choibai01lusubu12Noble3tuantu581
05/23+choibai01tuantu581Noble3lusubu12
05/23+choibai01lusubu12tuantu581
05/23-choibai01tuantu581tth05lusubu12
05/23-choibai01lusubu12tth05tuantu581
05/23-choibai01tuantu581tth05lusubu12
Vinagames CXQ