Ngôn ngữ

Ván Phỏm của tungo

Ngày Thắng Người chơi
09/27+drawingtungoH_3HHHeo_rung
09/27-drawingHeo_rungH_3HHtungo
09/27+drawingtungoH_3HHHeo_rung
09/27-drawingHeo_rungH_3HHtungo
09/27+drawingtungoH_3HHHeo_rung
09/27+drawingHeo_rungH_3HHtungo
09/27+drawingtungoH_3HHHeo_rung
09/27-drawingHeo_rungH_3HHtungo
09/27-ChenRuouQuetungoSophia81kim_linh
09/27-Saigon_5starPhamTritungocobacrach
09/27+Saigon_5starcobacrachtungoPhamTri
09/27-Saigon_5starPhamTritungocobacrach
09/27-Saigon_5starcobacrachtungoPhamTri
09/27-Saigon_5starPhamTritungocobacrach
09/26-adamtungo
09/26-adamzippo16tungoChenRuouQue
09/26-adamChenRuouQuetungozippo16
09/26-adamzippo16tungoChenRuouQue
09/26-adamChenRuouQuetungozippo16
09/26-adamzippo16tungoChenRuouQue
09/26-adamChenRuouQuetungozippo16
09/26+adamzippo16tungoChenRuouQue
09/26-adamChenRuouQuetungozippo16
09/26-adamzippo16tungoChenRuouQue
09/26-adamChenRuouQuetungozippo16
09/26-adamzippo16tungoChenRuouQue
09/26-adamChenRuouQuetungozippo16
09/26+adamzippo16tungoChenRuouQue
09/26+adamChenRuouQuetungozippo16
09/26+adamzippo16tungoChenRuouQue
09/26-adamChenRuouQuetungozippo16
09/26-adamzippo16tungoChenRuouQue
09/26-adamChenRuouQuetungozippo16
09/26-adamzippo16tungoChenRuouQue
09/26+adamChenRuouQuetungozippo16
09/26-adamspidertungoChenRuouQue
09/26-adamChenRuouQuetungospider
09/26+adamspidertungoChenRuouQue
09/26-adamChenRuouQuetungospider
09/26-adamspidertungoChenRuouQue
09/26-adamChenRuouQuetungospider
09/26-adamspidertungoChenRuouQue
09/26-adamChenRuouQuetungospider
09/26-adamspidertungoChenRuouQue
09/26-adamChenRuouQuetungospider
09/26=adamspidertungoChenRuouQue
09/26=adamChenRuouQuetungospider
09/26-adamspidertungoChenRuouQue
09/26-adamChenRuouQuetungospider
09/26+lokelunsonguyenBetGame247tungo
09/26+lokeluntungoBetGame247songuyen
09/26-lokelunsonguyenBetGame247tungo
09/26-lokeluntungoBetGame247songuyen
09/26+lokelunsonguyenBetGame247tungo
09/26+lokeluntungoJUNsonguyen
09/26+lokelunsonguyenJUNtungo
09/26-lokeluntungoJUNsonguyen
09/26-lokelunsonguyenJUNtungo
09/26+lokeluntungoJUNsonguyen
09/26-lokelunsonguyenJUNtungo
09/26-lokeluntungoJUNsonguyen
09/26-lokelunsonguyenJUNtungo
09/26+lokeluntungoJUNsonguyen
09/26-lokelunsonguyenJUNtungo
09/26+lokeluntungoJUNsonguyen
09/26-lokelunJUNtungo
09/26-lokeluntungoJUN
09/26-lokelunJUNtungo
09/26+lokeluntungoJUN
09/26-lokelunJUNtungo
09/26-lokeluntungoJUN
09/26-lokelunJUNtungo
09/26+lokeluntungoJUN
09/26+JUNtungo
09/26-tungoJUNlokelun
09/26+xekhongphanhlokelunJUNtungo
09/26-xekhongphanhtungoJUNlokelun
09/26-xekhongphanhlokelunJUNtungo
09/26-xekhongphanhtungoJUNlokelun
09/26-xekhongphanhlokelunJUNtungo
09/26-xekhongphanhtungoJUNlokelun
09/26-xekhongphanhlokelunJUNtungo
09/26+adamtungoJUNlokelun
09/26+adamlokelunGauTrangtungo
09/26=adamtungoGauTranglokelun
09/26-adamlokelunGauTrangtungo
09/26-adamtungoGauTranglokelun
09/26-adamlokelunGauTrangtungo
09/26+adamtungoGauTranglokelun
09/26-adamlokelunGauTrangtungo
09/26+adamtungoGauTranglokelun
09/26+tungodng132tri
09/26-dng132tritungozippo16
09/26-Raptorzippo16tungodng132tri
09/25-tungococoonlinhhnSon__Duong
09/25+tungoSon__Duonglinhhncocoon
09/25-tungococoonlinhhnSon__Duong
09/25+tungoSon__Duonglinhhncocoon
09/25+tungococoonSon__Duong
09/25-tungoSon__Duonglinhhncocoon

Ván Phỏm kế tiếp của tungo...

Vinagames CXQ