Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của tungu

Ngày Thắng Người chơi
03/24=luientungu
03/24-tunguphamjapanngoc_taolaobl009
03/24+tungubl009ngoc_taolaophamjapan
03/24-tunguphamjapanngoc_taolaobl009
03/24-tungubl009ngoc_taolaophamjapan
03/24+tunguphamjapanbl009
03/24+tungubl009thanhxa43phamjapan
03/24-cuoptinhLaintaVuaLuoitungu
03/24-cc3cotunguyeudoi1952bibo2488
03/24-cc3cobibo2488yeudoi1952tungu
03/24-phamjapanLamHoangletrung99tungu
03/24+phamjapantunguletrung99LamHoang
03/23-Asd44philtran916Thuy_luntungu
03/23+Asd44tunguThuy_lunphiltran916
03/23+Asd44khetlet10Thuy_luntungu
03/23-Asd44tunguThuy_lunkhetlet10
03/23-Asd44khetlet10Thuy_luntungu
03/23-Asd44tunguThuy_lunkhetlet10
03/23+Asd44khetlet10Thuy_luntungu
03/23+Asd44tunguThuy_lunkhetlet10
03/23+Asd44khetlet10Thuy_luntungu
03/23-Asd44tunguThuy_lunkhetlet10
03/23-Asd44abovenbeyondThuy_luntungu
03/23-Asd44tunguThuy_lunabovenbeyond
03/23-Asd44abovenbeyondThuy_luntungu
03/23-Asd44tunguThuy_lunabovenbeyond
03/23-StonecoldtunguMr_hEonguahoang69
03/23-Stonecoldnguahoang69Mr_hEotungu
03/23-StonecoldtunguMr_hEonguahoang69
03/23-abovenbeyondchoichovuitonyytungu
03/23-abovenbeyondtungutonyychoichovui
03/23-abovenbeyondchoichovuitonyytungu
03/23+daicamaxtungutonyychoichovui
03/23-daicamaxchoichovuiBidenLutungu
03/23-daicamaxtunguBidenLuchoichovui
03/23-daicamaxmuathu94BidenLutungu
03/23-daicamaxtunguBidenLumuathu94
03/23-daicamaxmuathu94BidenLutungu
03/23-daicamaxtunguhoangkimmuathu94
03/23-daicamaxhoangkimtungu
03/23-daicamaxtungu
03/23+VuaLuoiKvg617tungum2m
03/23-VuaLuoim2mtunguKvg617
03/23-Kvg617tungum2m
03/23-Gameoverrm2mtunguKvg617
03/23-GameoverrKvg617tungum2m
03/23+Consaitlqui2305tungu
03/23-Consaitltungubye_101
03/23+Consaitlbye_101tungu
03/23=luientungu
03/23=luientungu
03/23=luientungu
03/23=luientungu
03/23-Xalangsangvekhanhdalattungu
03/23+XalangsangveMaiHuong22tungukhanhdalat
03/23+VISAOBANGkhanhdalattunguMaiHuong22
03/23-VISAOBANGMaiHuong22tungukhanhdalat
03/23+VISAOBANGkhanhdalattungu
03/23-Lantimtungukhanhdalat
03/23-que_lamkhanhdalattunguLantim
03/23-que_lamLantimtungukhanhdalat
03/21-lunglinhtungukeditimchiemying_yang_vn
03/21+lunglinhying_yang_vnkeditimchiemtungu
03/21+lunglinhtungukeditimchiemying_yang_vn
03/21=lunglinhying_yang_vnkeditimchiemtungu
03/21-lunglinhtungukeditimchiemying_yang_vn
03/21-lunglinhying_yang_vnkeditimchiemtungu
03/21-lunglinhtungukeditimchiemying_yang_vn
03/21-lunglinhying_yang_vnkeditimchiemtungu
03/21-lunglinhtungukeditimchiemying_yang_vn
03/21-lunglinhying_yang_vnkeditimchiemtungu
03/21+lunglinhtungukeditimchiemying_yang_vn
03/21-lunglinhying_yang_vnkeditimchiemtungu
03/21-lunglinhtungukeditimchiemying_yang_vn
03/21-lunglinhying_yang_vnkeditimchiemtungu
03/21-lunglinhtungukeditimchiemying_yang_vn
03/21-lunglinhying_yang_vnkeditimchiemtungu
03/21=lunglinhtungukeditimchiemying_yang_vn
03/21-bept76MOTNGAYVUI99tungu
03/21=bept76tunguThuthao
03/21+bept76tungu
03/21+ak74steve_ttttunguying_yang_vn
03/21-ak74ying_yang_vntungusteve_ttt
03/21-ak74steve_ttttunguying_yang_vn
03/20+choiKumahuytungusophi
03/20=choisophitunguKumahuy
03/20-choiKumahuytungusophi
03/20-choisophitunguKumahuy
03/20-choiKumahuytungusophi
03/20-choisophitunguKumahuy
03/20-choitunguKumahuy
03/20-thanhxa43tunguSophia
03/20-thanhxa43Sophiatunguyeudoi1952
03/20-thanhxa43yeudoi1952tunguSophia
03/20-thanhxa43Sophiatunguyeudoi1952
03/20-thanhxa43yeudoi1952tunguSophia
03/20-thanhxa43Sophiatunguyeudoi1952
03/20-thanhxa43yeudoi1952tunguSophia
03/20-thanhxa43Sophiatunguyeudoi1952
03/20-thanhxa43yeudoi1952tunguSophia

Ván Tiến Lên kế tiếp của tungu...

Vinagames CXQ