Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của ventura555

Ngày Thắng Người chơi
06/22-Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22-Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22+Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22-Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22-Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22+Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22+Midnite_MoonRedeemerventura555
06/22+Midnite_MoonRedeemerventura555
06/21-heosuaTam_Bangventura555
06/21+heosuaTam_Bangventura555
06/21+heosuaTam_Bangventura555
06/21-heosuaventura555
06/21+wwwsnowwwwheosuaventura555
06/21+wwwsnowwwwheosuaventura555
06/21+wwwsnowwwwheosuaventura555
06/21+wwwsnowwwwheosuaventura555
06/21-wwwsnowwwwheosuaventura555
06/21-wwwsnowwwwheosuaventura555
06/21+wwwsnowwwwheosuaventura555
06/21-wwwsnowwwwheosuaventura555
06/20-quocuongNoble3ventura555
06/20-quocuongNoble3ventura555
06/20-Noble3ventura555
06/20-lNgOcquocuongventura555
06/20+lNgOcquocuongventura555
06/20-lNgOcquocuongventura555
06/20-lNgOcquocuongventura555
06/20+lNgOcquocuongventura555
06/20-lNgOcquocuongventura555
06/20-lNgOcquocuongventura555
06/20-Maytimhongdaventura555
06/20+Maytimhongdaventura555
06/20-Maytimhongdaventura555
06/19-ventura555bagiaxiten
06/19-DaNguyet20dai_hoventura555
06/19=DaNguyet20dai_hoventura555
06/19-DaNguyet20dai_hoventura555
06/19-Takiussaventura555
06/19+hongdaTakiussaventura555
06/19-hongdaTakiussaventura555
06/19+hongdaTakiussaventura555
06/19-bagiaxitenventura555
06/19+bagiaxitenventura555
06/19-bagiaxitenventura555
06/19-bagiaxitenventura555
06/18-ventura555haivu63
06/18+ngoctruongventura555haivu63
06/18=ngoctruongventura555haivu63
06/18+ngoctruongventura555haivu63
06/18-ngoctruongventura555haivu63
06/18+ngoctruongventura555haivu63
06/18-basaudungvu59ventura555
06/17-lLanglLeventura555hongda
06/17-lLanglLeventura555hongda
06/17=lLanglLeventura555hongda
06/17+lLanglLeventura555hongda
06/17-lLanglLeventura555hongda
06/17-Em_Tap_Choi9ventura555
06/17+ventura555Em_Tap_Choi9
06/17+dtventura555Em_Tap_Choi9
06/17-dtventura555Em_Tap_Choi9
06/17-dtventura555Em_Tap_Choi9
06/17-Ethan8888basauventura555
06/17-Ethan8888basauventura555
06/17-Ethan8888basauventura555
06/17-Ethan8888basauventura555
06/17-Ethan8888basauventura555
06/17+Ethan8888basauventura555
06/17-Ethan8888basauventura555
06/17-Ethan8888basauventura555
06/16-hongdaTORO_TOROventura555
06/16+hongdaTORO_TOROventura555
06/16+hongdaTORO_TOROventura555
06/16-hongdaTORO_TOROventura555
06/16+hongdaTORO_TOROventura555
06/16-hongdaTORO_TOROventura555
06/16-hongdaTORO_TOROventura555
06/16-hongdaventura555
06/16+hongdaphutanlanhventura555
06/16=hongdaphutanlanhventura555
06/16-hongdaphutanlanhventura555
06/16+hongdaphutanlanhventura555
06/15-ventura555bien_manhongda
06/15-ventura555bien_manhongda
06/15-ventura555bien_manhongda
06/14-bagiaxitenhongdaventura555
06/14+bagiaxitenhongdaventura555
06/14=bagiaxitenhongdaventura555
06/14-bagiaxitenhongdaventura555
06/14-bagiaxitenhongdaventura555
06/14-bagiaxitenhongdaventura555
06/14+bagiaxitenhongdaventura555
06/14-bagiaxitenhongdaventura555
06/13-deadendhongdaventura555
06/13-deadendhongdaventura555
06/13+deadendhongdaventura555
06/13-deadendhongdaventura555
06/13-deadendhongdaventura555
06/12-My_Tamhongdaventura555
06/12-My_Tamhongdaventura555

Ván Bài Xệp kế tiếp của ventura555...

Vinagames CXQ