Ngôn ngữ

Ván Phỏm của vjnataba

Ngày Thắng Người chơi
11/24-trantuan1952vjnatabachick09pl
11/24+trantuan1952chick09plvjnatabakhanhkcs2007
11/24-trantuan1952khanhkcs2007vjnatabachick09pl
11/24-trantuan1952chick09plvjnatabakhanhkcs2007
11/24+trantuan1952khanhkcs2007vjnatabachick09pl
11/24-trantuan1952chick09plvjnatabakhanhkcs2007
11/22-yenbaothuhoangBobuucuongvjnataba
11/22+yenbaovjnatabaBobuucuongthuhoang
11/22+yenbaothuhoangBobuucuongvjnataba
11/22-yenbaovjnatabaBobuucuongthuhoang
11/22-yenbaothuhoangBobuucuongvjnataba
11/22-yenbaovjnatabaBobuucuongthuhoang
11/22-yenbaothuhoangBobuucuongvjnataba
11/22-yenbaovjnatabaBobuucuongthuhoang
11/22-yenbaothuhoangBobuucuongvjnataba
11/22-yenbaovjnatabaBobuucuongthuhoang
11/22+yenbaothuhoangBobuucuongvjnataba
11/22+yenbaovjnatabaBobuucuongthuhoang
11/22-yenbaothuhoangBobuucuongvjnataba
11/22-yenbaovjnatabaBobuucuongthuhoang
11/22+yenbaothuhoangBobuucuongvjnataba
11/22+ninomobi69mu999vjnataba
11/22+ninovjnatabamu999X30
11/22+ninoX30mu999vjnataba
11/22-ninovjnatabamu999X30
11/22-ninoX30mu999vjnataba
11/22-ninovjnatabamu999X30
11/22+ninoX30mu999vjnataba
11/22-ninovjnatabamu999X30
11/22-ninoX30mu999vjnataba
11/22-ninovjnatabamu999X30
11/21-nigata38TXuanGioivjnatabavay_la_du
11/19-PnguyenBetGame247Kingcrabs5vjnataba
11/19-PnguyenvjnatabaKingcrabs5
11/19+PnguyenKingcrabs5vjnataba
11/19=PnguyenvjnatabaKingcrabs5
11/19-PnguyenKingcrabs5vjnataba
11/19-PnguyenvjnatabaKingcrabs5BetGame247
11/18-hoacodoiphieulangvjnataba
11/18-hoacovjnatabaBobuucuongdoiphieulang
11/18+DuongPhamdoiphieulangBobuucuongvjnataba
11/18-DuongPhamvjnatabaBobuucuongdoiphieulang
11/18=DuongPhamdoiphieulangBobuucuongvjnataba
11/18-DuongPhamvjnatabaBobuucuongdoiphieulang
11/18+DuongPhamdoiphieulangBobuucuongvjnataba
11/18+DuongPhamvjnatabaBobuucuongdoiphieulang
11/18-DuongPhamdoiphieulangBobuucuongvjnataba
11/18-DuongPhamvjnatabaBobuucuongdoiphieulang
11/18-baitranlajitrandoanhninovjnataba
11/18-baitranlajivjnatabaninotrandoanh
11/16-vulinh77vjnatabaHanoi222gauden88
11/16-vulinh77gauden88Hanoi222vjnataba
11/16+vjnatabaHanoi222gauden88
11/16-gauden88Hanoi222vjnataba
11/16+theman82vjnatabaHanoi222gauden88
11/16-theman82gauden88Hanoi222vjnataba
11/16+theman82vjnatabaHanoi222
11/16=theman82rongvangHanoi222vjnataba
11/16+vjnatabamotherfax
11/16-vjnatabamotherfax
11/15+TrungTaVeHuuTXuanGioigauvenvjnataba
11/15-TrungTaVeHuuvjnatabagauvenTXuanGioi
11/15+TXuanGioigauvenvjnataba
11/15-thuhangvjnatabagauvenTXuanGioi
11/15-thuhangTXuanGioigauvenvjnataba
11/15-thuhangvjnatabagauvenTXuanGioi
11/15-thuhangTXuanGioigauvenvjnataba
11/15-thuhangvjnatabagauvenHanoi222
11/15=thuhangHanoi222gauvenvjnataba
11/15=thuhangvjnatabagauvenHanoi222
11/14-caochanchaytranhieuhth770vjnataba
11/14+vjnatabahth770tranhieu
11/14-gauden88tranhieuhth770vjnataba
11/14+gauden88vjnatabahth770tranhieu
11/14-gauden88tranhieuhth770vjnataba
11/14-gauden88vjnatabahth770tranhieu
11/14-gauden88tranhieuhth770vjnataba
11/14-gauden88vjnatabahth770tranhieu
11/14-gauden88tranhieuhth770vjnataba
11/14-gauden88vjnatabahth770tranhieu
11/14+gauden88tranhieuhth770vjnataba
11/13-vjnatabahonhanminhphungtrantuan1952
11/13-vjnatabatrantuan1952minhphunghonhan
11/13-vjnatabahonhanminhphungtrantuan1952
11/13-vjnatabatrantuan1952minhphung
11/13+vjnatababotattrantuan1952
11/13+vjnatabatrantuan1952Bobuucuongbotat
11/13-vjnatababotatBobuucuongtrantuan1952
11/13-vjnatabatrantuan1952Bobuucuongbotat
11/13-vjnatababotatBobuucuongtrantuan1952
11/13+vjnatabatrantuan1952Bobuucuongbotat
11/13-vjnatabaBobuucuongtrantuan1952
11/13+vjnatabatrantuan1952Bobuucuongzippo16
11/13-vjnatabazippo16Bobuucuongtrantuan1952
11/13-vjnatabatrantuan1952Bobuucuongzippo16
11/13+vjnatabaBobuucuongtrantuan1952
11/13-Kevinhng861litchithaiphong66vjnataba
11/13+Kevinhng861vjnatabahaiphong66litchit
11/13-Kevinhng861litchithaiphong66vjnataba
11/13=Kevinhng861vjnatabahaiphong66litchit

Ván Phỏm kế tiếp của vjnataba...

Vinagames CXQ