Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của win_20

Ngày Thắng Người chơi
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20
08/18=vanlam67Johnnyvanwin_20
08/18+vanlam67Johnnyvanwin_20
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20
08/18=vanlam67Johnnyvanwin_20
08/18+vanlam67Johnnyvanwin_20
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20
08/18+vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18+vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18+vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18+vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18+vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18+vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18+vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18+vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18+vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18-vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18+vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/18+vanlam67Johnnyvanwin_20T_texas
08/16-win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16+win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16-win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16-win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16-win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16-win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16-win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16-win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16+win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16+win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16-win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16-win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16+win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16-win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16-win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16+win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16-win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16-win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16-win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16+win_20thuan_60muchuk_killers_k
08/16-win_20thuan_60muchu
08/16+win_20thuan_60muchu
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16=win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep
08/16+win_20thuan_60muchumontdep
08/16-win_20thuan_60muchumontdep

Ván Xập Xám kế tiếp của win_20...

Vinagames CXQ