Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của win_20

Ngày Thắng Người chơi
01/25-muchuon_che_dauKiepToTamwin_20
01/25+muchuon_che_dauKiepToTamwin_20
01/25-muchuon_che_dauKiepToTamwin_20
01/25=muchuon_che_dauKiepToTamwin_20
01/25-muchuon_che_dauwin_20
01/25-muchuon_che_dauwin_20
01/25-muchuon_che_dauwin_20
01/25+muchuon_che_dauwin_20
01/25+muchuon_che_dauwin_20
01/25-muchuon_che_dauwin_20
01/25-muchuon_che_dauwin_20
01/05=win_20choichay2012ltcot
01/05+win_20choichay2012ltcot
01/05+thuy_andywin_20choichay2012ltcot
01/05+thuy_andywin_20choichay2012ltcot
01/05-thuy_andywin_20choichay2012ltcot
01/05+thuy_andywin_20choichay2012ltcot
01/05+thuy_andywin_20choichay2012ltcot
01/05+thuy_andywin_20choichay2012ltcot
01/05+thuy_andywin_20choichay2012ltcot
01/05-thuy_andywin_20choichay2012ltcot
01/05-thuy_andywin_20choichay2012ltcot
01/05-thuy_andywin_20choichay2012ltcot
01/05+thuy_andywin_20choichay2012ltcot
01/05+thuy_andywin_20ltcot
01/05-thuy_andywin_20ltcot
01/05-thuy_andywin_20ltcot
01/05+thuy_andywin_20ltcot
01/05-thuy_andywin_20ltcot
01/05+thuy_andywin_20muchultcot
01/05-thuy_andywin_20muchultcot
01/05-thuy_andywin_20muchultcot
01/05-thuy_andywin_20muchultcot
01/05-thuy_andywin_20muchultcot
01/05-thuy_andywin_20muchultcot
01/05-thuy_andywin_20muchultcot
01/05+thuy_andywin_20muchultcot
01/05-thuy_andywin_20muchultcot
01/05+thuy_andywin_20muchultcot
01/05-win_20muchultcot
01/05=win_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05+Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-Tinh_cho_anhwin_20muchultcot
01/05-AcuRa_MDXwin_20
01/05-AcuRa_MDXwin_20
01/05+AcuRa_MDXwin_20
01/05+AcuRa_MDXwin_20
01/05-AcuRa_MDXwin_20
01/05-AcuRa_MDXwin_20
01/05-AcuRa_MDXwin_20
01/05+AcuRa_MDXwin_20
01/05+AcuRa_MDXwin_20
01/05-AcuRa_MDXwin_20
01/05-AcuRa_MDXwin_20
01/05+AcuRa_MDXwin_20
01/05+AcuRa_MDXwin_20
01/05+muchuAcuRa_MDXwin_20
01/05=muchuAcuRa_MDXwin_20
01/05=muchuAcuRa_MDXwin_20
01/05-muchuAcuRa_MDXwin_20
01/05-muchuwin_20
01/05-muchuwin_20
01/05-muchuwin_20
01/05+muchuwin_20tronnhutrang
01/05+muchusheilawin_20tronnhutrang
01/05-muchusheilawin_20tronnhutrang
01/05-muchusheilawin_20tronnhutrang
01/05-muchusheilawin_20tronnhutrang

Ván Xập Xám kế tiếp của win_20...

Vinagames CXQ