Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của ChanTroi_Tim

Ngày Thắng Người chơi
12/07-tramhuynh2ChanTroi_TimJulie_mup
12/07-tramhuynh2YNOTJulie_mupChanTroi_Tim
12/07-tramhuynh2ChanTroi_TimJulie_mup
12/07-tramhuynh2thaohongJulie_mupChanTroi_Tim
12/07-ChanTroi_TimConGioMatGBP
12/07+ChanTroi_TimGBPConGioMat
12/07-ChanTroi_TimConGioMatGBP
12/07-ChanTroi_TimGBPConGioMat
12/07=ChanTroi_TimConGioMatGBP
12/07-ChanTroi_TimGBPConGioMat
12/07-ChanTroi_TimConGioMat
12/07+ChanTroi_TimConGioMat
12/07-ChanTroi_TimConGioMat
12/07+ChanTroi_TimConGioMat
12/04-TakiussaGiaitrilavuiMatNuaTyChanTroi_Tim
12/04+TakiussaChanTroi_TimkieutinhmongGiaitrilavui
12/04-TakiussaGiaitrilavuikieutinhmongChanTroi_Tim
12/04-TakiussaChanTroi_TimkieutinhmongGiaitrilavui
12/04+TakiussaGiaitrilavuiChanTroi_Tim
12/04-TakiussaChanTroi_Tim
12/04-TakiussaChanTroi_Tim
12/04-ChanTroi_TimMidnite_MoonSmuccLeeTthoithithoi
12/04-ChanTroi_TimTthoithithoiMidnite_Moon
12/04+ChanTroi_TimMidnite_MoonTthoithithoi
12/04=ChanTroi_TimTthoithithoiMidnite_Moon
12/04+ChanTroi_TimTthoithithoi
12/04-fireflyjumpin_adamMidnite_MoonChanTroi_Tim
12/04-fireflyChanTroi_TimMidnite_Moonjumpin_adam
12/04-fireflyjumpin_adamMidnite_MoonChanTroi_Tim
12/04-ChanTroi_TimMidnite_Moonjumpin_adam
12/04-Oh_LaLajumpin_adamMidnite_MoonChanTroi_Tim
12/04-Oh_LaLaChanTroi_TimMidnite_Moonjumpin_adam
12/04-Oh_LaLajumpin_adamMidnite_MoonChanTroi_Tim
12/04-Oh_LaLaChanTroi_Timjumpin_adam
12/04-Oh_LaLaChanTroi_Tim
12/03-BaNoiDaytomynguyen72ChanTroi_Tim
12/03-ChanTroi_Timtomynguyen72BaNoiDay
12/03-BaNoiDaytomynguyen72ChanTroi_Tim
12/03-anh69ChanTroi_Timtomynguyen72BaNoiDay
12/03-anh69BaNoiDaytomynguyen72ChanTroi_Tim
12/03+anh69ChanTroi_Timtomynguyen72BaNoiDay
12/03-anh69tomynguyen72ChanTroi_Tim
12/03+anh69ChanTroi_Tim
12/03-anh69ChanTroi_Tim
12/03-gietlasechetDominoBoTaiAAA007ChanTroi_Tim
12/03+gietlasechetChanTroi_Tim
12/03-gietlasechetChanTroi_Tim
12/03-gietlasechetChanTroi_Tim
12/03-gietlasechetChanTroi_Tim
12/03-ChanTroi_TimAndywin09ConGioMatkieutinhmong
12/03-ChanTroi_TimConGioMatAndywin09
12/03-ChanTroi_TimConGioMatNgheovibai
12/03-ChanTroi_TimNgheovibaiConGioMatTinhTa_TanVo
12/03-ChanTroi_TimTinhTa_TanVoConGioMatNgheovibai
12/03-ChanTroi_TimConGioMat
12/03-tttvChanTroi_TimConGioMat
12/03+tttvConGioMatChanTroi_Tim
12/03-tttvChanTroi_TimChuThoonMeatBalls
12/03-tttvMeatBallsChuThoonChanTroi_Tim
12/03-tttvChanTroi_TimChuThoonMeatBalls
12/03-tttvMeatBallsChuThoonChanTroi_Tim
12/03-tttvChanTroi_TimChuThoonMeatBalls
12/03-tttvChuThoonChanTroi_Tim
12/03+tttvChanTroi_TimChuThoon
12/03+tttvChuThoonChanTroi_Tim
12/03-tttvChanTroi_TimChuThoon
12/03+tttvChuThoonChanTroi_Tim
12/03=tttvChanTroi_TimChuThoon
12/03-tttvChanTroi_Tim
12/03-O_GiaBuiDoiDieumonguocChanTroi_Tim
12/03-O_GiaBuiDoiChanTroi_Timx7_Bi_LongDieumonguoc
12/03-O_GiaBuiDoix7_Bi_LongChanTroi_Tim
12/03-O_GiaBuiDoiChanTroi_Timx7_Bi_Long
12/03+x7_Bi_LongChanTroi_Tim
12/03-ChanTroi_Timx7_Bi_Long
12/03-x7_Bi_LongChanTroi_Tim
12/03+ChanTroi_Timx7_Bi_Long
12/03+x7_Bi_LongChanTroi_Tim
12/02-montalbanforeveryoungchemheoChanTroi_Tim
12/02-montalbanChanTroi_Timchemheoforeveryoung
12/02-montalbanforeveryoungchemheoChanTroi_Tim
12/02-montalbanChanTroi_Timchemheo
12/02-montalbansivyhachemheoChanTroi_Tim
12/02-montalbanChanTroi_Timchemheosivyha
12/02-montalbansivyhachemheoChanTroi_Tim
12/02-x7_Bi_LongChanTroi_TimMidnite_Moonlakers_1
12/02-x7_Bi_Longlakers_1Midnite_MoonChanTroi_Tim
12/02-x7_Bi_LongChanTroi_TimMidnite_Moonlakers_1
12/02-x7_Bi_Longlakers_1Midnite_MoonChanTroi_Tim
12/02-x7_Bi_LongChanTroi_TimMidnite_Moonlakers_1
12/02-x7_Bi_Longlakers_1Midnite_MoonChanTroi_Tim
12/02=x7_Bi_LongChanTroi_Timlakers_1
12/02-x7_Bi_LongChanTroi_Tim
12/02-x7_Bi_LongChanTroi_Timvovinh
12/02-x7_Bi_LongT_Chi_KhangChanTroi_Tim
12/02-x7_Bi_LongChanTroi_TimT_Chi_Khang
12/02-x7_Bi_LongChanTroi_Tim
12/02-HaoKietcogaiparisChanTroi_Tim
12/02+HaoKietChanTroi_Timcogaiparis
12/02+HaoKietcogaiparisChanTroi_Tim

Ván Tiến Lên kế tiếp của ChanTroi_Tim...

Vinagames CXQ