Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của blacknick

Ngày Thắng Người chơi
01/30+Niedaxblacknicklap001_Yenlan88
01/30-NiedaxYenlan88lap001_blacknick
01/30-Niedaxblacknicklap001_Yenlan88
01/30-NiedaxYenlan88lap001_blacknick
01/30-Niedaxblacknicklap001_Yenlan88
01/30-NiedaxYenlan88lap001_blacknick
01/30+Niedaxblacknicklap001_Yenlan88
01/30-NiedaxYenlan88blacknick
01/30+KhanhTran09blacknickscorpion
01/30-KhanhTran09scorpionkennyblacknick
01/30+KhanhTran09blacknickkennyscorpion
01/30-KhanhTran09scorpionkennyblacknick
01/30+KhanhTran09blacknickkennyscorpion
01/30-KhanhTran09scorpionkennyblacknick
01/29-Omaimekhetlet10Moonshineblacknick
01/29-OmaimeblacknickMoonshinekhetlet10
01/29-Omaimekhetlet10Moonshineblacknick
01/29+OmaimeblacknickMoonshinekhetlet10
01/29-Omaimekhetlet10Moonshineblacknick
01/29-OmaimeblacknickMoonshinekhetlet10
01/29-Omaimekhetlet10Moonshineblacknick
01/29-OmaimeblacknickMoonshinekhetlet10
01/29-Moibietchemtiktakblacknickdaicamax
01/29-Moibietchemdaicamaxblacknicktiktak
01/29+Moibietchemtiktakblacknickdaicamax
01/29-qwqBOTONLEblacknick
01/29+natruongblacknickBOTONLEqwq
01/29-natruongBOTONLEblacknick
01/29-KePhieuBackhanhdkblacknickhoangkim
01/29-KePhieuBachoangkimblacknickkhanhdk
01/29-KePhieuBackhanhdkblacknickhoangkim
01/29-KePhieuBachoangkimblacknickkhanhdk
01/29-KePhieuBackhanhdkblacknickhoangkim
01/29-KePhieuBachoangkimblacknickkhanhdk
01/29+blacknickhoangkim
01/29-lNgOcTripheo145blacknickhoangkim
01/29-lNgOchoangkimblacknickTripheo145
01/29-chuotcongTripheo145blacknicklNgOc
01/29-chuotcongKhangKablacknick
01/29-blacknickying_yang_vnalihan1985juventusfc
01/29-blacknickjuventusfcalihan1985ying_yang_vn
01/29-blacknickying_yang_vnalihan1985juventusfc
01/29-blacknickjuventusfcalihan1985ying_yang_vn
01/29-blacknickying_yang_vncaothuvolamjuventusfc
01/29-blacknickjuventusfc
01/29+blacknickxauxi_licc3cojuventusfc
01/29-blacknickjuventusfccc3coxauxi_li
01/29-blacknickxauxi_licc3cojuventusfc
01/29-blacknickjuventusfccc3coxauxi_li
01/29-blacknickxauxi_licc3cojuventusfc
01/29-blacknickjuventusfccc3coxauxi_li
01/29-blacknickcc3cojuventusfc
01/29-blacknickjuventusfccc3coVigo
01/29=blacknickVigojuventusfc
01/29-blacknickjuventusfcVigo
01/29-blacknickVigojuventusfc
01/29-blacknickjuventusfcVigo
01/29+blacknickjuventusfc
01/29-blacknickjuventusfc
01/29-Nhoveembischwiller6blacknickx_mine
01/29+Nhoveemx_mineblacknickbischwiller6
01/29+Nhoveembischwiller6blacknickx_mine
01/29-Nhoveemx_mineblacknickbischwiller6
01/29-Nhoveembischwiller6blacknickx_mine
01/29-blacknickx_minetinhhongcanbischwiller6
01/29+blacknickbischwiller6tinhhongcanx_mine
01/29-blacknickx_minetinhhongcanbischwiller6
01/29-blacknickbischwiller6tinhhongcanx_mine
01/29+blacknickx_minetinhhongcanbischwiller6
01/29+blacknickbischwiller6tinhhongcanx_mine
01/29-blacknickx_minetinhhongcanbischwiller6
01/29-blacknickbischwiller6tinhhongcanx_mine
01/29-blacknickx_minetinhhongcanbischwiller6
01/29+blacknickbischwiller6tinhhongcanx_mine
01/29+blacknickx_minetinhhongcanbischwiller6
01/29-blacknicktinhhongcanx_mine
01/29-TrmTrnYenlan88Tinh_doi0222blacknick
01/29+TrmTrnblacknickTinh_doi0222Yenlan88
01/29-TrmTrnYenlan88Tinh_doi0222blacknick
01/29+TrmTrnblacknickTinh_doi0222Yenlan88
01/29-TrmTrnYenlan88Tinh_doi0222blacknick
01/28-IvankaichiroblacknickYenlan88
01/28+IvankaYenlan88blacknickichiro
01/28+IvankaichiroblacknickYenlan88
01/28-rocketmanKhanhTran09blacknickthammai65
01/28-rocketmanthammai65blacknickKhanhTran09
01/28-rocketmanKhanhTran09blacknickthammai65
01/28-rocketmanthammai65blacknickKhanhTran09
01/28-rocketmanblacknickthammai65
01/28-QuocNhanblacknickIvankatonyy
01/28-QuocNhantonyyIvankablacknick
01/28+QuocNhanblacknickIvankatonyy
01/28-QuocNhantonyyIvankablacknick
01/28-QuocNhanblacknickIvankatonyy
01/28-QuocNhantonyyIvankablacknick
01/28-QuocNhanblacknickIvankatonyy
01/28=QuocNhantonyyIvankablacknick
01/28-QuocNhanblacknickIvankatonyy
01/28-QuocNhantonyyIvankablacknick
01/28-blacknickIvankatonyy

Ván Tiến Lên kế tiếp của blacknick...

Vinagames CXQ