Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Covic

Ngày Thắng Người chơi
01/30-OceanwaveCovicwwe
01/30-OceanwavethuquynhwweCovic
01/30-OceanwavethuquynhwweCovic
01/30-OceanwaveCovicwwethuquynh
01/30-OceanwavethuquynhwweCovic
01/30-OceanwaveCovicwwethuquynh
01/30-OceanwavethuquynhwweCovic
01/30+OceanwaveCovicwwethuquynh
01/30-CovicQuyennhiLanThanTruttv123
01/30+CovicQuyennhi
01/30-Trang72CovicCaphe2LamHoang
01/30-Trang72LamHoangCaphe2Covic
01/30-Trang72CovicCaphe2LamHoang
01/30+Trang72phianh1968Caphe2Covic
01/30-Oceanwavephuong647Coviclee1234
01/30-Oceanwavelee1234Covicphuong647
01/30-Oceanwavephuong647Coviclee1234
01/30-Oceanwavelee1234Covicphuong647
01/30-Oceanwavephuong647Coviclee1234
01/30+Oceanwavelee1234Covicphuong647
01/29-Oceanwavelee1234Covicphuong647
01/29-Oceanwavephuong647Coviclee1234
01/29-CovicThanThuaBaiHa_ThuK1234
01/29-CovicK1234Ha_ThuThanThuaBai
01/29-CovicThanThuaBaiHa_ThuK1234
01/29+CovicK1234Ha_ThuThanThuaBai
01/29-CovicK1234Ha_ThuThanThuaBai
01/29-CovicHa_ThuK1234
01/29-CovicHa_Thu
01/29-binhminh3704Fairfeldno5BINBINCovic
01/29-binhminh3704CovicBINBINFairfeldno5
01/29-binhminh3704Fairfeldno5BINBINCovic
01/29-binhminh3704CovicBINBINFairfeldno5
01/29-binhminh3704Fairfeldno5BINBINCovic
01/29-binhminh3704CovicBINBINFairfeldno5
01/29+binhminh3704Fairfeldno5BINBINCovic
01/29+binhminh3704CovicBINBINFairfeldno5
01/29+binhminh3704Fairfeldno5BINBINCovic
01/29+binhminh3704CovicFairfeldno5
01/29+binhminh3704Fairfeldno5Thien_TrangCovic
01/28-TraiUSA77chaien01Covictonyy
01/28-TraiUSA77Covicchaien01
01/28+TraiUSA77tuyet023Covicsangfuongtam
01/28-TraiUSA77sangfuongtamCovictuyet023
01/28-TraiUSA77tuyet023Covic
01/28+TraiUSA77twoheadsCovictuyet023
01/28-TraiUSA77tuyet023Covictwoheads
01/28+TraiUSA77Covictuyet023
01/28-TraiUSA77tuyet023CovicDeathman
01/28+TraiUSA77DeathmanCovictuyet023
01/28-TraiUSA77tuyet023CovicDeathman
01/28+TraiUSA77DeathmanCovictuyet023
01/28+TraiUSA77tuyet023CovicDeathman
01/28-CovicLebichngocchoihettienminlong
01/28+CovicminlongchoihettienLebichngoc
01/28-AthanhthanhCovicLocNguyendamtran
01/28-AthanhthanhdamtranLocNguyenCovic
01/28-AthanhthanhCovicLocNguyendamtran
01/28-AthanhthanhdamtranLocNguyenCovic
01/28-AthanhthanhCovicLocNguyendamtran
01/28-VuaLuoivietnam321Covictth05
01/28-VuaLuoitth05Covicvietnam321
01/28-VuaLuoiCovictth05
01/28=VuaLuoitth05Covic
01/28-twoheadstaothoCovicsangfuongtam
01/28-twoheadssangfuongtamCovictaotho
01/28-taothoCovicsangfuongtam
01/28+ConsaitlsangfuongtamCovictaotho
01/28+ConsaitltaothoCovicsangfuongtam
01/28+ConsaitlsangfuongtamCovictaotho
01/28-ConsaitltaothoCovicsangfuongtam
01/28-ConsaitlsangfuongtamCovictaotho
01/28-ConsaitltaothoCovicsangfuongtam
01/28-ConsaitlCovictaotho
01/28-Sami99Kvg617Tinh_doi0222Covic
01/28-Sami99CovicTinh_doi0222Kvg617
01/28-Sami99Kvg617Tinh_doi0222Covic
01/28+Sami99CovicTinh_doi0222Kvg617
01/28-Sami99Kvg617Tinh_doi0222Covic
01/28-Sami99CovicTinh_doi0222Kvg617
01/28-an_heo_liendamtranCovic
01/26-QueenDiamonDnguahoang69Coviccrdethuong
01/26-QueenDiamonDcrdethuongCovicnguahoang69
01/26+QueenDiamonDnguahoang69Coviccrdethuong
01/26-QueenDiamonDcrdethuongCovicnguahoang69
01/26+QueenDiamonDnguahoang69Coviccrdethuong
01/26-QueenDiamonDcrdethuongCovicnguahoang69
01/26-QueenDiamonDnguahoang69Coviccrdethuong
01/26+QueenDiamonDCovicnguahoang69
01/26-QueenDiamonDnguahoang69Covicwn
01/26+QueenDiamonDwnCovic
01/26+QueenDiamonDCovicwn
01/26-QueenDiamonDwnCovic
01/26-QueenDiamonDCovicwn
01/26+QueenDiamonDwnCovic
01/26-QueenDiamonDCovicwn
01/26-QueenDiamonDCovicplandemic
01/26-AhungusablacknickCovicttran58
01/26-Ahungusattran58Covicblacknick
01/26-AhungusablacknickCovicttran58

Ván Tiến Lên kế tiếp của Covic...

Vinagames CXQ