Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Huy

Ngày Thắng Người chơi
05/23-phianh1968chuotcon_008Huynguahoang69
05/23-phianh1968nguahoang69Huychuotcon_008
05/23-giolanhpkSatthuCoDon1Huyryry34
05/23-giolanhpkryry34HuySatthuCoDon1
05/23-giolanhpkSatthuCoDon1Huyryry34
05/23+giolanhpkryry34HuySatthuCoDon1
05/23-giolanhpkSatthuCoDon1Huy
05/23-giolanhpkHuySatthuCoDon1
05/23-giolanhpkSatthuCoDon1HuyTrondoiyeuem
05/23-giolanhpkTrondoiyeuemHuySatthuCoDon1
05/23-giolanhpkSatthuCoDon1HuyTrondoiyeuem
05/23-giolanhpkTrondoiyeuemHuySatthuCoDon1
05/23-giolanhpkSatthuCoDon1Huy
05/23=VanLongHuy
05/22-chuotcon_008Huyky_phuongblacknick
05/22-chuotcon_008blacknickky_phuongHuy
05/22-chuotcon_008Huyky_phuong
05/22-chuotcon_008ky_phuongHuy
05/22-chuotcon_008Huyky_phuong
05/22-chuotcon_008ky_phuongHuy
05/21-OngGia63Qua_Con_MeHuylong1234
05/21-OngGia63HuyQua_Con_Me
05/21-OngGia63Qua_Con_MeHuy
05/21-OngGia63HuyQua_Con_Me
05/21+OngGia63Qua_Con_MeHuydohuta
05/21-OngGia63dohutaHuy
05/21-OngGia63bacbanLAHuydohuta
05/21-OngGia63dohutaHuybacbanLA
05/21-OngGia63bacbanLAHuydohuta
05/21-OngGia63dohutaHuybacbanLA
05/21+OngGia63Huydohuta
05/21+OngGia63dohutaHuy
05/21+OngGia63Huydohuta
05/21+OngGia63Huy
05/21+OngGia63Huy
05/21-OngGia63nguahoang69Huytinhyeuxua
05/21-OngGia63tinhyeuxuaHuynguahoang69
05/21+OngGia63danotromHuytinhyeuxua
05/21-OngGia63tinhyeuxuaHuydanotrom
05/21-danotromHuytinhyeuxua
05/21-anhtutinhyeuxuaHuydanotrom
05/21-anhtudanotromHuyAoA
05/21-anhtuAoAHuydanotrom
05/21-anhtudanotromHuyAoA
05/21+anhtuAoAHuydanotrom
05/21-anhtudanotromHuyAoA
05/21-anhtuAoAHuydanotrom
05/21-anhtudanotromHuyAoA
05/21-anhtuAoAHuydanotrom
05/21-anhtudanotromHuyAoA
05/21-anhtuAoAHuydanotrom
05/21+anhtudanotromHuyAoA
05/21-anhtuAoAHuydanotrom
05/21+anhtudanotromHuyAoA
05/21-anhtuAoAHuydanotrom
05/21-anhtudanotromHuyAoA
05/21-anhtuHuydanotrom
05/21=anhtuHuycaothuvolam
05/21+anhtucaothuvolamHuyryry34
05/21-anhturyry34Huycaothuvolam
05/21+anhtucaothuvolamHuyryry34
05/21+anhturyry34Huycaothuvolam
05/21-anhtucaothuvolamHuyryry34
05/21-anhtuHuycaothuvolam
05/21-anhtucaothuvolamHuy
05/21-Huyanhngoc15Khongbietxaunhuma
05/21+HuyxaunhumaKhongbiet
05/21+HuyDannyynnadKhongbietxaunhuma
05/21+HuyxaunhumaKhongbietDannyynnad
05/21+HuyDannyynnadKhongbietxaunhuma
05/21-HuyxaunhumaKhongbietDannyynnad
05/20+alotuineHuy
05/20+Huyalotuine
05/20-alotuineHuy
05/20-Huyalotuine
05/20+MR2SatthuCoDon1alotuineHuy
05/20+MR2HuyalotuineSatthuCoDon1
05/20-MR2SatthuCoDon1Huy
05/19-hoa58caothutanhHuynewmember
05/19-hoa58newmemberHuy
05/19-hoa58Huynewmember
05/19-hoa58newmemberHuy
05/18+Tintin8626HuylidanlyNguoimechoi2
05/18+Tintin8626Nguoimechoi2lidanlyHuy
05/18-Tintin8626HuylidanlyNguoimechoi2
05/18-Nguoimechoi2lidanlyHuy
05/18-trump123HuylidanlyNguoimechoi2
05/18-trump123Nguoimechoi2lidanlyHuy
05/18+trump123HuylidanlyNguoimechoi2
05/18+trump123Nguoimechoi2lidanlyHuy
05/18+trump123HuylidanlyNguoimechoi2
05/18-trump123Nguoimechoi2Huy
05/18-trump123HuybacbanLANguoimechoi2
05/18-trump123Nguoimechoi2bacbanLAHuy
05/18+trump123HuybacbanLANguoimechoi2
05/18-trump123Nguoimechoi2bacbanLAHuy
05/18-trump123tralaiemyeu5HuyNguoimechoi2
05/18+trump123Nguoimechoi2Huytralaiemyeu5
05/18=trump123tralaiemyeu5HuyNguoimechoi2
05/18+trump123Nguoimechoi2Huytralaiemyeu5

Ván Tiến Lên kế tiếp của Huy...

Vinagames CXQ