Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của EndL3ss_L0v3

Ngày Thắng Người chơi
04/17+EndL3ss_L0v3nat2000
04/17+EndL3ss_L0v3nat2000TOKYO
04/17+EndL3ss_L0v3TOKYOtieungoc89nat2000
04/17-EndL3ss_L0v3nat2000tieungoc89TOKYO
04/17+EndL3ss_L0v3TOKYOtieungoc89nat2000
04/17+EndL3ss_L0v3nat2000tieungoc89TOKYO
04/17+EndL3ss_L0v3TOKYOtieungoc89nat2000
04/17-EndL3ss_L0v3nat2000tieungoc89TOKYO
04/17-EndL3ss_L0v3TOKYOtieungoc89nat2000
04/17+EndL3ss_L0v3nat2000tieungoc89TOKYO
04/17+EndL3ss_L0v3TOKYOnat2000
04/17-EndL3ss_L0v3nat2000TOKYO
04/17-EndL3ss_L0v3TOKYOYeuemamthamnat2000
04/17-EndL3ss_L0v3nat2000YeuemamthamTOKYO
04/17-EndL3ss_L0v3TOKYOYeuemamthamnat2000
04/17-EndL3ss_L0v3nat2000YeuemamthamTOKYO
04/17-EndL3ss_L0v3TOKYOYeuemamthamnat2000
04/17+EndL3ss_L0v3nat2000YeuemamthamTOKYO
04/17-EndL3ss_L0v3TOKYOYeuemamthamnat2000
04/17-EndL3ss_L0v3nat2000YeuemamthamTOKYO
04/17-EndL3ss_L0v3TOKYOYeuemamthamnat2000
04/17+EndL3ss_L0v3nat2000TOKYO
04/17+EndL3ss_L0v3nat2000
04/17-EndL3ss_L0v3nat2000tomphung1
04/17+EndL3ss_L0v3tomphung1nat2000
04/17-EndL3ss_L0v3nat2000tomphung1
04/17+EndL3ss_L0v3tomphung1nat2000
04/17-EndL3ss_L0v3nat2000tomphung1
04/17+EndL3ss_L0v3tomphung1
04/17-EndL3ss_L0v3tomphung1
04/17-EndL3ss_L0v3tomphung1
04/17-EndL3ss_L0v3tomphung1
Vinagames CXQ