Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Ghost62

Ngày Thắng Người chơi
03/26-AsaaDanny18uvn19Ghost62
03/26-AsaaGhost62uvn19Danny18
03/25-kt_nguyenthanhhongkeditimchiemGhost62
03/25-kt_nguyenGhost62keditimchiemthanhhong
03/25+kt_nguyenemiliepkeditimchiemGhost62
03/25-kt_nguyenGhost62keditimchiememiliep
03/25-kt_nguyenemiliepkeditimchiemGhost62
03/25+kt_nguyenGhost62keditimchiememiliep
03/25+kt_nguyenemiliepkhanhdkGhost62
03/25+kt_nguyenGhost62khanhdkemiliep
03/25-Ghost62Vovantin12bye_101kienchua
03/25-Ghost62kienchuabye_101Vovantin12
03/25-Ghost62Vovantin12bye_101kienchua
03/25-Ghost62kienchuabye_101Vovantin12
03/24-tinhhongcanGhost62Phuckhang16kingofghost
03/24-tinhhongcankingofghostPhuckhang16Ghost62
03/24-tinhhongcanGhost62Phuckhang16kingofghost
03/24+tinhhongcankingofghostPhuckhang16Ghost62
03/24+tinhhongcanGhost62Phuckhang16kingofghost
03/24+tinhhongcankingofghostPhuckhang16Ghost62
03/24-tinhhongcanGhost62Phuckhang16kingofghost
03/24+tinhhongcankingofghostPhuckhang16Ghost62
03/23-lavanroihoailongtong1234Ghost62Cya
03/23-lavanroihoaiCyaGhost62longtong1234
03/22-Ghost62HeoNai72babooNguoimechoi2
03/22-Ghost62Nguoimechoi2babooHeoNai72
03/22-Ghost62HeoNai72babooNguoimechoi2
03/22-Ghost62Nguoimechoi2babooHeoNai72
03/20-NiraNgocThanhGhost62DL20
03/20-NiraDL20Ghost62NgocThanh
03/20-NiraNgocThanhGhost62DL20
03/20-NiraDL20Ghost62NgocThanh
03/19-Ghost62thangbandungh
03/19+dunghthangbanGhost62
03/19+Filthy1986Ghost62thangbandungh
03/19-Filthy1986Ghost62
03/18-Ghost62QuoiNg2Oceanwave
03/18+Ghost62OceanwaveQuoiNg2
03/18+Ghost62QuoiNg2Oceanwave
03/18+Ghost62bbtran249OceanwaveQuoiNg2
03/18-Ghost62QuoiNg2Oceanwavebbtran249
03/18-Ghost62bbtran249OceanwaveQuoiNg2
03/18+Ghost62QuoiNg2Oceanwavebbtran249
03/18+Ghost62bbtran249Oceanwavevivavo99
03/18-Ghost62vivavo99Oceanwavebbtran249
03/18+Ghost62bbtran249Oceanwavevivavo99
03/18-SpaceSquareGhost62DOI_MOI16xaque2014
03/18+SpaceSquarexaque2014DOI_MOI16Ghost62
03/18-SpaceSquareGhost62DOI_MOI16xaque2014
03/18=SpaceSquareDOI_MOI16Ghost62
03/17-ThanThuaBaiGhost62Kho_QuaXx_Joker_xX
03/17-ThanThuaBaiXx_Joker_xXKho_QuaGhost62
03/17+ThanThuaBaiGhost62Kho_QuaXx_Joker_xX
03/17-ThanThuaBaiXx_Joker_xXKho_QuaGhost62
03/17+ThanThuaBaiGhost62Kho_QuaXx_Joker_xX
03/17-KumahuyGhost62moibietchoi1Secret
03/17-KumahuySecretmoibietchoi1Ghost62
03/17-KumahuyGhost62moibietchoi1Secret
03/17+KumahuySecretmoibietchoi1Ghost62
03/17-KumahuyGhost62moibietchoi1Secret
03/15-Ghost62chefkochkhetlet10
03/15+coldman1021khetlet10chefkochGhost62
03/15+coldman1021Ghost62chefkoch
03/15+coldman1021chefkochGhost62
03/15+coldman1021Ghost62chefkoch
03/15-coldman1021chefkochGhost62
03/15+coldman1021Ghost62chefkochDinhAnHo
03/15+coldman1021DinhAnHoGhost62
03/15+coldman1021Ghost62TimeupDinhAnHo
03/15+coldman1021DinhAnHoGhost62
03/14-Xx_Joker_xXtomtepriuGhost62dolby2629
03/14-Xx_Joker_xXdolby2629Ghost62tomtepriu
03/14-Xx_Joker_xXtomtepriuGhost62dolby2629
03/14+Xx_Joker_xXdolby2629Ghost62tomtepriu
03/14+Xx_Joker_xXtomtepriuGhost62dolby2629
03/14-Xx_Joker_xXdolby2629Ghost62tomtepriu
03/14-Xx_Joker_xXtomtepriuGhost62dolby2629
03/14-Ghost62qui2305choibai01
03/14+Ghost62minhthoaichoibai01qui2305
03/14-Ghost62qui2305choibai01minhthoai
03/14-Ghost62minhthoaichoibai01qui2305
03/14+Ghost62qui2305choibai01minhthoai
03/14-Ghost62minhthoaichoibai01qui2305
03/13-lexluthorvictor10Ghost62Tinh_doi0222
03/13-lexluthorTinh_doi0222Ghost62victor10
03/13-lexluthorvictor10Ghost62Tinh_doi0222
03/13+lexluthorTinh_doi0222Ghost62victor10
03/13+lexluthorvictor10Ghost62Tinh_doi0222
03/13+lexluthorTinh_doi0222Ghost62victor10
03/13-CyaGhost62VuaLuoigiaotien
03/13-CyagiaotienVuaLuoiGhost62
03/13-CyaGhost62VuaLuoigiaotien
03/12+Ghost62kbcAnhhailang
03/12+Ghost62Anhhailangemiliepkbc
03/12+Ghost62kbcemiliepAnhhailang
03/12+Ghost62Anhhailangemiliepkbc
03/12+Ghost62kbcemiliepAnhhailang
Vinagames CXQ