Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của DL20

Ngày Thắng Người chơi
09/29-Sky123xichlodapDL20Canhsat_113
09/29-Sky123Canhsat_113DL20xichlodap
09/29+Sky123xichlodapDL20Canhsat_113
09/29-uttv123DL20ThanhTin1804BatKhuatvn
09/29-uttv123BatKhuatvnThanhTin1804DL20
09/29+uttv123DL20ThanhTin1804BatKhuatvn
09/27-DL20abovenbeyondJessica5nguyenvmtn
09/27-Asd44culiDL20memanh
09/27-Asd44DL20culi
09/27-Asd44culiDL20
09/27-moitapchoi22yoyo68DL20Julian
09/27-moitapchoi22DL20yoyo68
09/27-moitapchoi22yoyo68DL20
09/27-moitapchoi22DL20ThuongThyoyo68
09/27-moitapchoi22yoyo68ThuongThDL20
09/27-moitapchoi22DL20ThuongThyoyo68
09/27-moitapchoi22ThuongThDL20
09/27-moitapchoi22DL20ThuongThnguoivotu
09/27-moitapchoi22nguoivotuThuongThDL20
09/27-moitapchoi22DL20ThuongThnguoivotu
09/27-MinhdinhDL20SlyWallabylusubu12
09/27+Minhdinhlusubu12SlyWallabyDL20
09/27-MinhdinhDL20lusubu12
09/27-Minhdinhlusubu12DL20
09/27+MinhdinhDL20lusubu12
09/27-Minhdinhlusubu12Ha_ThuDL20
09/27-MinhdinhDL20Ha_Thu
09/26-HongKimBao1DL20keepitlow
09/26+HongKimBao1keepitlowDL20
09/26+HongKimBao1DL20keepitlow
09/26-HongKimBao1keepitlowBidenLuDL20
09/26-HongKimBao1DL20BidenLukeepitlow
09/26+Gia_DzeDL20
09/26-ShirleyDL20Gia_Dze
09/26-nguyen77games4TTDL20
09/25-RaptormuonyeumDL20Tamdanh
09/25-RaptorTamdanhDL20muonyeum
09/25+RaptormuonyeumDL20Tamdanh
09/25-RaptorTamdanhDL20muonyeum
09/25-RaptormuonyeumDL20Tamdanh
09/25+RaptorTamdanhDL20muonyeum
09/25+RaptormuonyeumDL20Tamdanh
09/25+RaptorTamdanhDL20muonyeum
09/25+RaptormuonyeumDL20Tamdanh
09/25+RaptorTamdanhDL20muonyeum
09/25-RaptormuonyeumDL20Tamdanh
09/25-RaptorNhuNhuDL20muonyeum
09/25-RaptormuonyeumDL20NhuNhu
09/25-RaptorNhuNhuDL20muonyeum
09/25+RaptormuonyeumDL20NhuNhu
09/25-RaptorNhuNhuDL20muonyeum
09/25-RaptormuonyeumDL20NhuNhu
09/23-chaydidauDL20mdsenngatuyen
09/23-chaydidaungatuyenmdsenDL20
09/23-chaydidauDL20mdsenngatuyen
09/23-chaydidaungatuyenmdsenDL20
09/23-chaydidauDL20mdsenngatuyen
09/23-chaydidaungatuyenmdsenDL20
09/23-chaydidauDL20mdsenngatuyen
09/23-chaydidaungatuyenmdsenDL20
09/23-chaydidauDOI_MOI16mdsenDL20
09/23+chaydidauDL20mdsenDOI_MOI16
09/23-chaydidauDOI_MOI16mdsenDL20
09/22-DL20uttv123TamdanhLily_oi
09/22+DL20Lily_oiTamdanhuttv123
09/22-DL20uttv123TamdanhLily_oi
09/22-mdmjfbDL20UtXin15
09/22-mdmUtXin15DL20jfb
09/22-mdmjfbDL20UtXin15
09/22-mdmUtXin15DL20jfb
09/22-mdmjfbDL20UtXin15
09/21-AthanhthanhlNgOcDL20ncongtam
09/21+AthanhthanhncongtamDL20lNgOc
09/21-AthanhthanhlNgOcDL20ncongtam
09/21+AthanhthanhncongtamDL20lNgOc
09/21-phungnguyen7khongthua11DL20
09/21-phungnguyen7KamyDL20khongthua11
09/21+phungnguyen7khongthua11DL20Kamy
09/21-KamyDL20khongthua11
09/21+daicamaxkhongthua11DL20Kamy
09/21-daicamaxKamyDL20khongthua11
09/21-daicamaxkhongthua11DL20Kamy
09/21-daicamaxKamyDL20khongthua11
09/21-daicamaxkhongthua11DL20
09/18-minh_62DL20Tamdanhthandoan
09/18+kingofghostyoyo68DL20
09/18+kingofghostDL20yoyo68
09/18+kingofghostyoyo68DL20
09/18+kingofghostDL20yoyo68
09/18-kingofghostyoyo68DL20
09/18+kingofghostDL20yoyo68
09/18-kingofghostyoyo68DL20
09/18+kingofghostDL20yoyo68
09/18-kingofghostyoyo68DL20
09/18+kingofghostDL20nguyenquangyoyo68
09/18+kingofghostyoyo68nguyenquangDL20
09/18-kingofghostDL20nguyenquangyoyo68
09/18+kingofghostyoyo68nguyenquangDL20
09/18+kingofghostDL20nguyenquangyoyo68
09/18-kingofghostyoyo68nguyenquangDL20

Ván Tiến Lên kế tiếp của DL20...

Vinagames CXQ