Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Kdtnddbd

Ngày Thắng Người chơi
11/30-Ngoc10000KdtnddbdAcuraRL2008
11/30+ninoAcuraRL2008KdtnddbdNgoc10000
11/30+ninoNgoc10000KdtnddbdAcuraRL2008
11/30+ninoAcuraRL2008KdtnddbdNgoc10000
11/30-ninoNgoc10000KdtnddbdAcuraRL2008
11/30-ninoAcuraRL2008KdtnddbdNgoc10000
11/30+ninoNgoc10000KdtnddbdAcuraRL2008
11/30-ninoAcuraRL2008KdtnddbdNgoc10000
11/30-ninoNgoc10000KdtnddbdAcuraRL2008
11/28-Kho_QuaKdtnddbd
11/28-bongsenKdtnddbdKho_Qua
11/28-bongsenKho_QuaKdtnddbdDL20
11/28-bongsenDL20KdtnddbdKho_Qua
11/28+bongsenKho_QuaKdtnddbdDL20
11/28-bongsenDL20KdtnddbdKho_Qua
11/28+bongsenKdtnddbdDL20
11/28-bongsenDL20Kdtnddbdduyle123
11/28-bongsenduyle123KdtnddbdDL20
11/28+DL20Kdtnddbdduyle123
11/28-Khongbietduyle123KdtnddbdDL20
11/28-KhongbietDL20Kdtnddbdduyle123
11/28+Khongbietduyle123KdtnddbdDL20
11/27-uttv123TinhTraiVietKat2023Kdtnddbd
11/27-uttv123KdtnddbdTinhTraiViet
11/27-uttv123TinhTraiVietjohnnyhuyenKdtnddbd
11/27-uttv123KdtnddbdjohnnyhuyenTinhTraiViet
11/27-uttv123TinhTraiVietjohnnyhuyenKdtnddbd
11/27+uttv123KdtnddbdjohnnyhuyenTinhTraiViet
11/27-uttv123TinhTraiVietjohnnyhuyenKdtnddbd
11/27-uttv123KdtnddbdjohnnyhuyenTinhTraiViet
11/27+uttv123johnnyhuyenKdtnddbd
11/27+uttv123Kdtnddbdjohnnyhuyen
11/27-uttv123johnnyhuyenKdtnddbd
11/27-uttv123Kdtnddbdjohnnyhuyen
11/27-uttv123johnnyhuyenKdtnddbd
11/27-uttv123Kdtnddbdjohnnyhuyen
11/27-uttv123steve_tttjohnnyhuyenKdtnddbd
11/27+uttv123Kdtnddbdjohnnyhuyensteve_ttt
11/27+uttv123steve_tttjohnnyhuyenKdtnddbd
11/27-uttv123Kdtnddbdjohnnyhuyensteve_ttt
11/27-uttv123johnnyhuyenKdtnddbd
11/27-uttv123KdtnddbdUtXin15lusubu12
11/27-uttv123lusubu12Kdtnddbd
11/27+uttv123Kdtnddbdhellovnlusubu12
11/27-uttv123hellovnKdtnddbd
11/27+uttv123KdtnddbdVanTaiJAM
11/27-uttv123JAMKdtnddbd
11/27-uttv123Kdtnddbdlusubu12JAM
11/27+uttv123lusubu12Kdtnddbd
11/27-uttv123Kdtnddbdlusubu12
11/27-uttv123lusubu12Kdtnddbd
11/27-uttv123Kdtnddbdlusubu12
11/27-uttv123Kdtnddbd
11/26-uttv123tony1961KdtnddbdLily123
11/26-uttv123Lily123Kdtnddbdtony1961
11/26-tony1961KdtnddbdLily123
11/26+lusubu12Lily123Kdtnddbdtony1961
11/26-lusubu12tony1961KdtnddbdLily123
11/26-lusubu12Lily123Kdtnddbdtony1961
11/26-lusubu12tony1961KdtnddbdLily123
11/26-lusubu12Lily123Kdtnddbdtony1961
11/26-lusubu12tony1961KdtnddbdLily123
11/26+lusubu12Lily123Kdtnddbdtony1961
11/26+lusubu12tony1961KdtnddbdLily123
11/26+lusubu12Lily123Kdtnddbdtony1961
11/26+lusubu12tony1961KdtnddbdLily123
11/26+lusubu12Lily123Kdtnddbdtony1961
11/26-lusubu12tony1961KdtnddbdLily123
11/26-lusubu12Lily123Kdtnddbdtony1961
11/26-tony1961KdtnddbdLily123
11/26-Lily123Kdtnddbdtony1961
11/26+tony1961KdtnddbdLily123
11/26-Lily123Kdtnddbdtony1961
11/26-longnguyen57tony1961KdtnddbdLily123
11/26-longnguyen57Lily123Kdtnddbdtony1961
11/26-longnguyen57tony1961KdtnddbdLily123
11/26-longnguyen57Lily123Kdtnddbdtony1961
11/26-longnguyen57tony1961Kdtnddbdminhthoai
11/26+longnguyen57minhthoaiKdtnddbdtony1961
11/26-jd84emilieVanTaiKdtnddbd
11/26-jd84KdtnddbdVanTaiemilie
11/26-jd84emilieVanTaiKdtnddbd
11/26-jd84Kdtnddbdemilie
11/26+jd84emilieKdtnddbd
11/26-AiOiiiphuongleKdtnddbdlusubu12
11/26-AiOiiilusubu12Kdtnddbdphuongle
11/26-AiOiiiphuongleKdtnddbd
11/26-AiOiiilusubu12Kdtnddbdphuongle
11/26-AiOiiiphuongleKdtnddbdlusubu12
11/26-AiOiiilusubu12Kdtnddbdphuongle
11/26-AiOiiiphuongleKdtnddbdlusubu12
11/26-AiOiiilusubu12Kdtnddbdphuongle
11/26+AiOiiiphuongleKdtnddbdlusubu12
11/26-AiOiiilusubu12Kdtnddbdphuongle
11/26-AiOiiiphuongleKdtnddbdlusubu12
11/26-AiOiiilusubu12Kdtnddbdphuongle
11/26-AiOiiiphuongleKdtnddbdlusubu12
11/26-AiOiiilusubu12Kdtnddbdphuongle
11/26-AiOiiiphuongleKdtnddbdlusubu12
11/26-AiOiiiKdtnddbdphuongle

Ván Tiến Lên kế tiếp của Kdtnddbd...

Vinagames CXQ