Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Gia_Dze

Ngày Thắng Người chơi
01/30-Gia_DzeLongtu67NoVSalihan1985
01/30-Gia_Dzealihan1985NoVSLongtu67
01/30-Gia_DzeLongtu67NoVSalihan1985
01/30-Niedaxlap001_Gia_Dze
01/30-NiedaxGia_Dzelap001_
01/30+Niedaxlap001_Gia_Dze
01/30+NiedaxGia_Dzelap001_
01/30+NiedaxYenlan88lap001_Gia_Dze
01/30+NiedaxGia_Dzelap001_Yenlan88
01/30-NiedaxYenlan88lap001_Gia_Dze
01/30-NiedaxGia_Dzelap001_Yenlan88
01/30-NiedaxYenlan88lap001_Gia_Dze
01/30-NiedaxGia_Dzelap001_Yenlan88
01/30-NiedaxYenlan88lap001_Gia_Dze
01/30-NiedaxGia_Dzelap001_Yenlan88
01/29-bibo2488LinhLethanleGia_Dze
01/29-bibo2488Gia_DzethanleLinhLe
01/29-wnGia_DzemoneyfullchausanMy
01/29-wnchausanMymoneyfullGia_Dze
01/29-Gia_DzemoneyfullchausanMy
01/29-lahaina87chausanMymoneyfullGia_Dze
01/29-Gia_Dzemoneyfull
01/29-moneyfullGia_Dze
01/29-Gia_Dzemoneyfull
01/29-moneyfullGia_Dze
01/29-muathu94Gia_Dzelaoster
01/29-muathu94laosterWendy1234Gia_Dze
01/29-muathu94Gia_DzeWendy1234laoster
01/29-muathu94laosterGia_Dze
01/29=Gia_Dzesonde_VTNguoimechoi2kimxa_2020
01/29+Gia_Dzekimxa_2020Nguoimechoi2sonde_VT
01/29-Gia_Dzesonde_VTNguoimechoi2kimxa_2020
01/29-Gia_Dzekimxa_2020Nguoimechoi2sonde_VT
01/29-Gia_Dzesonde_VTNguoimechoi2kimxa_2020
01/29+Gia_Dzekimxa_2020Nguoimechoi2sonde_VT
01/29+Gia_Dzesonde_VTNguoimechoi2kimxa_2020
01/28-thammai65toanGia_Dzehai_le2005
01/28+thammai65hai_le2005Gia_Dzetoan
01/28+thammai65toanGia_Dzehai_le2005
01/28+thammai65hai_le2005Gia_Dzetoan
01/28+thammai65toanGia_Dzehai_le2005
01/28-thammai65hai_le2005Gia_Dzetoan
01/28-thammai65toanGia_Dzehai_le2005
01/28-cnoanhbibo2488Gia_Dze
01/28-cnoanhGia_Dzebibo2488dohuta
01/28-cnoanhdohutabibo2488Gia_Dze
01/28-cnoanhGia_Dzebibo2488dohuta
01/28-dohutabibo2488Gia_Dze
01/28-QuyennhiGia_Dzebibo2488dohuta
01/28-Quyennhidohutabibo2488Gia_Dze
01/28-QuyennhiGia_Dzedohuta
01/28-QuyennhidohutavntigerGia_Dze
01/28-QuyennhiGia_Dzeho_nhu_thuychuchu888
01/28+Quyennhichuchu888ho_nhu_thuyGia_Dze
01/28+QuyennhiGia_Dzeho_nhu_thuychuchu888
01/28-Quyennhichuchu888ho_nhu_thuyGia_Dze
01/28+QuyennhiGia_Dzeho_nhu_thuychuchu888
01/28+Quyennhichuchu888ho_nhu_thuyGia_Dze
01/28+QuyennhiGia_Dzeho_nhu_thuychuchu888
01/28-Quyennhichuchu888ho_nhu_thuyGia_Dze
01/28-QuyennhiGia_Dzeho_nhu_thuychuchu888
01/28-Quyennhichuchu888ho_nhu_thuyGia_Dze
01/28-QuyennhiGia_Dzeho_nhu_thuychuchu888
01/28-Quyennhichuchu888ho_nhu_thuyGia_Dze
01/28-QuyennhiGia_Dzeho_nhu_thuychuchu888
01/28+QuyennhiGia_Dze
01/28-QuyennhiGia_Dzetamthoi999
01/28-Quyennhitamthoi999Gia_Dze
01/28+QuyennhiGia_Dzetamthoi999
01/28-DOI_MOI16DaitranGia_Dze
01/28-DOI_MOI16Gia_DzeDaitran
01/28+DaitranGia_DzeLynnwood
01/28-LynnwoodGia_DzeDaitran
01/28-jennypham95DaitranGia_DzeLynnwood
01/28-jennypham95LynnwoodGia_DzeDaitran
01/28-jennypham95DaitranGia_DzeLynnwood
01/28-jennypham95LynnwoodGia_DzeDaitran
01/28-cnoanhGia_Dze
01/28-cnoanhGia_Dze
01/28+cnoanhGia_Dzepeggirlbacthangban2
01/28+cnoanhbacthangban2peggirlGia_Dze
01/28+Gia_Dzepeggirlbacthangban2
01/28+bacthangban2peggirlGia_Dze
01/28+Gia_Dzepeggirlbacthangban2
01/28-bacthangban2peggirlGia_Dze
01/28-thuy_andyGia_Dzebacthangban2
01/27+hoaloiGia_Dzericky
01/27-zoey90AnhhailangLinhLeGia_Dze
01/27-zoey90Gia_DzeLinhLeAnhhailang
01/27-zoey90AnhhailangLinhLeGia_Dze
01/27-zoey90Gia_DzeLinhLeAnhhailang
01/27+zoey90AnhhailangLinhLeGia_Dze
01/27-zoey90Gia_DzeAnhhailang
01/27-AnhhailangGia_Dze
01/27+Gia_DzeAnhhailang
01/27+AnhhailangGia_Dze
01/27-hongngoc999Gia_DzeAnhhailang
01/27+hongngoc999AnhhailangGia_Dze
01/27-hongngoc999Gia_DzeAnhhailang
01/27-hongngoc999AnhhailangGia_Dze

Ván Tiến Lên kế tiếp của Gia_Dze...

Vinagames CXQ