Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của KimElv123

Ngày Thắng Người chơi
03/25-KimElv123lusubu12tiktakbaby_girlmax
03/25-KimElv123baby_girlmaxtiktaklusubu12
03/25-KimElv123lusubu12tiktakbaby_girlmax
03/25-KimElv123baby_girlmaxtiktaklusubu12
03/25-KimElv123lusubu12tiktak
03/25-KimElv123tiktaklusubu12
03/25-Amanda_22lusubu12tiktakKimElv123
03/25-Amanda_22KimElv123tiktaklusubu12
03/25-Amanda_22lusubu12tiktakKimElv123
03/25-Amanda_22KimElv123lusubu12
03/25+Amanda_22lusubu12KimElv123
03/25-Amanda_22KimElv123Lamie74lusubu12
03/25-Amanda_22lusubu12Lamie74KimElv123
03/25-Amanda_22KimElv123Lamie74lusubu12
03/25+Amanda_22lusubu12Lamie74KimElv123
03/25+Amanda_22KimElv123Lamie74lusubu12
03/25=Amanda_22lusubu12Lamie74KimElv123
03/25-Amanda_22KimElv123lusubu12
03/25+Amanda_22lusubu12KimElv123
03/25-Amanda_22KimElv123minhthoailusubu12
03/25+Amanda_22lusubu12minhthoaiKimElv123
03/25-Amanda_22KimElv123minhthoailusubu12
03/25-Amanda_22minhthoaiKimElv123
03/25-Amanda_22KimElv123minhthoaichitrung2809
03/25-Amanda_22chitrung2809KimElv123
03/25-ThanThuaBaiKimElv123khanhdkNguyenK_67
03/25+ThanThuaBaiNguyenK_67khanhdkKimElv123
03/25+ThanThuaBaiKimElv123khanhdk
03/25-ThanThuaBaiplaylikehellkhanhdkKimElv123
03/25-ThanThuaBaiKimElv123khanhdkplaylikehell
03/25-ThanThuaBaiplaylikehellkhanhdkKimElv123
03/25+x_mineKimElv123
03/25+KimElv123tuyetkimx_mine
03/25+HuynhAndyx_minetuyetkimKimElv123
03/25-HuynhAndyKimElv123tuyetkimx_mine
03/25+HuynhAndyx_minetuyetkimKimElv123
03/25+HuynhAndyKimElv123tuyetkimx_mine
03/25+HuynhAndyx_minetuyetkimKimElv123
03/25-HuynhAndyKimElv123tuyetkimx_mine
03/25+HuynhAndyx_minetuyetkimKimElv123
03/25-HuynhAndyKimElv123tuyetkimx_mine
03/25-HuynhAndyx_minetuyetkimKimElv123
03/25-HuynhAndyKimElv123tuyetkimx_mine
03/25-HuynhAndyx_minetuyetkimKimElv123
03/25-HuynhAndyKimElv123tuyetkimx_mine
03/25-HuynhAndyx_minetuyetkimKimElv123
03/25-HuynhAndyKimElv123tuyetkimx_mine
03/25+HuynhAndyx_minetuyetkimKimElv123
03/25-HuynhAndyKimElv123tuyetkimx_mine
03/25-HuynhAndyx_minetuyetkimKimElv123
03/25-HuynhAndyKimElv123tuyetkimx_mine
03/25-HuynhAndyx_mineKimElv123
03/25-HuynhAndyKimElv123Gia_Dzex_mine
03/25-HuynhAndyx_mineGia_DzeKimElv123
03/25-HuynhAndyKimElv123Gia_Dzex_mine
03/25+HuynhAndyx_mineGia_DzeKimElv123
03/24-KimElv123Ha_ThuPhuckhang16playlikehell
03/24-KimElv123playlikehellPhuckhang16Ha_Thu
03/24-KimElv123Ha_ThuPhuckhang16playlikehell
03/24+KimElv123playlikehellPhuckhang16Ha_Thu
03/24+KimElv123Ha_ThuPhuckhang16playlikehell
03/24-KimElv123playlikehellPhuckhang16Ha_Thu
03/24+KimElv123Ha_ThuPhuckhang16playlikehell
03/24-KimElv123playlikehellPhuckhang16Ha_Thu
03/24-KimElv123Ha_ThuPhuckhang16
03/24-KimElv123Phuckhang16Ha_Thu
03/24-KimElv123Ha_ThuPhuckhang16
03/24-KimElv123Phuckhang16Ha_Thu
03/24-Ha_ThuPhuckhang16KimElv123
03/24-cc3coKimElv123Phuckhang16Ha_Thu
03/24-cc3coHa_ThuKimElv123
03/24-cc3coKimElv123pro_killerHa_Thu
03/24-cc3coHa_ThuKimElv123
03/24+cc3coKimElv123MOTNGAYVUI99Ha_Thu
03/24-cc3coHa_ThuMOTNGAYVUI99KimElv123
03/24-cc3coKimElv123MOTNGAYVUI99Ha_Thu
03/24-cc3coMOTNGAYVUI99KimElv123
03/24-cc3coKimElv123
03/24-cc3coKimElv123
03/22-Ivankahunglam49KimElv123Nguoimechoi2
03/22-IvankaNguoimechoi2KimElv123hunglam49
03/22-hunglam49KimElv123Nguoimechoi2
03/22-ttran58Nguoimechoi2KimElv123hunglam49
03/22+ttran58hunglam49KimElv123Nguoimechoi2
03/22-ttran58Nguoimechoi2KimElv123hunglam49
03/22+ttran58hunglam49KimElv123Nguoimechoi2
03/22-ttran58KimElv123hunglam49
03/22+ttran58hunglam49KimElv123
03/22-ttran58giaythepKimElv123hunglam49
03/22-KimElv123HeoNai72ThanThuaBai
03/22-KimElv123ThanThuaBaiHeoNai72
03/22-KimElv123ThanThuaBai
03/22-KimElv123ThanThuaBai
03/22+KimElv123HeoNai72uttv123ThanThuaBai
03/22-KimElv123ThanThuaBaiuttv123HeoNai72
03/22+KimElv123HeoNai72uttv123ThanThuaBai
03/22=KimElv123uttv123HeoNai72
03/22-KimElv123HeoNai72uttv123
03/22+KimElv123chefkochuttv123HeoNai72
03/22-KimElv123HeoNai72uttv123chefkoch

Ván Tiến Lên kế tiếp của KimElv123...

Vinagames CXQ