Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của LuckyTiger

Ngày Thắng Người chơi
12/03-LuckyTigerthuy_andykill_to_killSmuccLee
12/03-LuckyTigerthuy_andykill_to_killSmuccLee
12/03-LuckyTigerthuy_andykill_to_killSmuccLee
12/03-LuckyTigerthuy_andykill_to_killSmuccLee
12/03-LuckyTigerthuy_andykill_to_killSmuccLee
12/03-LuckyTigerthuy_andykill_to_killSmuccLee
12/03+LuckyTigerthuy_andykill_to_killSmuccLee
12/03+LuckyTigerthuy_andykill_to_killSmuccLee
12/03+LuckyTigerthuy_andykill_to_killSmuccLee
12/03-LuckyTigerthuy_andykill_to_killSmuccLee
12/03-LuckyTigerthuy_andykill_to_killSmuccLee
12/03+LuckyTigerthuy_andykill_to_killSmuccLee
12/03-LuckyTigerthuy_andykill_to_killSmuccLee
12/03-LuckyTigerthuy_andykill_to_killSmuccLee
11/30-LuckyTigermuchu
11/30+LuckyTigermuchubenzthuan
11/30=LuckyTigermuchubenzthuan
11/30+LuckyTigermuchubenzthuan
11/30-LuckyTigermuchubenzthuan
11/30+LuckyTigermuchubenzthuan
11/22-LuckyTigerphianh1968muchu
11/22+LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22+LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22-LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22-LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22+LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22-LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22-LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22-LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22+LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22-LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22+LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22-LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22-LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22-LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22-LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22-LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22+LuckyTigerphianh1968beaumuchu
11/22+LuckyTigerphianh1968beaumuchu
Vinagames CXQ