Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Ngoc_Ha

Ngày Thắng Người chơi
10/02-mua_hoagaoemilieDARKSOUL9999Ngoc_Ha
10/02-mua_hoagaoNgoc_HaDARKSOUL9999emilie
10/02+mua_hoagaoemilieDARKSOUL9999Ngoc_Ha
10/02+mua_hoagaoNgoc_HaDARKSOUL9999emilie
10/02+mua_hoagaoemilieDARKSOUL9999Ngoc_Ha
10/02-mua_hoagaoNgoc_HaDARKSOUL9999emilie
10/02-mua_hoagaoemilieDARKSOUL9999Ngoc_Ha
10/02-mua_hoagaoNgoc_HaDARKSOUL9999emilie
10/02-mua_hoagaoemilieDARKSOUL9999Ngoc_Ha
10/02-mua_hoagaoNgoc_HaDARKSOUL9999emilie
10/02-mua_hoagaoemilieDARKSOUL9999Ngoc_Ha
10/02-mua_hoagaoNgoc_HaDARKSOUL9999emilie
10/02-mua_hoagaoemilieDARKSOUL9999Ngoc_Ha
10/02-mua_hoagaoNgoc_HaDARKSOUL9999emilie
10/01-Ngoc_HakhanhdalatQua_Con_Mehaitang
10/01+Ngoc_HahaitangQua_Con_Mekhanhdalat
10/01-Ngoc_HakhanhdalatQua_Con_Mehaitang
10/01-Ngoc_HahaitangQua_Con_Mekhanhdalat
10/01-Ngoc_HakhanhdalatQua_Con_Mehaitang
10/01+Ngoc_HahaitangQua_Con_Mekhanhdalat
10/01-Ngoc_HakhanhdalatVoMyNuonghaitang
10/01-Ngoc_HahaitangVoMyNuongkhanhdalat
10/01+Ngoc_HakhanhdalatVoMyNuonghaitang
10/01+Ngoc_HahaitangVoMyNuongkhanhdalat
10/01-Ngoc_HakhanhdalatVoMyNuonghaitang
10/01-Ngoc_HahaitangVoMyNuongkhanhdalat
10/01-Ngoc_HakhanhdalatVoMyNuonghaitang
10/01-Ngoc_HahaitangVoMyNuongkhanhdalat
10/01-Ngoc_HakhanhdalatVoMyNuonghaitang
10/01-Ngoc_HahaitangVoMyNuongkhanhdalat
10/01+Ngoc_HakhanhdalatVoMyNuongCogaiechong
10/01+Ngoc_HaCogaiechongSoledadkhanhdalat
10/01-Ngoc_HakhanhdalatSoledadCogaiechong
10/01-Ngoc_HaCogaiechongSoledadkhanhdalat
10/01+Ngoc_HakhanhdalatSoledadCogaiechong
10/01-anhhuostonlongtong1234SoledadNgoc_Ha
10/01+anhhuostonNgoc_HaSoledadlongtong1234
10/01-anhhuostonlongtong1234SoledadNgoc_Ha
10/01+anhhuostonNgoc_HaSoledadlongtong1234
10/01-longtong1234SoledadNgoc_Ha
10/01+chuotcongNgoc_HaSoledadlongtong1234
09/22-khongthua11Ngoc_Hatonnynghia66Uce
09/22-khongthua11Ucetonnynghia66Ngoc_Ha
09/22+khongthua11Ngoc_Hatonnynghia66Vigo
09/22-khongthua11Vigotonnynghia66Ngoc_Ha
09/22+khongthua11Ngoc_HatvvulVigo
09/22+khongthua11VigotvvulNgoc_Ha
09/22-khongthua11Ngoc_HatvvulVigo
09/22-khongthua11VigotvvulNgoc_Ha
09/22+khongthua11Ngoc_Ha
09/22+khongthua11Ngoc_Ha
09/22+khongthua11Ngoc_Ha
09/22-khongthua11Ngoc_Ha
09/22-Ngoc_HagiaitrithoiPhuckhang16thanhle03
09/22-Ngoc_Hathanhle03Phuckhang16giaitrithoi
09/22-Ngoc_HagiaitrithoiPhuckhang16thanhle03
09/22-Ngoc_Hathanhle03Phuckhang16giaitrithoi
09/22-Ngoc_HaPhuckhang16thanhle03
09/22-Ngoc_Hathanhle03Phuckhang16bongsen
09/22-Ngoc_HabongsenPhuckhang16thanhle03
09/22-nhieunguyenNgoc_HaMaiHuong22robertn
09/22-nhieunguyenrobertnNgoc_Ha
Vinagames CXQ