Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của talata

Ngày Thắng Người chơi
02/01-summer1111Tom2021Anhhailangtalata
02/01-summer1111talataAnhhailangTom2021
02/01-summer1111Tom2021Anhhailangtalata
02/01-summer1111talataAnhhailangTom2021
02/01+summer1111Tom2021Anhhailangtalata
02/01-summer1111talataAnhhailangTom2021
02/01-summer1111Tom2021Anhhailangtalata
02/01-summer1111talataAnhhailangTom2021
02/01-summer1111Tom2021Anhhailangtalata
02/01-summer1111talataAnhhailangTom2021
02/01-summer1111Tom2021Anhhailangtalata
02/01-summer1111talataAnhhailangTom2021
02/01-summer1111Tom2021Anhhailangtalata
02/01-talataAnhhailangTom2021
02/01+shumingTom2021Anhhailangtalata
02/01+shumingtalataAnhhailangTom2021
02/01-shumingTom2021Anhhailangtalata
02/01+shumingtalataAnhhailangTom2021
02/01+shumingTom2021Anhhailangtalata
02/01-shumingtalataAnhhailangTom2021
02/01-talatajawhe69
02/01+talatajawhe69
02/01-talataLamPhungDankkijawhe69
02/01+talatajawhe69
02/01-talatajawhe69
02/01+talatajawhe69
02/01-talatajawhe69
02/01-talatajawhe69
02/01-talatacaochanchaysatthulajawhe69
02/01-talatajawhe69caochanchay
02/01-talatacaochanchayjawhe69
02/01-talatajawhe69caochanchay
02/01-talatacaochanchayjawhe69
02/01+talatajawhe69qa2swcaochanchay
02/01-talatacaochanchayqa2swjawhe69
02/01-talatajawhe69caochanchay
02/01-talatajawhe69
01/31-talataQuocNhanJessica5anhyeu2019
01/31-talataanhyeu2019Jessica5QuocNhan
01/31-talataQuocNhanJessica5anhyeu2019
01/31-talataanhyeu2019Jessica5QuocNhan
01/31-talataQuocNhanJessica5anhyeu2019
01/31-talataanhyeu2019Jessica5QuocNhan
01/31-talataQuocNhanJessica5anhyeu2019
01/31-talataanhyeu2019Jessica5QuocNhan
01/31-talataQuocNhanJessica5anhyeu2019
01/31-talataanhyeu2019Jessica5QuocNhan
01/31-talataQuocNhanJessica5anhyeu2019
01/31-talataanhyeu2019Jessica5QuocNhan
01/31-talataQuocNhanJessica5anhyeu2019
01/31-talataanhyeu2019Jessica5QuocNhan
01/31+talataQuocNhanJessica5anhyeu2019
01/31+talataanhyeu2019Jessica5QuocNhan
01/31+talataQuocNhanJessica5anhyeu2019
01/31+talataanhyeu2019KePhieuBacQuocNhan
01/31-talataQuocNhanKePhieuBacanhyeu2019
01/31-talataanhyeu2019KePhieuBacQuocNhan
01/31+talataQuocNhanKePhieuBacanhyeu2019
01/31-talataanhyeu2019KePhieuBacQuocNhan
01/31-talataQuocNhanKePhieuBacanhyeu2019
01/31-Kyleechoibai01talatawwe
01/31-Kyleewwetalatachoibai01
01/31+Kyleechoibai01talatawwe
01/31-Kyleewwetalatachoibai01
01/31+Kyleechoibai01talatawwe
01/31-Kyleewwetalatachoibai01
01/31-Kyleechoibai01talatawwe
01/31-wwetalatachoibai01
01/31-richard57choibai01talatawwe
01/30-talatax_mineThuthaotiteo2007
01/30-talatatiteo2007Thuthaox_mine
01/30+talatax_mineThuthaotiteo2007
01/30-talatatiteo2007Thuthaox_mine
01/30-talatax_mineThuthaotiteo2007
01/30-talatatiteo2007x_mine
01/30-talatax_mineDavidDutiteo2007
01/30-talataDavidDux_mine
01/30-talatax_mineDavidDu
01/30-talataxulanh2DavidDux_mine
01/30-talatax_mineDavidDuxulanh2
01/29-alihan1985talataKhangKapeggirl
01/29-alihan1985peggirlKhangKatalata
01/29+alihan1985talataKhangKapeggirl
01/29-alihan1985peggirlKhangKatalata
01/29-alihan1985talataKhangKapeggirl
01/29-alihan1985peggirlKhangKatalata
01/28-talataxsonnyxemiliebibo2488
01/28-talataemiliexsonnyx
01/28+talataemilie
01/28-talataemilie
01/28-talataemilie
01/28+talataxinghuaemilieThanThuaBai
01/28-talataThanThuaBaixinghua
01/28-talataxinghualusubu12ThanThuaBai
01/28-talataThanThuaBailusubu12xinghua
01/28-talatalusubu12ThanThuaBai
01/28+talataThanThuaBailusubu12
01/28+talataBidenLulusubu12ThanThuaBai
01/28+talatalusubu12BidenLu
01/28+talatalusubu12

Ván Tiến Lên kế tiếp của talata...

Vinagames CXQ