Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Seriodja71

Ngày Thắng Người chơi
03/28-gauxuSeriodja71Gaubong_70hung_dung
03/28-gauxuhung_dungGaubong_70Seriodja71
03/28+gauxuSeriodja71Gaubong_70hung_dung
03/28+gauxuhung_dungGaubong_70Seriodja71
03/28-gauxuSeriodja71Gaubong_70hung_dung
03/28-gauxuLehienGaubong_70Seriodja71
03/28-gauxuSeriodja71Gaubong_70Lehien
03/28-gauxuLehienGaubong_70Seriodja71
03/28-gauxuSeriodja71Gaubong_70Lehien
03/28+LehienGaubong_70Seriodja71
03/28-a58Seriodja71Gaubong_70Lehien
03/28-a58LehienGaubong_70Seriodja71
03/28-a58Seriodja71Gaubong_70Lehien
03/28-a58LehienGaubong_70Seriodja71
03/28-a58Seriodja71Gaubong_70Lehien
03/28-a58LehienGaubong_70Seriodja71
03/28-a58Seriodja71Lehien
03/28-a58LehienSeriodja71
03/28+a58Seriodja71megiavnLehien
03/27-tuantu581Seriodja71Vanquanvietlottt
03/27-tuantu581vietlotttVanquanSeriodja71
03/27-tuantu581Seriodja71Vanquanvietlottt
03/27+Thuy_lunvietlotttVanquanSeriodja71
03/27-Thuy_lunSeriodja71Vanquanvietlottt
03/27=Thuy_lunvietlotttVanquanSeriodja71
03/27-Thuy_lunSeriodja71Vanquanvietlottt
03/27-Thuy_lunvietlotttVanquanSeriodja71
03/27=Thuy_lunSeriodja71thuiq12345vietlottt
03/27+Thuy_lunvietlotttthuiq12345Seriodja71
03/27-Thuy_lunSeriodja71thuiq12345vietlottt
03/27-Thuy_lunvietlotttthuiq12345Seriodja71
03/27-Thuy_lunSeriodja71thuiq12345vietlottt
03/27+Thuy_lunvietlotttthuiq12345Seriodja71
03/27+Thuy_lunSeriodja71thuiq12345vietlottt
03/27-Thuy_lunvietlotttthuiq12345Seriodja71
03/27+Thuy_lunSeriodja71thuiq12345vietlottt
03/27-Thuy_lunvietlotttthuiq12345Seriodja71
03/27+Thuy_lunSeriodja71thuiq12345vietlottt
03/27-nghienheroinSeriodja71Z_Cobra_Z
03/27-npvZ_Cobra_ZSeriodja71nghienheroin
03/27-npvnghienheroinSeriodja71Z_Cobra_Z
03/27+npvZ_Cobra_ZSeriodja71
03/27-npvSeriodja71Z_Cobra_Z
03/27+npvZ_Cobra_ZSeriodja71mrhuyen
03/27-npvmrhuyenSeriodja71Z_Cobra_Z
03/27=npvZ_Cobra_ZSeriodja71mrhuyen
03/27-npvmrhuyenSeriodja71Z_Cobra_Z
03/27-npvZ_Cobra_ZSeriodja71mrhuyen
03/27+npvmrhuyenSeriodja71Z_Cobra_Z
03/27-npvZ_Cobra_ZSeriodja71mrhuyen
03/27-npvmrhuyenSeriodja71Z_Cobra_Z
03/27+npvZ_Cobra_ZSeriodja71mrhuyen
03/27-npvmrhuyenSeriodja71Z_Cobra_Z
03/27-Seriodja71quyenxncbkhangnotrunghuyenpl
03/27+Seriodja71trunghuyenplkhangnoquyenxncb
03/27-Seriodja71quyenxncbkhangnotrunghuyenpl
03/27-Seriodja71khangno
03/27+Seriodja71khangno
03/27-Seriodja71phobokhangnoDoiThatBuon
03/27+Seriodja71DoiThatBuonkhangnophobo
03/27+Seriodja71khangnoDoiThatBuon
03/27-Seriodja71khangno
03/27-Seriodja71npvkhangno
03/27+Seriodja71sarang_haekhangnonpv
03/27=Seriodja71npvkhangnosarang_hae
03/27+Seriodja71sarang_haekhangnonpv
03/27=Seriodja71npvsarang_hae
03/27=Seriodja71sarang_haenpv
03/27+Seriodja71npvsarang_hae
03/27-Seriodja71sarang_haetrunghuyenplnpv
03/27+Seriodja71npvtrunghuyenplsarang_hae
03/27-Seriodja71sarang_haetrunghuyenplnpv
03/27-Seriodja71npvtrunghuyenplsarang_hae
03/27+Seriodja71sarang_haetrunghuyenplnpv
03/27-Seriodja71npvtrunghuyenplsarang_hae
03/27-Seriodja71sarang_haetrunghuyenplnpv
03/27-Seriodja71npvtrunghuyenplsarang_hae
03/27=Seriodja71sarang_haetrunghuyenplnpv
03/27-Seriodja71npvtrunghuyenplsarang_hae
03/27+Seriodja71trunghuyenplnpv
03/27+Seriodja71npv
03/27=Seriodja71sayvasaysarang_haenpv
03/27-Seriodja71npvsarang_hae
03/27+Seriodja71trunghuyenplsarang_haenpv
03/27+Seriodja71npvsarang_haetrunghuyenpl
03/27-Seriodja71trunghuyenplsarang_haenpv
03/27-Seriodja71npvsarang_haetrunghuyenpl
03/27+Seriodja71trunghuyenplsarang_haenpv
03/27-Seriodja71trunghuyenpl
03/27-trunghuyenpltommy_vanSeriodja71hellovn
03/27-trunghuyenplSeriodja71tommy_van
03/27+trunghuyenpltommy_vanSeriodja71Deathman
03/27-trunghuyenplDeathmanSeriodja71tommy_van
03/27+trunghuyenpltommy_vanSeriodja71Deathman
03/27+DeathmanSeriodja71tommy_van
03/27+tommy_vanSeriodja71Deathman
03/27+DeathmanSeriodja71tommy_van
03/27-Danhchantommy_vanSeriodja71Deathman
03/27-DanhchanDeathmanSeriodja71tommy_van
03/27-Danhchantommy_vanSeriodja71Deathman

Ván Phỏm kế tiếp của Seriodja71...

Vinagames CXQ