Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Soraia

Ngày Thắng Người chơi
05/29-SoraiaJulie_mupAnhsayroi__Jimmy_pham1
05/29+SoraiaJimmy_pham1Julie_mup
05/29+SoraiaJulie_mupBachCotTinhJimmy_pham1
05/29+SoraiaJimmy_pham1BachCotTinhJulie_mup
05/29+SoraiaJulie_mupBachCotTinhJimmy_pham1
05/29-SoraiaBachCotTinhJulie_mup
05/29-SoraiaJulie_mupBachCotTinhJimmy_pham2
05/29-SoraiaJimmy_pham2BachCotTinhJulie_mup
05/29-SoraiaJulie_mupBachCotTinhJimmy_pham2
05/29+SoraiaJimmy_pham2BachCotTinh
05/29-SoraiaBachCotTinhJimmy_pham2
05/29-Jimmy_pham2BachCotTinhSoraia
05/29-lamdylanSoraiaBachCotTinhJimmy_pham2
05/29-lamdylanJimmy_pham2BachCotTinhSoraia
05/29-lamdylanSoraiaBachCotTinhJimmy_pham2
05/29-lamdylanJimmy_pham2BachCotTinhSoraia
05/29-lamdylanSoraiaBachCotTinhJimmy_pham2
05/28-Julie_mupDatPhuongNamcalinguyenSoraia
05/28+SoraiacalinguyenDatPhuongNam
05/28-DatPhuongNamcalinguyenSoraia
05/28-SoraiacalinguyenDatPhuongNam
05/28-DatPhuongNamcalinguyenSoraia
05/28-SoraiacalinguyenDatPhuongNam
05/28-DatPhuongNamcalinguyenSoraia
05/28-wins_21SoraiacalinguyenDatPhuongNam
05/28+wins_21DatPhuongNamcalinguyenSoraia
05/28-wins_21SoraiacalinguyenDatPhuongNam
05/28-wins_21DatPhuongNamcalinguyenSoraia
05/28+wins_21SoraiacalinguyenDatPhuongNam
05/28+wins_21DatPhuongNamcalinguyenSoraia
05/28-wins_21SoraiacalinguyenDatPhuongNam
05/28-wins_21DatPhuongNamcalinguyenSoraia
05/28-wins_21SoraiaNamDoan123
05/28-wins_21NamDoan123ninoSoraia
05/28+wins_21SoraianinoNamDoan123
05/28-wins_21NamDoan123ninoSoraia
05/28-wins_21SoraianinoNamDoan123
05/28-wins_21NamDoan123ninoSoraia
05/28-wins_21SoraianinoNamDoan123
05/28+lanhuynh88sgNamDoan123ninoSoraia
05/28-lanhuynh88sgSoraianinoNamDoan123
05/28+lanhuynh88sgNamDoan123ninoSoraia
05/28-Khucthuydu84tasaySoraiaLemgo2019
05/28-Khucthuydu84Lemgo2019Soraiatasay
05/28-Khucthuydu84tasaySoraiaLemgo2019
05/28-Khucthuydu84Lemgo2019SoraiaTungHoanh
05/28-rosaphinaTungHoanhSoraiaLemgo2019
05/28+rosaphinaLemgo2019SoraiaTungHoanh
05/28-rosaphinaTungHoanhSoraiaLemgo2019
05/28-rosaphinaLemgo2019SoraiaTungHoanh
05/28-NguoiayvatuiTungHoanhSoraia
05/28-SoraiaTungHoanhNguoiayvatui
05/28-GaiRuouNguoiayvatuiTungHoanhSoraia
05/28+lanhuynh88sgSoraiaHoamuatim
05/28-lanhuynh88sgHoamuatimNamDoan123Soraia
05/28-SoraiaNamDoan123Hoamuatim
05/28+dongtuuHoamuatimNamDoan123Soraia
05/28+dongtuuSoraiaNamDoan123
05/28+dongtuukill_to_killNamDoan123Soraia
05/28-dongtuuSoraiaNamDoan123kill_to_kill
05/28-dongtuukill_to_killNamDoan123Soraia
05/28-dongtuuSoraiaNamDoan123kill_to_kill
05/28+dongtuukill_to_killNamDoan123Soraia
05/28-dongtuuSoraiaNamDoan123kill_to_kill
05/28-dongtuukill_to_killNamDoan123Soraia
05/28+dongtuuSoraiakill_to_kill
05/28-dongtuukill_to_killSoraia
05/28-dongtuuSoraiakill_to_kill
05/28-dongtuukill_to_killSoraialongtu56
05/28-dongtuulongtu56Soraiakill_to_kill
05/28-dongtuukill_to_killSoraialongtu56
05/28-dongtuulongtu56Soraiakill_to_kill
05/28-dongtuukill_to_killSoraialongtu56
05/27-GaiRuouSoraiamaimelhnNamDoan123
05/27-quy123NamDoan123maimelhnSoraia
05/27-quy123SoraiaNamDoan123
05/27-quy123NamDoan123Soraia
05/27+quy123SoraiaNamDoan123
05/27-quy123NamDoan123vuisophanSoraia
05/27+quy123SoraiavuisophanNamDoan123
05/27-quy123NamDoan123vuisophanSoraia
05/27-quy123SoraiavuisophanNamDoan123
05/27-quy123NamDoan123vuisophanSoraia
05/27-quy123SoraiavuisophanNamDoan123
05/27-quy123NamDoan123vuisophanSoraia
05/27-quy123SoraiavuisophanNamDoan123
05/27-Mua_Chieu08NamDoan123vuisophanSoraia
05/27-Mua_Chieu08SoraiavuisophanNamDoan123
05/27-KietVanSoraiaTplayz
05/27-TplayzSoraiaKietVan
05/27-KietVanSoraiaTplayz
05/27-jennypham95TplayzSoraiaKietVan
05/27-jennypham95KietVanSoraia
05/27-jennypham95wins_21SoraiaKietVan
05/27+jennypham95KietVanSoraiawins_21
05/27-jennypham95wins_21SoraiaKietVan
05/27-hoangsanbayKietVanSoraiawins_21
05/27+hoangsanbaywins_21SoraiaKietVan
05/27+hoangsanbaySoraiawins_21
05/27+hoangsanbaySoraia

Ván Tiến Lên kế tiếp của Soraia...

Vinagames CXQ