Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Takiussa

Ngày Thắng Người chơi
01/23-Takiussajulieeeb0ophuchuyY3u4iH4n4nh
01/23-TakiussaY3u4iH4n4nhphuchuyjulieeeb0o
01/23-Takiussajulieeeb0ophuchuyY3u4iH4n4nh
01/23-TakiussaY3u4iH4n4nhphuchuyjulieeeb0o
01/23-Takiussajulieeeb0ophuchuyY3u4iH4n4nh
01/23-TakiussaY3u4iH4n4nhjulieeeb0o
01/23-Takiussajulieeeb0oY3u4iH4n4nh
01/23-Thanbaiso99SuamebongconTakiussaBogia
01/23-anh5saigonBogiaTakiussaSuamebongcon
01/20-Takiussaruavang1bigeggMinhchau88
01/20+Takiussabigeggruavang1
01/20+Takiussaruavang1bigeggHenry228
01/20+TakiussaHenry228bigeggruavang1
01/20-Takiussanusinh19bigeggHenry228
01/20-TakiussaHenry228bigeggnusinh19
01/20-Takiussanusinh19bigeggHenry228
01/20-TakiussaHenry228bigeggnusinh19
01/20-Takiussanusinh19Henry228
01/20-Takiussanusinh19
01/20-Takiussanusinh19
01/20-Takiussanusinh19
01/19-Takiussaxa_laKhoacalicaothutanh
01/19+TakiussacaothutanhKhoacalixa_la
01/19-Takiussaxa_laKhoacalicaothutanh
01/19-TakiussacaothutanhKhoacalixa_la
01/19-Takiussaxa_laKhoacalicaothutanh
01/19-TakiussatuannguyenKhoacalixa_la
01/17-langtu78Tommy32Takiussaunknow
01/17-langtu78unknowTakiussaTommy32
01/17-langtu78Tommy32Takiussaunknow
01/17-langtu78unknowTakiussaTommy32
01/16-JJjulieeeb0otopUTakiussa
01/16+JJTakiussatopUjulieeeb0o
01/16-JJjulieeeb0otopUTakiussa
01/16-JJTakiussatopUjulieeeb0o
01/16-JJjulieeeb0otopUTakiussa
01/16+JJTakiussatopUjulieeeb0o
01/16-JJjulieeeb0otopUTakiussa
01/16+JJTakiussatopUjulieeeb0o
01/16-JJjulieeeb0otopUTakiussa
01/16-JJTakiussatopUjulieeeb0o
01/16-JJadamtopUTakiussa
01/16+JJTakiussatopUadam
01/16+JJadamtopUTakiussa
01/16+JJTakiussatopUadam
Vinagames CXQ