Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của ThienTri

Ngày Thắng Người chơi
11/21-ThienTrimuchu
11/21-ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21-ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21-ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21-ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21-ThienTrimuchu
11/21-ThienTrimuchu
11/21-ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21-ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21-ThienTrimuchu
11/21-ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21-vinhphu1ThienTrimuchu
11/21+vinhphu1ThienTrimuchu
11/21-vinhphu1ThienTrimuchu
11/21-vinhphu1ThienTrimuchu
11/21-vinhphu1ThienTrimuchu
11/21+vinhphu1ThienTrimuchu
11/21+vinhphu1ThienTrimuchu
11/21-vinhphu1ThienTrimuchu
11/21-vinhphu1ThienTrimuchu
11/21-vinhphu1ThienTrimuchu
11/21=vinhphu1ThienTrimuchu
11/21-vinhphu1ThienTrimuchu
11/21=vinhphu1ThienTrimuchu
11/21-vinhphu1ThienTrimuchu
11/21+vinhphu1ThienTrimuchu
11/21-vinhphu1ThienTrimuchu
11/21+vinhphu1ThienTrimuchu
11/21+vinhphu1ThienTrimuchu
11/21+vinhphu1ThienTrimuchu
11/21=vinhphu1ThienTrimuchu
11/21-vinhphu1ThienTrimuchu
11/21=vinhphu1ThienTrimuchu
11/21+vinhphu1ThienTrimuchu
11/21+vinhphu1ThienTrimuchu
11/21-vinhphu1ThienTrimuchubinhden
11/21-vinhphu1ThienTrimuchu
11/21+vinhphu1ThienTrimuchu
11/21-ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21+ThienTrimuchu
11/21=baltimore_ThienTrimuchu
11/21+baltimore_ThienTrimuchu
11/21=baltimore_ThienTrimuchu
11/21+baltimore_ThienTrimuchu
11/21-baltimore_ThienTrimuchu
11/21-baltimore_ThienTrimuchuKiepToTam
11/21-baltimore_ThienTrimuchuKiepToTam
11/21-baltimore_ThienTrimuchuKiepToTam
11/21+baltimore_ThienTrimuchuKiepToTam
11/21-baltimore_ThienTrimuchuKiepToTam
11/21-baltimore_ThienTrimuchuKiepToTam
11/13+O_GiaBuiDoimuchuvanlam67ThienTri
11/13+O_GiaBuiDoimuchuvanlam67ThienTri
11/13-O_GiaBuiDoimuchuvanlam67ThienTri
11/13+O_GiaBuiDoimuchuvanlam67ThienTri
11/13-O_GiaBuiDoimuchuvanlam67ThienTri
11/13+O_GiaBuiDoimuchuvanlam67ThienTri
11/13+O_GiaBuiDoimuchuvanlam67ThienTri
11/13+O_GiaBuiDoimuchuvanlam67ThienTri
11/13+O_GiaBuiDoimuchuvanlam67ThienTri
11/13-O_GiaBuiDoimuchuvanlam67ThienTri
11/13+O_GiaBuiDoimuchuvanlam67ThienTri
11/13=muchuvanlam67ThienTri
11/13+muchuvanlam67ThienTri
11/13+muchuvanlam67ThienTri
11/13+KePhieuBacmuchuvanlam67ThienTri
11/13-KePhieuBacmuchuvanlam67ThienTri
11/13-KePhieuBacmuchuvanlam67ThienTri
11/13=KePhieuBacmuchuvanlam67ThienTri
11/13+KePhieuBacmuchuvanlam67ThienTri
11/13+KePhieuBacmuchuvanlam67ThienTri
11/13-KePhieuBacmuchuvanlam67ThienTri
11/13-KePhieuBacmuchuvanlam67ThienTri
11/13+muchuvanlam67ThienTri
11/13+muchuvanlam67ThienTri
11/13+muchuvanlam67ThienTri
11/13=muchuvanlam67ThienTri
11/13=muchuvanlam67ThienTri
11/13+muchuvanlam67ThienTri

Ván Xập Xám kế tiếp của ThienTri...

Vinagames CXQ